Domov Články Samospráva Rokovanie mestskej rady (MsR) 3.12.2020

Rokovanie mestskej rady (MsR) 3.12.2020

5 .
Komentáre vypnuté na Rokovanie mestskej rady (MsR) 3.12.2020
883

Dnes (3.12.2020) predpoludním sa formou videokonferencie konalo v poradí XXVII. rokovanie mestskej rady (MsR). Jej členovia sa postupne venovali viacerým bodom: medzi prvými aj Návrhu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií mesta na rok 2021a roky 2022 a 2023.


Rozpočet príjmov vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2021-2023, zo schválených sadzieb vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch a z návrhu zmien a doplnkov vo VZN o financovaní školských zariadení. V príjmoch rozpočtových organizácií sa rozpočtujú príjmy z poplatkov, čo vytvára reálny obraz o príjmoch a výdavkoch týchto zariadení – to platí aj o mestských školských zariadeniach. V oblasti grantov, ktoré sú o 10% vyššie ako v roku 2020, sú do návrhu premietnuté dostupné údaje z príjmov za bežné dotácie navrhované v štátnom rozpočte na prenesený výkon štátnej správy, ako aj účelové bežné dotácie najmä v oblastiach podpory sociálnej starostlivosti a vzdelávania. Celkovo rozpočet daňových príjmov je vyšší ako schválený rozpočet na rok 2020 o 0,1 %. Rozpočet výdavkov vychádza z celkového rozpočtu príjmov a zohľadňuje v oblasti miezd a odvodov situáciu bez navýšenia tarifných platov vo verejnej správe, ale aj prebiehajúce projekty a granty. V oblasti peňažných fondov ich stav postačuje na spolufinancovanie kapitálových výdavkov grantov a projektov roku 2021.

Pri uvedených predpokladoch predstavujú navrhované všetky príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2021 sumu 31,022 milióna eur. Čo sa týka bilancie, je rozpočet navrhovaný ako finančne vyrovnaný, po vylúčení finančných operácií ako prebytkový vo výške 854 tis. €. Bežný rozpočet navrhujeme ako prebytkový vo výške 1,967 milióna €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1,113 mil. €.

Po rozprave k tomuto bodu členovia MsR predložený materiál schválili.

V ďalšom sa MsR venovala Návrhom rozpočtov m.p. Bapos a ZUŠ M. Vileca, ako aj Návrhom rozpočtov na budúci rok mestských obchodných spoločností: aj tieto návrhy boli hlasovaním schválené. Členovia MsR taktiež prerokovali Návrh plánu zasadnutí MsR a MsZ na prvý polrok budúceho roka, Správy nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mesta, ale aj III. zmenu programového rozpočtu mesta za rok 2020.

Drvivá väčšina vo štvrtok prerokovávaných materiálov bola odporučená na prerokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré by sa podľa predbežných údajov malo konať 17. decembra t.r., a vzhľadom na prísne protiepidemiologické opatrenia by sa malo konať formou videokonferencie.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…