V uplynulých dňoch bolo mestu Bardejov doručené kladné rozhodnutie príslušného riadiaceho orgánu o úspešnosti projektu „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“, ktorý môže výrazným spôsobom zmeniť a skvalitniť nakladanie s odpadmi v meste.


Realizácia projektu má naplniť špecifický cieľ: zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, ako aj podporiť predchádzanie vzniku odpadov.

Rozšíri sa existujúci zberný dvor, dostane nové spevnené pokrytie, ktoré by malo zjednodušiť manipuláciu a celý areál akoby „zokruhovať“, pribudne aj prístrešok na umiestnenie siedmich veľkoobjemových kontajnerov, nádrže na splaškovú a zrážkovú vodu a celý priestor sa podstatne rozšíri.

Súčasťou projektu je však aj dodávka strojového vybavenia: okrem už spomínaných veľkoobjemových kontajnerov aj čelného nakladača a drvičky veľkoobjemového odpadu, čo takisto bude mať dopad na efektivitu zneškodňovania. Celkové predpokladané náklady boli vyčíslené na sumu 716 573,78 €, z toho požadovaná dotácia predstavovala čiastku 680 745,09 € (pri 5% -tnom spolufinancovaní samosprávy). Napokon bola schválená dotácia v sume vyše 706 tisíc €.

Úspešnosť samosprávy Bardejova v tomto konkrétnom prípade poukazuje aj na  systémovosť pri zavádzaní novátorstiev v odpadovom hospodárstve, ale aj na to, že výrazný kvalitatívny posun je možné zabezpečiť aj z externých zdrojov, nezaťažujúc obyvateľov zvyšovaním poplatkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu na území mesta.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…