Vďaka ďalším dvom schváleným projektom bude Bardejov opäť o trochu zelenší! Samospráva Bardejova zožala vo svojom ekologickom revitalizovaní Bardejova z európskych grantov ďalší úspech.


Dokonca sa jedná o dvojitý „zásah“. K šiestim schváleným vodozádržným projektom sa pridali ďalšie dve. V priebehu budúceho roka sa tak po uskutočnení povinných administratívnych kontrol ako aj obstarávaní začne sa realizáciou najmenej ôsmych projektov – štyroch verejných plôch a parkovísk a štyroch zelených striech.

Najnovšie boli schválené projekty realizácie vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia v nasledovnom rozsahu:

  1. Verejné priestranstvo ul. Komenského – AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie. Na pôvodnej asfaltovej ploche tak vznikne kombináciou dláždených a trávnatých plôch nová vodozádržná plocha s prirodzeným vsakovaním dažďových vôd do podložia a jej následným odparom do ovzdušia, čo prispeje k zlepšeniu životného prostredia. Množstvo zadržanej dažďovej vody z plochy za rok bude 1465 m2*0,678 m (zrážok) = 993,27 m3/rok. Na upravenej ploche budú osadené lavičky na sedenie, odpadkové koše a stojany na bicykle.

2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novo navrhnuté slúžiace na zadržiavanie                      dažďových vôd a spomalenie ich odtoku. Strecha objektu bude navrhnutá ako zelená extenzívna strecha.

Celkové predpokladané náklady: 397 923,69 € z toho požadovaná dotácia: 378 027,51 €

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…