Hlavne pri téme detských ihrísk nám boli často kladené otázky, či samospráva myslí na Vinbarg.  Toto naše najmladšie sídlisko, ktoré je aj najhustejšie zaľudnené si však zaslúži viac, na to aby sa tam lepšie žilo nielen malým ale všetkým. Preto sme sa potešili aj správe o zrekonštruovaní plavárne a okolia na športovo-oddychový areál, načo sú schválené prostriedky a v súčasnosti sa dokončujú posledné detaily na projekte.


Dnes vám chceme predstaviť projekt 1.etapy revitalizácie Sídliska Vinbarg, ktorého nosnou témou sú vodozádržné opatrenia a na ktorý nám bola schválená dotácia vo výške: 639 979,29 € ( spolufinancovanie zo strany mesta – 39 998,71 €) S prácami sa malo začať už začiatkom septembra, zdržali to však posledné administratívne úkony, preto bude začiatok prác prispôsobené aktuálnemu počasiu po finálnom podpise všetkých dokumentácií.

Regeneráciu vnútroblokových priestorov sídliska Vinbarg v Bardejove – Riešené časti – objektová skladba pozostáva :
– D04 Pešia zóna na J.Grešáka ………………….. (celková rozloha riešeného územia je 4 236 m 2 )
– D09 Vnútroblok generála L. Svobodu ………… (celková rozloha riešeného územia je 7 588 m 2 )

Rozsah riešenia je definovaný na základe požadovaného uplatnenia výzvy č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Projekt rieši úpravy verejných priestorov:
– úprava a doplnenie vzrastlej stromovej a kríkovej zelene – riešené záhradným architektom
– odstránenie znehodnotených, poškodených alebo nefunkčných prvkov mobiliáru
– doplnenie novej drobnej parkovej architektúry – komunitný altánok
– doplnenie parkového mobiliáru – sedacie prvky, koše,osvetlenie, stojany na bicykle a pod.
– doplnenie a úprava jestvujúcich ihrísk a športovísk pre deti a obyvateľov sídliska
– úpravy peších ťahov a ich povrchov – vodopriepustné prevedenie
– úpravy spádovania a vytvorenie dažďových záhrad pre zachytenie zrážkových vôd
– spomalenie odtoku dažďových vôd vytvorením štrkotrávnikov a dažďových jám
– komplexná urbanisticko-architektonická úprava riešených zón za účelom zvýšenia úžitkovej a estetickej kvality riešených častí
– vodozádržné vsakovacie opatrenia vo forme tzv. prirodzených prírodných riešení: suchých retenčných nádrží, dažďových záhrad, zasakovacích pásov, zberných kotlov – dažďových jám, úpravou terénu a pod. Pre podporu zadržiavania a vsakovania vody na pozemkoch je podporne navrhnutá aj výsadba
– výrazná zmena odtokových pomerov v riešenom území a podpora nasycovania spodných vôd

V návrhu riešenia sú z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 implementované hlavne prvky :
– mestské prvky drobnej architektúry
– zavedenie osobitného manažmentu dažďovej vody
– zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad
– regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Riešením týchto problémov je snaha pomôcť obyvateľom identifikovať sa s priestormi v ktorých žijú, nakoľko riešené územie nepôsobí mestotvorne a je celkovo zdevastované.

Navrhovaná koncepcia riešenia je koncipovaná na princípoch označovaných v anglicky hovoriacich krajinách ako Low Impact Development ( LID) . Jedná sa o navrhovanie urbanistických štruktúr s minimálnym dopadom na okolitú krajinu z pohľadu ekologickej stability územia.
http://uacdc.uark.edu/…/low-impact-development-a-design-man…) .

Pre správne koncepčné riešenie je pri realizácii nevyhnutné spolupracovať s odborníkmi špecializujúcimi sa na jednotlivé profesie (TZB, krajinný architekt, geológ, vodohospodár a pod.),
aby boli splnené zákonom stanovené normové požiadavky a bola zabezpečená budúca plne funkčná prevádzka jednotlivých navrhovaných úprav v území, vodozádržných opatrení a riešeného územia ako celku. Ekologicky orientovaný manažment pre prácu s dažďovou vodu favorizuje “mäkké”
technologicky nenáročné riešenia. Usmerňuje a riadi zrážky na mieste kde sa vyskytli prostredníctvom vegetácie a terénnych úprav. Cieľom je udržať vodu pre podporu hydrologického režimu technikami, ktoré umožnia preniknúť vode do podložia, filtrujú ju, ukladajú do nižších
vrstiev a umožňujú jej prirodzené odparovanie.

Architektonické riešenie : Ing. arch. Viliam Holeva, Ing. arch. Rudolf Hudák, Ing. Stanislav Germuška, Ing. arch. Pavol Mészáros

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…