Samospráva Bardejova patrí v oblasti získavania mimorozpočtových investičných zdrojov k jedným z najúspešnejších na Slovensku: potvrdzujú to reálne, ľahko verifikovateľné údaje.


V stredu 23. februára t.r. sa v priestoroch mestského úradu konala pracovná porada, ktorú zvolal primátor Boris Hanuščak, a ktorej hlavným cieľom bolo o.i. aj zosumarizovanie doteraz podaných a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), určenie časových horizontov ich plnenia a zosúladenie postupov pri ich implementácii do reálneho života.

Ide najmä o projekty znižovania energetických nákladov troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: ZŠ na Komenského ulici, ZŠ B. Krpelca (v dvoch etapách) a ZŠ na sídlisku Vinbarg, ako aj projektov revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba a sídlisku Vinbarg.

V prípade všetkých troch základných škôl sa bude jednať o rozsiahle stavebné úpravy tak, že sa zmení nielen ich celkový vzhľad, ale dosiahne sa aj výrazná úspora energií, čo je primárnym cieľom. Je predpoklad, že s prácami na všetkých troch školách sa začne už čoskoro tak, aby k začiatku nového školského roka boli investičné aktivity ukončené. Celková suma NFP všetkých troch projektov je vyše 5 miliónov €, pri 5%-tnom kofinancovaní samosprávou.

Schválené boli aj dva projekty regenerácie vnútroblokových priestorov: jeden na sídlisku Vinbarg (II. etapa), a na sídlisku Družba. V prvom prípade bola schválená dotácia na projekt v sume takmer 960 tisíc €, v prípade druhého projektu je schválená suma  takmer 1 milión 200 tisíc €.

Všetky popísané investičné, rozvojové programy zabezpečia, že budovy všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú vzhľad prislúchajúci začiatku tretieho tisícročia, znížia sa spotreby energií, a v neposlednom rade tým samospráva aspoň z časti sanuje „technologický dlh“, ktorý s prechodom kompetencií zo štátu na samosprávy zdedila. V prípade regenerácie vnútroblokových priestorov dôjde realizáciou projektov k výraznému zvýšeniu kvality života, ale najmä k ekologickejšiemu správaniu sa k životnému prostrediu. Napokon aj toto je dôkazom faktu, že Bardejov je moderným, dynamicky sa rozvíjajúcim mestom.

Podrobnejšie informácie o spomínaných projektoch už čoskoro na našich stránkach.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…