Dnes (20. mája 2021) sa formou videokonferencie konalo XX.-te, tentokrá mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru v Bardejove.


Po úvodnej prezentácii 24-och prítomných poslancov a po procedurálnych bodoch poslanci bez rozpravy schválili Návrh nakladania s majetkom mesta a v rámci neho zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej školy Bartolomeja Krpelca, Bardejov „Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“, zverenie ukončenej investičnej akcie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov „Úpravy vnútorných priestorov budovy Okresného úradu Bardejov“, zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov „Stavebné úpravy priestorov plavárne ZŠ Vinbarg“.

V ďalšom poslanci schválili žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekty „Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba (celkové oprávnené výdavky: 1 263 583,42 €, požadovaná výška NFP: 1 200 404,25 €,  spolufinancovanie: 63 179,18 €), „Regenerácia vnútroblokových priestorov sídlisko Vinbarg-2.etapa (celkové oprávnené výdavky: 1 031 105,13 €, požadovaná výška NFP: 979 549,88 €, spolufinancovanie: 51 555,26 €), ako aj pre projekt „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta-3.etapa“ (celkové oprávnené náklady: 349 789,84 €, požadovaná výška NFP: 332 300,35 €, spolufinancovanie: 17 489,49 €).

Po krátkej rozprave bol poslancami schválený aj Návrh na zmenu plánu investičných akcií spoločnosti BARDTERM, s,r,o. na tento rok a taktiež Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku MsZ v Bardejove: ten sa týkal najmä spôsobu fungovania orgánov mesta v súvislosti s mimoriadnymi situáciami, akými sú –  (boli a zrejme aj budú)  – napríklad ochorenie COVID-19.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…