Vo štvrtok 18. júna sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo XIII.-te, tentokrát mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ), na ktorom sa v jeho úvode prezentovalo 23 z 25-tich zvolených poslancov (neprítomných poslancov M. Hanka a P. Petruša predsedajúca viceprimátorka Eva Hudáková ospravedlnila).


Hoci na programe rokovania bola iba desiatka bodov, jednalo sa o mimoriadne dôležité materiály: niektoré z nich boli stiahnuté z predchádzajúceho rokovania 14. mája t.r.

V prípade Návrhu nájmu nehnuteľného majetku mesta poslanci po rozprave neschválili jeden z troch predkladaných prenájmov: jednalo sa o nebytový priestor v budove Okresného úradu v Bardejove, o prenájom ktorého požiadal poslanec NR SR Ján Ferenčák (návrh na neschválenie predložil poslanec Peter Hudák). V ostatných dvoch bodoch poslanci nájmy schválili.

„Živá“ rozprava sa rozprúdila pri prerokovávaní Návrhu nakladania s majetkom mesta: jednalo sa v ňom napríklad o predaji nehnuteľnosti v Bardejovských Kúpeľoch, ale opätovne aj o zriadenie vecného bremena v prípade ČSPH na Ťačevskej ulici, ako aj schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj a prenájom pozemkov v Bardejovskej Novej Vsi a Bardejove.

Poslankyňa Mária Ferková demonštrovala fotografie, na ktorých bolo zachytené poškodenie podhľadov benzínky, strhnuté a odviate plechy a iné konštrukčné zariadenia a upozorňovala na bezpečnostné riziká a riziká ohrozujúce zdravie občanov mesta, v podobnom duchu sa v rozprave vyjadril aj občan Bardejova pán Ferko. V následnej debate zazneli tak výhrady k zriadeniu vecného bremena, ako aj podporné stanoviská a v hlasovaní po rozprave poslanci neprelomili veto primátora z predchádzajúceho zasadnutia: za potvrdenie predchádzajúceho neschválenia vecného bremena hlasovali štyria, proti boli dvanásti a zdržali sa šiesti poslanci. V záverečnom hlasovaní k materiálu ako celku ho poslanci väčšinou hlasov schválili, aj s pozmeňujúcimi návrhmi poslanca Petra Hudáka, ktoré bližšie špecifikovali podmienky verejných obchodných súťaží.

V ďalšom poslanci prakticky bez rozpravy schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I“, ako aj dokument „Nízkouhlíková stratégia mesta Bardejov“.

V úvode rozpravy k Návrhu na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 predniesla pozmeňujúci návrh poslankyňa Mária Ferková: jeho podstatou bolo odmietnutie navrhovaného prijatia úveru a vystavenia blankozmenky – tento jej návrh však hlasovaním podporený nebol. V rozprave sa poslanci vyjadrovali okrem iného aj k priebehu a záverom kontrolných dní na stavbách, ktoré si vyžadovali dodatočné finančné zdroje na dofinancovanie „prác naviac“, poslanec Peter Hudák podal viacero pozmeňujúcich návrhov (tie aj boli hlasovaním schválené), ktoré by mali vytvoriť jasnejšie kontrolné mechanizmy a v záverečnom hlasovaní o návrhu ako celku ho 19 poslancov podporilo, štyria boli proti čo v konečnom dôsledku znamenalo, že I. zmena programového rozpočtu mesta bola schválená. Poslanci taktiež schválili aj Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške maximálne 800 tisíc eúr, zmenu rozpočtu pre mestský podnik Bapos a zmenu plánu investičných akcií spoločnosti Bardterm.

Schválením Návrhov plánov zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2020, ako aj Návrhu na vstup mesta do Klubu akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice bol program rokovania vyčerpaný a predsedajúca Eva Hudáková štvrtkové mimoriadne rokovanie MsZ poďakovaním ukončila.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…