Domov Články Samospráva Mimoriadne MsZ – 26.11.2020

Mimoriadne MsZ – 26.11.2020

11 .
Komentáre vypnuté na Mimoriadne MsZ – 26.11.2020
865

Vo štvrtok 26. novembra t.r. sa konalo v poradí XVI.-te rokovanie mestského poslaneckého zboru, pričom v trocha neobvyklej forme – kvôli prísnym hygienicko-epidemiologickým opatreniam sa zasadnutie konalo formou videokonferencie.


Dvadsaťštyri prezentovaných poslancov po procedurálnych otázkach neschválilo v úvode rokovania pozmeňovací návrh poslanca Petra Hudáka, ktorý žiadal vypustiť z rokovania dva body týkajúce sa Návrhu zmien územnoplánovacej dokumentácie mesta. Poslanci však bez rozpravy schválili návrh nakladania s majetkom mesta a návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta.

Azda najväčšiu polemiku vyvolal návrh zmien a doplnkov všeobecnezáväzného nariadenia mesta (VZN), týkajúci sa miestnych daní: navrhované zmeny sa týkali úpravy sadzieb všetkých druhov dane z nehnuteľností, t. j. sadzieb dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov.

Pri dani z pozemkov, pre majiteľa záhrady o výmere 400 m² daňová povinnosť v porovnaní s rokom 2020 vzrastie zo 14,84 € na 20,78 €. Majiteľovi ornej pôdy o výmere 1 ha sa daňová povinnosť medziročne zvýši z 23,49 € na 32,89 €. Pre majiteľa rovnakej výmery pozemkov (1 ha) zapísaných na LV ako trvalé trávne porasty sa daňová povinnosť medziročne zvýši z 3,10 € na 4,34 €. Daňovníkovi, ktorému bolo v roku 2020 vydané stavebné povolenie na parcelu o výmere 500 m² zaplatil daň z nehnuteľností za stavebný pozemok vo výške 100 €. V roku 2021 by po schválení navrhovaných sadzieb mal zaplatiť daň za tento stavebný pozemok vo výške 140,00 €.

Pri dani zo stavieb sa v návrhu rátalo s plošným navýšením sadzieb zhruba o 40% u všetkých druhov stavieb.

Zvýšenie sadzby dane z bytov a sadzby dane za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť kopírovali podľa návrhu zvýšenie sadieb dane zo stavieb na bývanie (t. j. z 0,300 €/m² na 0,420 €/m² podlahovej plochy bytu). Pre vlastníka bytu o výmere 75 m² sa zvýšenie sadzby prejaví medziročným nárastom daňovej povinnosti z 22,50 € na 31,50 €. Pri nebytových priestoroch, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť návrh počítal so zvýšením sadzby zo súčasných 2,900 €/m² na 4,000 €/m, čo zodpovedá výške navrhovanej sadzby pri stavbách slúžiacich na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť (t. j. s výnimkou priemyselných stavieb).

V rozprave k tomuto rokovaciemu bodu vystúpilo viacero poslancov, ktorí navrhovali plošné 20%-tné navýšenie (J.Bochňa, M. Ferková. návrh podporil aj M. Pilip), na druhej strane vystúpili aj poslanci, ktorí obhajovali predložený návrh. Poslanec Martin Šmilňák napríklad upozornil kolegov, aby neoperovali percentami, ale konkrétnymi číslami: pri zvýšení dane z bytu v bytovom dome ide o ročné zvýšenie cca 7 €, čo sú mesačne centové záležitosti, pri rodinnom dome sa suma mesačne zvýši o cca 1,2€ . Podľa jeho slov je nezmyslom tvrdiť, že poslanci idú zdierať chudobných – naopak. Zdanenie je navrhované ako prosociálne, diferencované a on ho pri hlasovaní podporí. V podobnom duchu sa vyjadril aj poslanec Marek Hudák – ten kolegov poslancov vyzval, aby neboli vo svojich vystúpeniach populistickí, aby si percentá prerátali na konkrétne sumy a uvidia, že zvýšenia sú naozaj „centové“.

Po ukončení rozpravy poslanci najprv hlasovali o návrhu celoplošného navýšenia daní o 20%: tento pozmeňovací návrh však neprešiel a tak 17 poslancov následne hlasovalo za schvaľovacie uznesenie k tomuto bodu (siedmi poslanci boli proti) a návrh bol schválený.

Rovnako tak poslanci schválili aj ďalší bod programu, ktorým bol návrh zmien a doplnkov VZN o určení poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.

Siedmym rokovacím bodom bol návrh VZN mesta o miestnom poplatku za rozvoj: po obsiahlej rozprave k nemu, v rámci ktorej odznelo niekoľko návrhov na jeho zníženie, ako aj po porade poslaneckých klubov ho navrhovateľ z rokovania stiahol a poslanci o ňom nehlasovali. Poslanci v ďalšom schválili aj návrh VZN o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, a v nadväznosti na to sa rozprúdila rozprava k návrhu na určenie výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta. Poslanec M. Pilip sa vyjadril proti tomuto návrhu, ktorý rátal so zvýšením príspevku na žiaka škôl, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy napríklad v oboch formách štúdia na ZUŠ-kách, materských školách či Centrách voľného času. Naopak poslanec M. Šmilňák vo svojom vystúpení argumentoval tým, aby poslanci nerobili rozdiely medzi deťmi a žiakmi „mestských“ a „nemestských“ škôl: tí druhí budú aj po prípadnom schválení predloženého
návrhu dostávať cca o 2% menej, ako žiaci „mestských“ škôl. V hlasovaní napokon poslanci predložený návrh schválili.

Intenzívna rozprava sa týkala aj dvoch návrhov zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta: v nej najprv poslanci schválili pozmeňovací návrh poslanca Petra Hudáka smerujúci k presunutiu jednej z navrhovaných lokalít z formulácie „schvaľuje“ do formulácie „neschvaľuje“, aby záverečným hlasovaním predložený návrh ako celok schválili.

V závere štvrtkového rokovania sa poslanci zaoberali aj tromi návrhmi žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP): jednalo sa o podporu budovania vodozádržných opatrení v lokalite medzi športovou halou a komplexom židovského suburbia, doplnenia technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov a budovanie nabíjacích staníc pre elektroautomobily.

Kým prvý návrh poslanci hlasovaním odmietli (tzv. Námestie času), ďalšie dva podporili.

Týmito tromi hlasovaniami bolo štvrtkové rokovanie mestského poslaneckého zboru, ktoré sa netradične konalo formou videokonferencie ukončené.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…