Informačný portál ibardejov.sk  obdržal stanovisko riaditeľa m.p. Bapos Mariána Novického k aktuálnemu stavu na letnom kúpalisku v areáli futbalového štadióna. Stanovisko je reakciou na informácie zverejnené na iných informačných portáloch, aj v súvislosti  s diskusiou na ostatnom zasadnutí MsZ. Zverejňujeme ho v plnom znení.


V prvom rade musím konštatovať, že je mi veľmi ľúto, že na predmetné stretnutie skupiny poslancov pri obhliadke priestorov letného kúpaliska i areálu futbalového štadióna, nebol pozvaný nikto z mestského podniku Bapos, m.p.  ktorý je správcom areálu, ako zástupca vlastníka Mesta Bardejov, aj napriek existujúcemu zmluvnému  nájomnému vzťahu s Partizánom Bardejov. Rovnako sme k niektorým redakčným vyjadreniam neboli oslovení tak, aby sme kvôli korektnosti a úplnosti mohli uviesť aj naše  stanovisko. Na základe toho Vám  zasielam  stanovisko m.p. Bapos k niektorým skutočnostiam uvedeným v  článku, keďže máme záujem o objektívne informovanie obyvateľov mesta , bez konfrontácie, v záujme vecného riešenia.

Na úvod je potrebné uviesť niekoľko zásadných a dôležitých skutočností .  Nájomnou zmluvou,  uzatvorenou na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva  zo dňa 29.03.2012, bol prenajatý celý areál futbalového štadióna a Letného kúpaliska na Družstevnej ulici v Bardejove Partizánu Bardejov.  Na základe žiadosti nájomcu bola v súvislosti so zmenou názvu , resp. zmenou právneho subjektu  spravujúceho tento klub, táto zmluva niekoľko krát aktualizovaná.  V zmysle článku V. ods. 1 zmluvy o nájme bola stanovená  pôvodná výška nájomného na 32 000 € ročne. Za účelom posilnenia finančných pomerov športového klubu v oblasti rozvoja športu bola uznesením MsZ 22.06.2017 výška nájmu znížená na 999,60 € ročne. Zároveň bola zo strany Mesta Bardejov navýšená dotácia na prevádzku areálu a športovú činnosť (verejnoprospešných činností) a na úhradu nákladov spojených s prevádzkou športového areálu na  220 000 € ročne.

Podľa platnej nájomnej  zmluvy  „ je nájomca povinný vykonávať na predmete nájmu na svoje náklady všetky opravy a bežnú údržbu“, pričom opravou sa rozumie odstránenie fyzického opotrebenia, alebo jeho poškodenia, s cieľom uvedenia majetku do prevádzkyschopného stavu“.  Opravou je aj výmena materiálu alebo poškodenej časti zariadenia za nový, ktorý zásadne neovplyvňuje použiteľnosť alebo funkčnosť zariadenia.

Podľa čl. VI (Podmienky nájmu) : „ Závady na predmete nájmu je povinný odstrániť nájomca na svoje náklady“.

Teda inak povedané Mesto Bardejov, na základe predmetnej zmluvy o nájme poskytuje Partizánu Bardejov 220 tis. Eur na uhradenie nákladov na prevádzku futbalového štadióna, vrátane energií, nákladov na úpravu okolia (kosenie trávy a.p.) a jeho údržbu a nutné opravy. Teda aj na náklady spojené s prevádzkou letného kúpaliska, ktorá je časovo obmedzená iba na niekoľko krátkych mesiacov v roku. Naviac všetky príjmy z prenájmu nebytových priestorov, vrátane futbalových plôch, umelej trávy, reštaurácie, ďalších priestorov  i tržieb z letného kúpaliska, vrátane bufetu  sú príjmom nájomcu, teda futbalového klubu Partizán Bardejov. Kto chce tomu rozumieť ide o veľmi výhodné a ústretové podmienky, ktorými Mesto Bardejov aktívne podporuje športovú činnosť futbalového Športového klubu Partizán Bardejov.

Stručne povedané,  Mesto Bardejov tak  veľmi korektne vychádza v ústrety futbalovému klubu, ktorému poskytuje  dotovaný nájom nákladov na prevádzku a údržbu futbalového areálu, vrátane zabezpečenia prevádzky letného kúpaliska. Pričom zisky  z prenájmov areálu , vrátane príjmov zo vstupného na kúpalisku  zostávajú  v rozpočte Partizána Bardejov. Pričom je pochopiteľné, že z výhod, ktoré takto nájomcovi plynú, ako prevádzkovateľovi, vyplývajú aj zmluvne záväzné povinnosti starať sa o majetok, ktorý užíva a ten podlieha aj prirodzenému opotrebovaniu z hľadiska jeho používania.  V tejto súvislosti musím, bez akýchkoľvek pohnútok nekorektného správania a vyvolávania konfrontácie, či nejakých vášni vecne konštatovať, že zo strany nájomcu došlo k zanedbaniu viacerých povinností, čím  sa dalo súčasnému stavu predísť bez toho, aby sme dnes boli konfrontovaní so súčasnou situáciou stavu a konštatovaním, že prostredníctvom zvolávania stretnutí poslancov, načo má poslanec MsZ legitímne právo, ale bez účasti zástupcu správcu, sa prostredníctvom médií nenavrhujú riešenia, ktoré je potrebné vecne pripraviť a hľadať spôsoby a zdroje na ich realizáciu.

Mesto Bardejov i m.p. Bapos má záujem o vecné riešenie tohto problému, ktorý nenastal našou vinou. Pretože našim základným poslaním a záujmom je zabezpečenie  služieb obyvateľom mesta, to nie je klišé, ale úprimná realita.  Jedno s istotou vieme. Jednostranná medializácia nie je vecným riešením súčasného stavu. Preto sme pripravili viacero alternatív, ktoré predložíme na rokovanie orgánov mesta v postupnosti krokov, tak ako si to štandardné zásady a postupy vyžadujú. Opäť to nie je o byrokracii. Z uvedeného stretnutia totiž nevyplynuli závery ako ďalej, odkiaľ a na úkor koho, ciest , chodníkov, detských ihrísk zobrať finančné zdroje. A napokon, z toho čo som uviedol je potrebné pozrieť sa na veci v súvislostiach, aj preto prichádza do úvahy viacero riešení.

A na záver. Na margo prezentovaných nedostatkov na samotnom futbalovom štadióne. Je to prirodzený vývoj, s ktorým sa stretávame bežne, nakoľko sú veci, ktoré momentálne v tom, i nasledujúcom  čase, vplyvom mnohých okolností  nedokáže nikto ovplyvniť. Práve preto je na to jednoduché riešenie. Záručná doba a reklamácia. Ale na to je potrebné, aby nájomca, v zmysle platnej zmluvy,  na tieto veci upozornil správcu, resp. vlastníka teda Mesto v dostatočnom časovom predstihu. Následne sa pristúpi k hľadaniu spoločnej cesty. reklamačnému konaniu voči realizátorovi stavby. Podľa nás normálne a štandardné riešenie, ktoré už realizujeme.  Možno je to tak trochu o absencii priamej komunikácie medzi nájomcom a správcom.  Mnohé otázky, by boli rýchlo a vecne vyriešené. Mestský podnik Bapos má o takýto spôsob riešení záujem a nikdy sme nikomu spoločné rokovania neodmietli.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…