Od júna 2020 Okresné múzeum v Sandomierzi realizuje medzinárodný projekt „Kráľovský hrad v Sandomierzi, inšpiratívny prvok Pamätníka histórie“. Cieľom tejto úlohy je propagovať jeden z najdôležitejších prvkov poľskej kultúry, ktorým je Kráľovský hrad v Sandomierzi spolu s Okresným múzeom vo viacerých kultúrnych inštitúciách pôsobiacich na Slovensku.


Plánujeme ukázať hrad Sandomierz ako jedinečnú pamiatku a múzeum ako inštitúciu so zaujímavými zbierkami. V prípade mesta, ktoré bolo v roku 2017 uznané ako historická pamiatka, ukážeme početné pamiatky a nádhernú krajinu. Výstava fotografií, virtuálna prehlaidka a propagačné filmy majú vytvoriť pozitívny obraz Poľska ako štátu na Slovensku, Sandomierzu ako mesta a hradu ako kultúrnej inštitúcie.

Múzeum, podobne ako Sandomierz, upozorňuje na minulosť a uvedomuje si svoj prínos pre európsku a svetovú kultúru. Vďaka informáciám o hrade, múzeu a meste preloženým do troch jazykov: poľštine, slovenčine a angličtine chceme prehĺbiť vedomosti o poľských dejinách u zahraničných príjemcov, o vzťahu medzi zemou Sandomierz a Slovenskom, ako aj o umeleckej a intelektuálnej produkcii Poliakov. Budeme tiež schopní prehĺbiť a rozvinúť spoluprácu s Szaryjského múzeom a Poľským domom v Bardejove, ako aj ďalšími inštitúciami na Slovensku, ktorú sme iniciovali v posledných dvoch rokoch.

Vecné predpoklady

Na 25 fotografiách / nástenkách chceme predstaviť Kráľovský hrad v Sandomierzi ako jedno z najdôležitejších miest Sandomierzu, región Sandomierz a Poľsko a mesto Sandomierz ako historickú pamiatku. Polovica tabúľ / fotografií bude použitá na prezentáciu Kráľovského hradu v Sandomierzi a múzea. Fotografie ukazujú, ako bol hrad vytváraný, menený a vyvíjaný, až kým ho v roku 1656 nevyhodil do povetria švédske vojsko, až po históriu hradu v 19. a 20. storočí ako väzenie. Na nasledujúcich doskách predstavíme najdôležitejšie výstavy vrátane výstavy predstavujúcej Sandomierz ako svetové hlavné mesto pruhovaného pazúrika. Počas ďalších sa budeme pýšiť najdôležitejšími pamiatkami, ktoré zostali v našej zbierke. Druhá časť výstavy bude venovaná Sandomierzovi. Ukážeme, prečo bol „malý Rím“ prezidentom Andrzejom Dudom uznaný ako pamätník histórie. Na fotografiách budú zobrazené najvýznamnejšie pamiatky mesta. Výstavu budú sprevádzať dva rolapy, kde predstavíme hlavné ciele výstavy, históriu mesta a informácie o organizátoroch a sponzoroch výstavy. V súvislosti s Covid 19 sa časť stacionárnych aktivít – predstavení v Bratislave a na Orave prenesie do virtuálneho sveta. Vďaka presunu finančných prostriedkov z nákladov na dopravu na tieto miesta a zníženiu počtu tabúľ z 28 na 25 môžeme naplánovať vytvorenie virtuálnej prechádzky po Sandomierzi. Vďaka virtuálnej prezentácii ukážeme Sandomierz ako historickú pamiatku moderne a bezpečne. Dva propagačné filmy propagujú Sandomierz aj múzeum ako zaujímavé inštitúcie, ktoré stojí za to vidieť.

