Dnes dopoludnia sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí ôsme, tentokrát mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru.


Po úvodných procedurálnych otázkach poslanci jednomyseľne schválili Bianku Terjékovú a Viktóriu Kukľovú za nových členov – neposlancov dvoch komisií MsZ, namiesto predchádzajúcich členov, ktorí sa zo študijných dôvodov tohto členstva vzdali (Miriam Helena Hudáková a Tamara Valíčeková).

Ako prvý z radu návrhov na zmeny a doplnky Všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN), ktoré boli hlavnými bodmi 8. mimoriadneho zasadnutia poslanci prerokovali Návrh zmien a doplnkov VZN o určení náležitostí miestnych daní.

V zmysle tohto návrhu sa zvyšuje výška sadzby dane zo stavieb na bývanie (t. j. rodinné domy) a sadzba za byty z 0,242 €/m² na 0,300 €/m² a pre mestské časti Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka z 0,225 €/m² na 0,290 €/m². Pre porovnanie – v Leviciach to v tomto roku bolo  0,307 €/m2, v  Čadci 0,315 €/m2, v Michalovciach 0,26 €/m2, Vranove nad Topľou 0,23 €/m2, Spišskej Novej Vsi 0,21 €/m2, Rožňave 0,23 €/m2 a v Levoči 0,22 €/m2.


Po pomerne rušnej rozprave k tomuto bodu poslanci najprv schválili pozmeňujúci návrh poslanca Mareka Hudáka, aby sa sadzba dane za ubytovanie zvýšila z navrhovaných 1,20 € na osobu a deň na 1,50 €, ale neschválili ponechanie dane zo stavieb na podnikanie na pôvodnej úrovni.    Pomerne živá diskusia sa rozprúdila aj okolo návrhu zmien a doplnkov VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanec Martin Šmilňák v rámci rozpravy predniesol návrh, aby sa sadzba poplatku pre fyzické osoby (občanov) upravila zo súčasného ročného poplatku pre osobu a rok z 27,01 € nie na 31,02 €, ale na rovných 30,00 €:  aj tento pozmeňujúci návrh pätnástimi hlasmi poslanci schválili, rovnako ako aj predkladaný návrh ako celok.

V nasledujúcom priebehu poslanci prakticky bez rozpravy schválili sedem návrhov VZN mesta, vrátane VZN o poskytovaní dotácií z mestského rozpočtu.

V závere rokovania poslanci schválili aj Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2018.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…