Už pred dlhším časom sme avizovali schválenie projektu 1.etapy revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg po ktorom nasledoval zdĺhavý proces obstarávaní a administratívnych kontrol rôznych dotknutých orgánov. Sme veľmi radi, že ten sa konečne ukončil a dnes sme sa zúčastnili na odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi prác za účasti primátora mesta Borisa Hanuščaka, stavebného dozoru ale aj autora architektonického riešenia a projektanta. 


Celá revitalizácia sa plánuje ukončiť až v druhej polovici roka 2020, ešte do príchodu zimy sa však zrealizuje časť prác, ktorá prinesie želaný efekt a zároveň uľahčí pohyb ľudí a zimnú údržbu počas zimy.

Dovoľte nám ale predstaviť celý projekt 1.etapy revitalizácie Sídliska Vinbarg, ktorého nosnou témou sú vodozádržné opatrenia a na ktorý nám bola schválená dotácia vo výške: 639 979,29 € ( spolufinancovanie zo strany mesta – 39 998,71 €) S prácami sa malo začať už začiatkom septembra, zdržali to však posledné administratívne úkony, preto bude začiatok prác prispôsobené aktuálnemu počasiu po finálnom podpise všetkých dokumentácií.

Regeneráciu vnútroblokových priestorov sídliska Vinbarg v Bardejove – Riešené časti – objektová skladba pozostáva :
– D04 Pešia zóna na J.Grešáka ………………….. (celková rozloha riešeného územia je 4 236 m 2 )
– D09 Vnútroblok generála L. Svobodu ………… (celková rozloha riešeného územia je 7 588 m 2 )

Rozsah riešenia je definovaný na základe požadovaného uplatnenia výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Projekt rieši úpravy verejných priestorov:
– úprava a doplnenie vzrastlej stromovej a kríkovej zelene – riešené záhradným architektom
– odstránenie znehodnotených, poškodených alebo nefunkčných prvkov mobiliáru
– doplnenie novej drobnej parkovej architektúry – komunitný altánok
– doplnenie parkového mobiliáru – sedacie prvky, koše,osvetlenie, stojany na bicykle a pod.
– doplnenie a úprava jestvujúcich ihrísk a športovísk pre deti a obyvateľov sídliska
– úpravy peších ťahov a ich povrchov – vodopriepustné prevedenie
– úpravy spádovania a vytvorenie dažďových záhrad pre zachytenie zrážkových vôd
– spomalenie odtoku dažďových vôd vytvorením štrkotrávnikov a dažďových jám
– komplexná urbanisticko-architektonická úprava riešených zón za účelom zvýšenia úžitkovej a estetickej kvality riešených častí
– vodozádržné vsakovacie opatrenia vo forme tzv. prirodzených prírodných riešení: suchých retenčných nádrží, dažďových záhrad, zasakovacích pásov, zberných kotlov – dažďových jám, úpravou terénu a pod. Pre podporu zadržiavania a vsakovania vody na pozemkoch je podporne navrhnutá aj výsadba
– výrazná zmena odtokových pomerov v riešenom území a podpora nasycovania spodných vôd

V návrhu riešenia sú z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 implementované hlavne prvky :
– mestské prvky drobnej architektúry
– zavedenie osobitného manažmentu dažďovej vody
– zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad
– regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Riešením týchto problémov je snaha pomôcť obyvateľom identifikovať sa s priestormi v ktorých žijú, nakoľko riešené územie nepôsobí mestotvorne a je celkovo zdevastované.

Navrhovaná koncepcia riešenia je koncipovaná na princípoch označovaných v anglicky hovoriacich krajinách ako Low Impact Development ( LID) . Jedná sa o navrhovanie urbanistických štruktúr s minimálnym dopadom na okolitú krajinu z pohľadu ekologickej stability územia.
http://uacdc.uark.edu/…/low-impact-development-a-design-man… ) .

Pre správne koncepčné riešenie je pri realizácii nevyhnutné spolupracovať s odborníkmi špecializujúcimi sa na jednotlivé profesie (TZB, krajinný architekt, geológ, vodohospodár a pod.),
aby boli splnené zákonom stanovené normové požiadavky a bola zabezpečená budúca plne funkčná prevádzka jednotlivých navrhovaných úprav v území, vodozádržných opatrení a riešeného územia ako celku. Ekologicky orientovaný manažment pre prácu s dažďovou vodu favorizuje “mäkké”
technologicky nenáročné riešenia. Usmerňuje a riadi zrážky na mieste kde sa vyskytli prostredníctvom vegetácie a terénnych úprav. Cieľom je udržať vodu pre podporu hydrologického režimu technikami, ktoré umožnia preniknúť vode do podložia, filtrujú ju, ukladajú do nižších
vrstiev a umožňujú jej prirodzené odparovanie.

Architektonické riešenie : Ing. arch. Viliam Holeva, Ing. arch. Rudolf Hudák, Ing. Stanislav Germuška, Ing. arch. Pavol Mészáros

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…