Domov Články Zo života škôl Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024

4 .
Komentáre vypnuté na Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024
1,057

Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok

2023/2024 bude prebiehať

v čase od 1.apríla 2023 do 30. apríla 2023.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2023 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, akými sú:

ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,

ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, Bardejov,

ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom:

  1. elektronického formulára – zákonný zástupca využije možnosť formulára zo školského informačného systému alebo formulára zverejneného na webovom sídle školy,
  2. papierovou formou – vyplnením a vypísaním formulára, ktorý rodič doručí škole.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou predloží aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

  1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2023/2024 Vám poskytnú riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ a tieto budú zverejnené aj na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

Zdroj: www.bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…