Včera sme vám predstavili projekty revitalizácie sídliska obrancov mieru na ľavej strane sídliska ( Bezručova, Tačevská, Komenského) a dnes pokračujeme na pravej strane. Mesto v týchto dňoch podáva projekty revitalizácie sídliska v dvoch etapách.


V rámci uvedenej výzvy Mesto Bardejov pripravuje dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok zaúčelom realizácie projektov:

  • „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť A“
    Celkové náklady: 1 547 807,23 € / Žiadaná výška NFP: 1 470 416,87 € / Spolufinancovanie: 77 390,36 €
  • „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru – 2. etapa – časť B“
    Celkové náklady: 884 602,08 € / Žiadaná výška NFP: 840 371,98 € / Spolufinancovanie: 44 230,10 €

V oboch projektoch sa jedná o úpravu časti sídliska Obrancov Mieru v jeho západnej časti v priestore medzi ulicami Komenského, Ťačevskej a Sázavského. Ide o druhú etapu revitalizácie tohto
sídliska. Predmetom úprav je kompletná regenerácia pôvodných asfaltových hracích plôch, doplnenie priestorov sídliska o nové detské ihriská, multifunkčné ihriská a iné športoviská, regenerácia existujúcich a doplnenie nových chodníkov, doplnenie mobiliáru a verejného osvetlenia. Doplnená bude aj vzrastlá zeleň. Navrhované riešenie spočíva v oživení týchto mikropriestorov rôznymi aktivitami od detských ihrísk cez rôzne športovo-pohybové aktivity až po multifunkčné ihriská pre všetky vekové kategórie obyvateľovtejto časti sídliska. Ich vzájomným prepojením novým chodníkom s mlatovým povrchom vznikne vnútorný okruh pre možnosti behania, bicyklovania a kolobežkovania, ktorý je spolu s novým chodníkom zo spevneným povrchom vyvedený k juhovýchodnému okraju riešeného územia, kde bude cez ulicu Komenského prepojený s ďalšou časťou sídliska Obrancov Mieru, ktorá je riešená v 3. etape. Kvôli rozsiahlosti riešeného územia je projekt rozdelený na dve časti. Časť A zahŕňa zóny 1 – 4, časť B zóny 5 – 7. Každá časť má samostatný rozpočet, tak aby bolo možné ich realizovať nezávisle samostatne.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…