Jednotková cena tepla v mestskej spoločnosti BARDTERM v roku 2020 a 2021 , ktorá musí byť schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO ), je jedna z najnižších na Slovensku: minimálne o 10% nižšia, ako by bola pri výrobe zo zemného plynu. BARDTERM teplo nakupuje od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o., ktoré je vyrábané spaľovaním drevnej štiepky.


Jednotková cena tepla, schválená ÚRSO, bola v roku 2020 (spolu fixná a variabilná zložka) 23,35 €/GJ. Po vrátení z vyúčtovania 203 069 € sa jednotková cena tepla znížila o 0,85 € na cenu 22,50 € / GJ s DPH.

BARDTERM, s.r.o. dodáva fyzicky teplo do jednotlivých obytných domov, do škôl a organizácií z jednotlivých kotolní. Teplo pre odberateľov je merané na päte jednotlivých domov, čiže v strojovniach, a na meračoch umiestnených v týchto domoch. V žiadnom prípade nie sú v odberných množstvách tepla zarátané straty v rozvodoch tepla medzi kotolňami a domami.

Ako problém sa však môže javiť fakt, že od rokov 2019, 2020 začali jednotliví správcovia bytových domov prechádzať na iný spôsob merania odobratého tepla v jednotlivých bytoch.

Pôvodné merače tepla, tzv. „odparovacie“ fungovali tak, že teplo bolo merané podľa teploty v byte, čiže aj keď niekto nezapol radiátor celý rok, ale mal teplo v byte ( stúpačkový systém, rúrky v podlahe, prestup tepla od susedov, atď.), merač na radiátore to zaznamenal a byt za to zaplatil.

Nové merače tepla tzv .“pomerové rozdeľovače tepla“ sú elektronické, digitálne. Ich výhodou je, že sa dajú diaľkovo odčítať, a aj spotrebiteľ má prehľad o nameraných dielikoch. Čo však tieto rozdeľovače nezohľadňujú je, že neberú do úvahy teplotu v byte. Ak niekto, kto má výhodný byt , nezapne radiátory celý rok, nezaplatí za spotrebu ani cent. A pritom má v byte teplo, Je „vykurovaný“ okolitými bytmi , stúpačkovým vedením, alebo podlahovým rozvodom tepla.
Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vyúčtováva cenu tepla pre jednotlivých správcov. To, ako majú nastavené vyúčtovanie nákladov za byt, je vecou každého správcu . Veľmi dôležité je, ako majú schválené percentuálne rozdelenie nákladov na teplo podľa plochy bytu a spotrebu na radiátoroch.

Podľa nariadenia EÚ musia byť všetky byty vybavené týmito novými pomerovými rozdeľovačmi tepla do roku 2025.
Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. má v úmysle v najbližších rokoch investovať nemalé finančné zdroje do zdokonalenia procesu výroby a distribúcie tepla pre konečného spotrebiteľa, ktoré sa budú týkať najmä rozvodovej siete – o podrobnostiach budeme informovať v blízkej budúcnosti.

Samospráve Bardejova nesmierne záleží – tak, ako aj po minulé roky – na komforte života obyvateľov nášho mesta. Dokazuje to jednak svojimi investičnými aktivitami, ale aj prostredníctvom investícií obchodných spoločností mesta, kde je 100%-ným vlastníkom. A toto je jasným dôkazom tohto tvrdenia.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…