(PL)

Od czerwca 2020 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu realizuje międzynarodowy projekt „Zamek Królewski w Sandomierzu inspirujący element Pomnika Historii”. Zadanie to ma na celu promocję jednego z najważniejszych elementów kultury polskiej jakim jest Zamek Królewski w Sandomierzu wraz z Muzeum Okręgowym, w kilku instytucjach kultury działających w Słowacji. Planujemy pokazać Zamek w Sandomierzu jako unikatowy zabytek a Muzeum jako instytucję posiadającą ciekawe zbiory. W przypadku miasta uznanego w 2017 roku za Pomnik Historii  pokażemy liczne zabytki oraz przepiękne krajobrazy. Wystawa zdjęć, spacer wirtualny oraz filmy promocyjne mają kreować na Słowacji pozytywny wizerunek Polski jako państwa, Sandomierza jako miasta oraz zamku jako instytucji kultury.

Muzeum podobnie jak Sandomierz zwraca uwagę na przeszłość posiadając świadomość swojego wkładu w kulturę europejską i światową. Dzięki tłumaczonej na 3 języki Polski, Słowacki i Angielski informacji o zamku, muzeum i mieście chcemy pogłębiać wśród zagranicznych odbiorców znajomość historii Polski, związków ziemi Sandomierskiej ze Słowacją oraz dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Będziemy mogli także pogłębiać i rozwijać współpracę z Muzeum Szaryjskim oraz Domem Polskim z Bardejova, i innymi instytucjami na Słowacji, którą zainicjowaliśmy w ostatnich dwóch latach.

Założenia merytoryczne

Na 25 fotografiach/planszach chcemy zaprezentować Zamek Królewski w Sandomierzu jako jedno z najważniejszych miejsc dla Sandomierza, ziemi sandomierskiej oraz Polski a także Miasto Sandomierz jako Pomnik Historii. Połowa plansz/zdjęć przeznaczona zostanie na prezentację Zamku Królewskiego w Sandomierzu oraz Muzeum. Na zdjęciach pokażemy jak powstawał, zmieniał się i rozwijał się zamek do momentu wysadzenia go przez wojska Szwedzkie w 1656 roku aż po historię Zamku w XIX i XX wieku jako więzienia. Na dalszych planszach zaprezentujemy najważniejsze wystawy w tym wystawę prezentującą Sandomierz jako Światową Stolicę Krzemienia Pasiastego. Na kolejnych pochwalimy się najważniejszymi zabytkami pozostającymi w naszych zbiorach. Druga część wystawy przeznaczona będzie dla Sandomierz. Ukażemy dlaczego „mały Rzym” został uznany przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę za Pomnik Historii. Na zdjęciach pojawią się najważniejsze zabytki miasta. Wystawie będą towarzyszyły dwa roollapy na których przedstawimy główne cele wystawy, historię miasta oraz informacje o organizatorach i sponsorach wystawy. W związku z Covid 19 część działań stacjonarnych – pokazy w Bratysławie i Orawie zostaną przeniesione do świata wirtualnego. Dzięki przesunięciu środków z delegacji do tych miejscowości oraz zmniejszeniu liczby plansz z 28 do 25 możemy zaplanować stworzenie spaceru wirtualnego po Sandomierzu. Dzięki wirtualnej prezentacji pokażemy Sandomierz jako pomnik Historii w sposób nowoczesny i bezpieczny. Dwa filmy promocyjne zareklamują zarówno Sandomierz jak i Muzeum jako instytucje ciekawe warte zobaczenia.

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w ramach Programu „Kultura Inspirująca” 

Spolufinancované zo zdrojov Ministersva kultúry a nádorného dedičstva Poľskej republiky v ránci programu „ Inšpirujúca Kultúra”

The project partners are.

Saris Museum in Baredjov,

Polish Institute in Bratislava and

Polish and Slovak House in Bardejov.

Dates of the project: 29.06 – 31.12.2020

Financial grant: 32700 PLN

The project is co-financed by the Minister of Culture and National Heritage under the „Inspirational Culture“ Programme

Súvisiace linky:

http://www.zamek-sandomierz.pl/muzeum/mkidn-programy/492-zamek-krolewski-w-sandomierzu-inspirujacy-element-pomnika-historii-the-royal-castle-in-sandomierz-as-an-inspiring-part-of-the-historical-monument-kralovsky-zamok-v-sandomierzi-inspirujuci-prvok-pamaetnika-historie

Virtuálna prehliadka zámku:

http://www.pomnikhistorii.zamek-sandomierz.pl

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…