Dnes dopoludnia sa na svojom v poradí 13.-tom zasadnutí zišli členovia mestskej rady /MsR/, poradného orgánu primátora mesta.


Okrem Návrhov nájmu nehnuteľného majetku mesta a nakladania s mestským majetkom boli predmetom rokovania najmä Návrhy zmien a doplnkov ôsmich všeobecne záväzných nariadení mesta /VZN/: o určení náležitostí miestnych daní, o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, o zverejňovaní a vylepovaní plagátov, o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Bardejova, o organizácii miestneho referenda, o poskytovaní dotácií z mestského rozpočtu, o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území Bardejova a o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Ako vyplýva z predkladaných materiálov by sa napríklad miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad mal pre občanov – fyzické osoby i právnické osoby – mierne zvýšiť (nemalo by však ísť o dramatické zvýšenie). Bardejov tak reaguje na celoslovenský trend, ktorý nasledujú mnohé mestá a ktorý je zrejme nevyhnutný.
Dôjsť by malo aj k navýšeniu dotácie na žiaka v školách a školských zariadeniach, pričom vo všetkých formách vo všetkých zariadeniach, vrátane tých, ktoré sú zriadené fyzickou osobou, právnickou osobou, alebo cirkvou.
Všetky tieto návrhy však podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom (MsZ).

Viac informácií sa dozviete v najbližšom spravodajstve Bardejovskej televízie už zajtra.

Foto: Bardejovská televízia

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…