V uplynulých dňoch bolo mestu Bardejov doručené kladné rozhodnutie príslušného riadiaceho orgánu o úspešnosti projektu „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“, ktorý môže výrazným spôsobom zmeniť a skvalitniť nakladanie s odpadmi v meste.


Realizácia projektu má naplniť špecifický cieľ: zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, ako aj podporiť predchádzanie vzniku odpadov.

Rozšíri sa existujúci zberný dvor, dostane nové spevnené pokrytie, ktoré by malo zjednodušiť manipuláciu a celý areál akoby „zokruhovať“, pribudne aj prístrešok na umiestnenie siedmich veľkoobjemových kontajnerov, nádrže na splaškovú a zrážkovú vodu a celý priestor sa podstatne rozšíri.

Súčasťou projektu je však aj dodávka strojového vybavenia: okrem už spomínaných veľkoobjemových kontajnerov aj čelného nakladača a drvičky veľkoobjemového odpadu, čo takisto bude mať dopad na efektivitu zneškodňovania. Celkové predpokladané náklady boli vyčíslené na sumu 716 573,78 €, z toho požadovaná dotácia predstavovala čiastku 680 745,09 € (pri 5% -tnom spolufinancovaní samosprávy). Napokon bola schválená dotácia v sume vyše 706 tisíc €.

Úspešnosť samosprávy Bardejova v tomto konkrétnom prípade poukazuje aj na  systémovosť pri zavádzaní novátorstiev v odpadovom hospodárstve, ale aj na to, že výrazný kvalitatívny posun je možné zabezpečiť aj z externých zdrojov, nezaťažujúc obyvateľov zvyšovaním poplatkov za zber a likvidáciu komunálneho odpadu na území mesta.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…