Vybudovanie juhozápadného obchvatu mesta prinieslo najmä  zásadné zníženie tranzitnej kamiónovej dopravy. Rapídny nárast počtu osobných vozidiel však  zo sebou prináša i zvýšenie intenzity a hustoty dopravy, čoho dôsledkom je zníženie  jej plynulosti   najmä na frekventovaných križovatkách spájajúcich jednotlivé sídliska v meste. Jednou z takýchto je aj križovatka „pri bývalej Hypernove“, kde najmä v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky dochádza k výrazným zdržaniam, najmä pre vozidlá prichádzajúce z vedľajšej cesty v oboch smeroch.


V tejto súvislosti pristúpila samospráva mesta k prebudovaniu tejto križovatky na malú kruhovú, čo by malo zásadným spôsobom zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy v tejto časti mesta. Realizované riešenie je súčasťou širšieho zámeru, ktorého cieľom je aj zvýšenie ochrany a dostupnosti historických pamiatok zapísaných v Zozname UNESCO. V tomto prípade ide lokalitu židovského suburbia, ktorá je súčasťou komplexného riešenia spracovaného vo forme štúdie. Táto počíta s vytvorením pešej zóny pred vstupom do suburbia, vybudovanie „Námestia času“ a zrušenie dvoch súvisiacich križovatiek. Vznikne tak nová dominanta mesta, ktorej súčasťou je aj realizovaná potreba postupného riešenia dopravnej situácie v tejto časti mesta.

Podstatou návrhu riešenia na zvýšenie priepustnosti je komplexná prestavba terajšej priesečnej križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Ševčenku – ul. Mlynská na malú okružnú križovatku. Prestavba križovatky obsahuje zabezpečenie podmienok pre vedenie MHD, osvetlenie, podmienky prechodu peších a cyklistov a ďalšie nevyhnutné prvky. Cieľom riešenia je aj estetizácia širšieho  centra mesta. Znížená rýchlosť v priestore križovatky spolu s lepšou plynulosťou zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Dostavbou chodníkov   sa podstatne zlepší pohyb a bezpečnosť peších v priestore križovatky.

Na realizáciu nákladného investičného projektu sa podarilo získať aj finančné zdroje vo výške 200 tis. eur zo strany Prešovského samosprávneho kraja. K odovzdaniu staveniska realizátorovi stavby došlo v pondelok tohto týždňa, od kedy začnú prebiehať prípravné práce bez zásadných dopravných obmedzení.

V súvislosti s realizáciou tejto investičnej akcie následne dôjde k dočasnému  dopravnému obmedzeniu v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Dočasného dopravného značenia na uzávierku štátnej cesty I/77 v križovatke ulíc Štefánikova, Mlynská, T. ševčenku v Bardejove , v čase od 09.00 hod. dňa 03.6.2019 do 14.00 dňa 16.8.2019, z dôvodu realizácie prestavby priesečnej križovatky na okružnú križovatku.

  • HLAVNÁ OBCHÁDZKOVÁ TRASA BUDE:
  • v smere od Svidníka: z cesty I/77 Ul. Dlhý rad, po miestnych komunikáciách Ul. Jiráskova, Ul. Partizánska a Ul. Mikulovská s výjazdom na št. cestu I/77 Ul. Štefánikova v Bardejove,
  • v smere od Starej Ľubovne: z cesty I/77 ul. Štefánikova po miestnych komunikáciách Ul. Mikulovská, Ul. Partizánska a Ul. Jiráskova, s výjazdom na cestu I/77 Ul. Dlhý rad v Bardejove.

Príslušné spoje  prímestskej dopravy a príslušné linky MHD budú počas uzávierky taktiež  presmerované na spomínané  obchádzkové trasy, o čom bude  cestujúca verejnosť,  v dostatočnom časovom predstihu informovaná. Za nevyhnutné obmedzenia súvisiace s realizáciou tejto stavby sa Mesto Bardejov ospravedlňuje. Zároveň chceme poprosiť o pochopenie a trpezlivosť súvisiacu s obmedzeniami  pri realizácii stavebných prác.  Robíme to pre Vás a naše mesto.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny bardejova

Pozrite si tiež

Priebeh prác na oboch ihriskách pri Topli

Práce na oboch ihriskách pri Topli (dopravnom aj detskom) za posledný týždeň výrazne pokro…