Mesto Bardejov predložilo v marci tohto roku , na základe výzvy   Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021  „Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (ClimaUrban)“. Projekt bol hodnotiacou komisiu posúdený ako úspešný v celom rozsahu.


Jeho predmetom je rekonštrukcia dvoch pavilónov ZŠ Bartolomeja Krpelca, zahrňujúca kompletné zateplenie oboch objektov, výmenu okien, rekonštrukciu elektrických rozvodov, výmenu svietidiel a rekonštrukciu tepelných rozvodov, ako aj nákup kontajnerov na uskladnenie BIO  odpadu pri jednotlivých obytných  blokoch, i masívnu výsadbu zelene v jednotlivých častiach mesta.

Dôležitou súčasťou projektu je vypracovanie Akčného plánu Mesta na znižovanie emisií CO2, ktorý bude obsahovať moderné modely týkajúce sa ochrany pred povodňami, vrátane aktuálnych informácii o vývoji povodňovej aktivity, digitálnej  „inventarizácie“  stavu zelene a návrh postupu jej ďalšieho rozširovania.

 

Základným cieľom projektu je ďalšie znižovanie produkcie CO2, čím sa mesto Bardejov ďalším postupným krokom pripojí k svetovému trendu znižovaniu produkcie emisií a k celkovému zlepšovaniu kvality klímy. K tomu je potrebné pripočítať aj predložené projekty v rámci vodozádržných opatrení, budovaní „zelených“ striech, či výstavbu vodných plôch v rámci rekonštrukcie pamiatkovej zóny i vnútro a medziblokových priestorov na sídliskách Vinbarg a Obrancov mieru.

Naplniť náročné podmienky na splnenie projektu vôbec nebolo jednoduché, ale samospráva mesta opäť raz ukázala, že vie vypracovať kvalitné projekty, vďaka ktorým je Bardejov naďalej dynamicky sa rozvíjajúcim , zeleným a moderným mestom.

Veľká vďaka patrí aj nášmu partnerskému mestu Molde za podporu celého projektu – spolu s ním budeme realizovať ďalšie podporné aktivity, ktoré sú jeho súčasťou.

Celková hodnota projektu predstavuje výšku 1 473 000 EUR.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…