z nich iba štvrtina vlastných zdrojov samosprávy


Bardejovská samospráva má za sebou prvý rok pôsobenia v rámci aktuálneho volebného obdobia: podľa všetkého sa dá konštatovať, že to bol jeden z najúspešnejších rokov v novodobej histórii samosprávy z pohľadu realizácie investícií, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu života obyvateľov Bardejova.   


V záujme sprostredkovania výsledkov prvého roka pôsobenia občanom nášho mesta, ale aj s ohľadom na dlhodobé zámery sa preto uplynulý týždeň v stredu konalo v priestoroch mestského úradu (MsÚ) v Bardejove hodnotiace pracovné stretnutie primátora mesta a vedúcich zamestnancov úradu, kde sa hodnotil rok z pohľadu získaných finančných zdrojov na realizáciu investičných i neinvestičných projektov, pričom nielen tých, ktoré už boli zrealizované, ale aj tých, ktorých realizácia je naplánovaná na najbližšie obdobie.

Ako v úvode hodnotiaceho stretnutia povedal primátor Boris Hanuščak „z pohľadu realizácie investícií, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú kvalitu života v našom meste to bol – trúfam si povedať – jeden z najúspešnejších rokov v novodobej histórii samosprávy. Úspešne sa nám darí pokračovať v dynamickom rozvoji mesta, čo nikto nemôže spochybniť“.  Podľa jeho slov má na to vplyv hneď niekoľko faktorov: zachovaná kontinuita (mnohé projekty z hľadiska ich prípravy prechádzali z minulého volebného obdobia a ich realizácia bola nastavená na obdobie po voľbách), dobrá finančná kondícia mesta, kedy okrem vlastných príjmov sú stabilne garantované zdroje na obnovu pamiatok prostredníctvom štátneho rozpočtu, ale aj pokračovanie v úspešnom čerpaní eurofondov (v tejto oblasti sa Bardejov radí k najúspešnejším slovenským mestám): je to otázka stanovenia realizovateľných a reálnych cieľov majúcich šancu na úspech a sú v konečnom dôsledku veľkým prínosom pre mesto.

Boris Hanuščak spomenul ešte jeden dôležitý faktor, a to je „dobre fungujúca ekonomika Slovenska, ktorá umožňuje Vláde SR reálne napĺňať Akčný plán rozvoja okresu a tým aj mesta Bardejov. Musím povedať, že toto je najadresnejší spôsob investícií štátu do realizácie opatrení, ktorými sa vytvárajú podmienky na vznik pracovných miesta a realizáciu projektov, ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb miest a obcí Slovenska, kde je výrazný rozdiel ekonomickej výkonnosti a kvality životnej úrovne v porovnaní s inými regiónmi“.                 

Všetky vyššie spomínané faktory mali vplyv na to, že za obdobie jedného roka – od novembra 2018 do novembra 2019 predstavoval objem investícií do rôznych projektov na území mesta Bardejov sumu takmer 10 miliónov 340 tisíc eúr. Z tohto objemu predstavovali  priame dotácie Vlády SR vyše 2 milióny 130 tisíc eúr (21,6%), zdroje EÚ vyše 4 milióny 316 tisíc eúr (43,9%), iné dotácie dosiahli sumu takmer 815 tisíc eúr (8,3%) a vlastné zdroje mesta mierne presiahli sumu 2 milióny 570 tisíc eúr (26,2%).

Všetky realizované, ale aj pripravované  investičné i neinvestičné projekty sa dajú zaradiť do istých špecifických oblastí: k zlepšeniu kvality života určite výraznou mierou prispeli projekty rekonštrukcie detského ihriska a detského dopravného ihriska, vybudovanie tartanového oválu na Základnej škole na Komenského ulici či multifunkčného ihriska na Bardejovskej Zábave. Práve sa rozbieha projekt revitalizácie dvoch sídlisk – Obrancov mieru a Vinbargu – každý v hodnote 800 tisíc eúr, pričom samospráva má v pláne vypracovať urbanistickú štúdiu rozvoja sídliska Vinbarg a v budúcnosti aj mestskej časti Mihaľov. Navyše – v minulých dňoch Vláda SR schválila mimoriadne finančné zdroje vo výške 1,5 milióna eúr na celkovú rekonštrukciu športovej haly Mier. Realizáciou projektu sa tento objekt stane nielen športovým, ale aj kultúrno-spoločenským stánkom, kde sa bude dať organizovať množstvo podujatí nielen športového charakteru.

V oblasti ochrany a zlepšovania podmienok životného prostredia to bol projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu za takmer 3 milióny eúr, či v rámci znižovania energetických nákladov zateplenie budovy Okresného úradu za 1,2 milióna, rovnako ako rekonštrukcia Základnej umeleckej školy M. Vileca.

Mimoriadne výrazne sa vďaka úspešne realizovaným projektom skvalitnila a skvalitní aj v budúcnosti doprava: nový kruhový objazd pri Hypernove, cyklochodník na Mníchovský potok, a najmä etapovitá revitalizácia nábrežia Tople sú toho najhmatateľnejším dôkazom.

Hovoriť o projekte Horného hradu, severovýchodného barbakánu s vodnou priekopou, či rekonštrukciou Hrubej bašty asi ani nie je potrebné…Samospráva však má pripravené a v blízkej budúcnosti bude realizovať aj tzv. smart (chytré) riešenia, napr. parkovania v centrálnej mestskej zóne (CMZ), ale aj pri iných projektoch.

Ako na stredajšom stretnutí povedal viceprimátor Vladimír Savčinský „pred dvadsiatimi rokmi sme mali výrazný technologický dlh. Ten závideniahodným tempom znižujeme, a prezentované čísla sú toho jasným dôkazom. A čo je mimoriadne dôležité – nedeje sa tak iba vo volebných rokoch…“.

Takýto typ pracovného stretnutia bude samospráva organizovať podľa reálnej potreby raz, možno dvakrát do roka a jej predstavitelia nevylučujú, že v budúcnosti budú prizvaní aj zástupcovia jednotlivých komisií, či iné subjekty.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…