Svetový deň kultúrneho dedičstva, ktorý sme si pripomenuli včera, 18. apríla je symbolom bohatstva ľudstva, ktoré by malo byť prístupné všetkým ľudom bez rozdielu. Ochrana a zveľaďovanie tejto hodnoty nevyčísliteľnej ceny si vyžaduje koordinované kolektívne úsilie celej medzinárodnej komunity.


Tento ojedinelý deň poskytuje aj príležitosť na zvyšovanie všeobecného povedomia o rôznorodosti kultúrneho dedičstva, prispieva k snahám o jeho ochranu a zachovanie a upozorňuje na jeho zraniteľnosť.

18. apríla 1982 bol pri príležitosti sympózia organizovaného Medzinárodnou radou pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Tunisku prednesený návrh, aby sa tento deň oslavoval naraz po celom svete ako Medzinárodný deň pamiatok a sídiel (International Day for Monuments and Sites). Tento projekt bol prijatý Výkonným výborom ICOMOS-u, ktorý vypracoval a poskytol praktické návrhy národným výborom, ako oslavovať tento deň.
Myšlienka bola odobrená aj celosvetovou konferebciou UNESCO, ktorá na svojom 22. zasadnutí v novembri 1983 prijala rezolúciu, odporúčajúcu svojim členom zvážiť možnosť vyhlásiť každoročne 18. apríl za Medzinárodný deň pamiatok a sídiel, ktorý sa už tradične nazýva aj Svetovým dňom kultúrneho dedičstva.

Zo Slovenskej republiky bolo k roku 2003 zapísaných v zozname Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 5 objektov:

v rámci kultúrneho dedičstva

  • Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec (Cartagena, 1993),
  • Spišský hrad s okolitými kultúrnymi pamiatkami – Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, kostol sv. Ducha v Žehre (Cartagena, 1993),
  • Banská Štiavnica s technickými pamiatkami jej okolia (Banská Štiavnica, Hodruša -Hámre, Štiavnické Bane, Banská Belá, Voznica, Vyhne, Banský Studenec, Počúvadlo, Kopanica, Kysihýbel, Antol, Ilija; najmä 23 vodných nádrží – tajchov) (Cartagena, 1993),
  • Bardejov – mestská pamiatková rezervácia aj s ochranným pásmom, vrátane židovského suburbia (Cairns, 2000),

v rámci prírodného dedičstva

  • Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu (Berlín, 1995), ku ktorým v roku 2000 pribudla Dobšinská ľadová jaskyňa vrátane Stratenskej jaskyne a jaskyne Psie diery ako jedného jaskynného systému vo vrchu Duča (Cairns, 2000).

Sme nesmierne pyšní, že Bardejov patrí na tento prestížny zoznam. Samospráva vyvíja mimoriadne úsilie, aby bol tento poklad nielen zachovaný, ale aj ochraňovaný a neustále zveľaďovaný. Že sa toto úsilie nemíňa účinkom svedčí aj fakt neustále rastúcich počtov návštevníkov a hostí, ale aj ohlas Bardejova ako cenenej pamiatky histórie v rámci regiónu, Slovenska i Európy.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…