STANOVISKO
spoločnosti BARDTERM, s.r.o. k informáciám, ktoré sa týkali problémov Kogeneračnej jednotky( teplárne) v Bardejove
a následných dodávok tepla pre obyvateľov mesta

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. i samosprávu Bardejova v minulých dňoch prekvapil status a následné komentáre, ktoré autor zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti pod názvom „Bardejovská spaľovňa má výpadky v dodávkach tepla a pán primátor jej zachraňuje povesť v našej televízii“. Autor v článku neoperuje faktami, ale fabuláciami, konšpiráciami, ba až vyslovenými nezmyslami. Porovnať ponechanie si dvanástich kotolní v správe mestskej spoločnosti s autobusmi je scestné, vyslovovať svoje environmentálne pripomienky vyslovene neodborné a populistické.
Radi by sme ešte podotkli, že naša neskoršia reakcia je podmienená uplynulými vianočnými sviatkami, ktoré by mali byť aj v znamení pokoja a pohody, kedy by nezhody nemali byť súčasťou každodenného, bežného života…

Poďme však k faktom.
Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. spravuje 27 kotolní, ktoré zásobujú organizácie a takmer sedem tisíc domácností teplom
a teplou vodou. V dvanástich najväčších z nich sú od roku 2010 umiestnené výmenníkové stanice spoločnosti BARDENERGY, s.r.o. ktorá do kotolní dodáva teplo vyrobené z biomasy.
Podľa platnej zmluvy medzi BARDTERM-om a BARDENERGY musí byť cena dodaného tepla pre koncového odberateľa minimálne o 10 percent nižšia, ako by bola za teplo vyrobené zo zemného plynu. Táto podmienka bola každý rok splnená. To zabezpečilo, že jednotkové ceny tepla, ktoré musia byť schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ( ÚRSO ) sú
v Bardejove každoročne jedny z najnižších na Slovensku – dá sa to jednoducho overiť na webovej stránke ÚRSO. Ďalej – jednotková cena tepla schválená ÚRSO je ešte každý rok znížená po vyúčtovaní a vrátení preplatkov jednotlivým odberateľom. Od roku 2010 to predstavovalo sumu vyše 1,7 milióna €.
Vzhľadom na fakt, že platnosť zmluvy je 20 rokov, do roku 2029, je všetkých 12 kotolní udržiavaných v takom režime, aby boli plne funkčné aj po skončení zmluvného vzťahu. A aj preto zároveň slúžia ako záložný zdroj pre prípad akýchkoľvek problémov. Tu je tá prezieravosť samosprávy: kotolne i rozvody tepla sú plne pod kontrolou mestskej spoločnosti, a tým je vylúčený negatívny dopad v dodávkach tepla. Čo je na tom zlé, že samospráva sa snaží predchádzať prípadným problémom, ktoré by mohli vzniknúť obyvateľom mesta ?
Za takéto udržiavanie kotolní zaplatila BARDENERGY BARDTERM-u doteraz cca 1,8 milióna €: na udržiavanie, menšie opravy, revízie, straty a pod. Teda nie Mesto, či BARDTERM vynakladá prostriedky na udržiavanie týchto kotolní, ale dodávateľ tepla z biomasy, teda BARDENERGY. Z týchto prostriedkov sa hradili náklady na servis a údržbu aj ostatných kotolní, domových odovzdávacích staníc a strojovní, kde BARDTERM teplo nenakupuje. BARDENERGY navyše finančne prispieva k prevádzke Krytej plavárne a platí aj za prenájom plochy pod výmenníkovými stanicami, plus poskytuje ďalšie benefity, ktoré skvalitňujú život v meste.

Podčiarknuté a zhrnuté:
od roku 2002, teda od času, kedy začala svoju činnosť spoločnosť BARDTERM Mesto nedotovalo činnosť eseročky ani centom, naopak: spoločnosť BARDTERM platí samospráve ročne nájomné za tepelné hospodárstvo cca 300-400 tisíc €
v závislosti od výšky predaného tepla v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví .
Zmluva medzi BARDTERM-mom a BARDENERGY zabezpečila za obdobie jej trvania ( rok 2010 až doteraz) úsporu pre odberateľov tepla pri platbách za teplo približne 3,6 milióna €. Mimochodom – všetky údaje týkajúce sa hospodárenia BARDTERM-u sú súčasťou ročnej účtovnej závierky, ktorá je verejným dokumentom a je kontrolovaná certifikovaným audítorom.
Ak má dodávateľ tepla z biomasy nejaké problémy so svojimi dodávateľmi, resp. s inými podnikateľskými subjektmi, alebo
s dodržiavaním platnej legislatívy – je to problém samotnej spoločnosti, nie problém Mesta, a ani nie problém spoločnosti BARDTERM, s.r.o. !
Oceňujeme snahu každého, kto má úprimný záujem o veci verejné, ale: prečo autor článku (i jeho podporovatelia) neprejavili elementárnu snahu prediskutovať odborné veci s odborníkmi, napríklad priamo v spoločnosti BARDTERM? Prečo volili takéto lacné, populistické, zavádzajúce informovanie verejnosti? Odpoveď je zrejmá…
Nemôžeme sa zbaviť dojmu, že tu vôbec nešlo o teplo, ale o pokus zviditeľniť sa, vytvoriť problém tam, kde nie je
a pritiahnuť na seba pozornosť.

A úplne na záver: týmto považujeme diskusiu na túto výsostne odbornú tému z našej strany za uzavretú. Odborná problematika sa má totiž prerokovávať na odbornej, nie populistickej úrovni, a už vôbec nie na sociálnych sieťach.

Ing. Mária VAŇKOVÁ
BARDTERM, s.r.o.
konateľka

 

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…