z nich iba štvrtina vlastných zdrojov samosprávy


Bardejovská samospráva má za sebou prvý rok pôsobenia v rámci aktuálneho volebného obdobia: podľa všetkého sa dá konštatovať, že to bol jeden z najúspešnejších rokov v novodobej histórii samosprávy z pohľadu realizácie investícií, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu života obyvateľov Bardejova.   


V záujme sprostredkovania výsledkov prvého roka pôsobenia občanom nášho mesta, ale aj s ohľadom na dlhodobé zámery sa preto uplynulý týždeň v stredu konalo v priestoroch mestského úradu (MsÚ) v Bardejove hodnotiace pracovné stretnutie primátora mesta a vedúcich zamestnancov úradu, kde sa hodnotil rok z pohľadu získaných finančných zdrojov na realizáciu investičných i neinvestičných projektov, pričom nielen tých, ktoré už boli zrealizované, ale aj tých, ktorých realizácia je naplánovaná na najbližšie obdobie.

Ako v úvode hodnotiaceho stretnutia povedal primátor Boris Hanuščak „z pohľadu realizácie investícií, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu života v našom meste to bol – trúfam si povedať – jeden z najúspešnejších rokov v novodobej histórii samosprávy. Úspešne sa nám darí pokračovať v dynamickom rozvoji mesta, čo nikto nemôže spochybniť“.  Podľa jeho slov má na to vplyv hneď niekoľko faktorov: zachovaná kontinuita (mnohé projekty z hľadiska ich prípravy prechádzali z minulého volebného obdobia a ich realizácia bola nastavená na obdobie po voľbách), dobrá finančná kondícia mesta, kedy okrem vlastných príjmov sú stabilne garantované zdroje na obnovu pamiatok prostredníctvom štátneho rozpočtu, ale aj pokračovanie v úspešnom čerpaní eurofondov (v tejto oblasti sa Bardejov radí k najúspešnejším slovenským mestám): je to otázka stanovenia realizovateľných a reálnych cieľov majúcich šancu na úspech a sú v konečnom dôsledku veľkým prínosom pre mesto.

Boris Hanuščak spomenul ešte jeden dôležitý faktor, a to je „dobre fungujúca ekonomika Slovenska, ktorá umožňuje Vláde SR reálne napĺňať Akčný plán rozvoja okresu a tým aj mesta Bardejov. Musím povedať, že toto je najadresnejší spôsob investícií štátu do realizácie opatrení, ktorými sa vytvárajú podmienky na vznik pracovných miesta a realizáciu projektov, ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb miest a obcí Slovenska, kde je výrazný rozdiel ekonomickej výkonnosti a kvality životnej úrovne v porovnaní s inými regiónmi“.                 

Všetky vyššie spomínané faktory mali vplyv na to, že za obdobie jedného roka – od novembra 2018 do novembra 2019 predstavoval objem investícií do rôznych projektov na území mesta Bardejov sumu takmer 10 miliónov 340 tisíc eúr. Z tohto objemu predstavovali  priame dotácie Vlády SR vyše 2 milióny 130 tisíc eúr (21,6%), zdroje EÚ vyše 4 milióny 316 tisíc eúr (43,9%), iné dotácie dosiahli sumu takmer 815 tisíc eúr (8,3%) a vlastné zdroje mesta mierne presiahli sumu 2 milióny 570 tisíc eúr (26,2%).

Všetky realizované, ale aj pripravované  investičné i neinvestičné projekty sa dajú zaradiť do istých špecifických oblastí: k zlepšeniu kvality života určite výraznou mierou prispeli projekty rekonštrukcie detského ihriska a detského dopravného ihriska, vybudovanie tartanového oválu na Základnej škole na Komenského ulici či multifunkčného ihriska na Bardejovskej Zábave. Práve sa rozbieha projekt revitalizácie dvoch sídlisk – Obrancov mieru a Vinbargu – každý v hodnote 800 tisíc eúr, pričom samospráva má v pláne vypracovať urbanistickú štúdiu rozvoja sídliska Vinbarg a v budúcnosti aj mestskej časti Mihaľov. Navyše – v minulých dňoch Vláda SR schválila mimoriadne finančné zdroje vo výške 1,5 milióna eúr na celkovú rekonštrukciu športovej haly Mier. Realizáciou projektu sa tento objekt stane nielen športovým, ale aj kultúrno-spoločenským stánkom, kde sa bude dať organizovať množstvo podujatí nielen športového charakteru.

V oblasti ochrany a zlepšovania podmienok životného prostredia to bol projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu za takmer 3 milióny eúr, či v rámci znižovania energetických nákladov zateplenie budovy Okresného úradu za 1,2 milióna, rovnako ako rekonštrukcia Základnej umeleckej školy M. Vileca.

Mimoriadne výrazne sa vďaka úspešne realizovaným projektom skvalitnila a skvalitní aj v budúcnosti doprava: nový kruhový objazd pri Hypernove, cyklochodník na Mníchovský potok, a najmä etapovitá revitalizácia nábrežia Tople sú toho najhmatateľnejším dôkazom.

Hovoriť o projekte Horného hradu, severovýchodného barbakánu s vodnou priekopou, či rekonštrukciou Hrubej bašty asi ani nie je potrebné…Samospráva však má pripravené a v blízkej budúcnosti bude realizovať aj tzv. smart (chytré) riešenia, napr. parkovania v centrálnej mestskej zóne (CMZ), ale aj pri iných projektoch.

Ako na stredajšom stretnutí povedal viceprimátor Vladimír Savčinský „pred dvadsiatimi rokmi sme mali výrazný technologický dlh. Ten závideniahodným tempom znižujeme, a prezentované čísla sú toho jasným dôkazom. A čo je mimoriadne dôležité – nedeje sa tak iba vo volebných rokoch…“.

Takýto typ pracovného stretnutia bude samospráva organizovať podľa reálnej potreby raz, možno dvakrát do roka a jej predstavitelia nevylučujú, že v budúcnosti budú prizvaní aj zástupcovia jednotlivých komisií, či iné subjekty.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…