Dnes vám chceme predstaviť ďalši úspešný schválený projekt 1.etapy revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove.


Cieľom projektu je skvalitnenie životného prostredia a zvýšenie štandardu bývania obyvateľov bytových domov na sídlisku Obrancov mieru nasledovnými aktivitami: – úprava a dokončenie rozostavanej fontány, – úprava a rekonštrukcia existujúcich chodníkov, ihrísk, zatrávnených plôch a parkových úprav, spevnených plôch pre peších, – rozmiestnenie prvkov drobnej architektúry, – doplnenie vzrastlej zelene, – vytvorenie miest pre smetné nádoby, – doplnenie verejného osvetlenia. Zrekonštruované budú aj športoviská, na ktorých sa zmení povrch za gumoasfaltový a opravia sa prvky ako napr. basketbalové koše.

Časť riešených chodníkov budú tvoriť nové chodníky umiestnené do prirodzene vychodených trás obyvateľmi tejto časti sídliska. Úplne nový chodník je navrhnutý na prepojenie ulíc Sv. Jakuba a Komenského, vedený medzi radovými obytnými blokmi, ktorý zorganizuje pomerne chaotický pohyb ľudí medzi blokmi, ktorí prichádzajú od Nemocnice Sv. Jakuba na sídlisko Obrancov mieru.
Okolo tohto chodníka je navrhnuté nové verejné osvetlenie a nová alej stromov, aby takto vznikol jednoznačný peší koridor medzi obytnými blokmi prepájajúci dve ulice a usmerňujúci chodcov do ďalšej časti sídliska.

Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Dátum podania: 30.06.2017
Doba realizácie: 06/2018 – 01/2019 ( pôvodne plánovaná)

Celkové schválené oprávnené náklady: 799 927,61 €
z toho schválená dotácia: 759 931,23 €
Spolufinancovanie mestom: 47 966,38 €

Na projekte prebiehajú posledné adminitratívne úkony a uvidíme, či bude vhodné počasie na jeho začatie v tomto roku, alebo sa nakoniec začne až na jar.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…