ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2020/2021

 sa uskutoční v termíne

 od 30.4.2020 do 31.5.2020

 Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude Mesto Bardejov organizovať bez osobnej prítomností detí a to:

  • elektronickou formou
  • poštou
  • osobne
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať: ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
  • Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie: ak zákonní zástupcovia dieťaťa nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

 

Vážení rodičia,

aktuálna žiadosť o prijatie je súčasťou tejto správy ako príloha, zároveň si ju môžete stiahnuť na nasledujúcom linku http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/zakladne-dokumenty-msu/tlaciva-ziadosti-a-dokumenty , v sekcii oddelenia školstva, rovnako si ju môžete vyzdvihnúť osobne vo vestibule príslušnej  materskej školy v dňoch, určených danou materskou školou, tak ako je to uvedené v podmienkach organizácie zápisu za každú MŠ, ktoré sú prílohou tejto správy. V prípade nejasností získate konkrétnejšie informácie na emailových adresách , resp. telefónnych číslach jednotlivých materských škôl, ktoré sú uvedené nižšie :

MŠ Komenského 24, ms.komenskeho24@bardejov.sk, 0901 713 501 

MŠ Komenského 47, ms.komenskeho47@bardejov.sk, 0901 713 502 

MŠ Gorkého, ms.gorkeho13.zapis@gmail.com, 0901 713 503 

MŠ Nový Sad, ms.novysad@bardejov.sk, 0901 713 504 

MŠ Nábrežná, ms.nabrezna@gmail.com, 0901 713 505 

MŠ Vinbarg, ms.lsvobodu@gmail.com, 0901 713 506 

MŠ Bard. Nová Ves, ms.bnves@gmail.com, 0901 713 507 

MŠ Pod Papierňou, zspp.edupage.org, 0910 155 514

MŠ Pod Vinbargom, www.podvinbargom.sk, 0911 544 004 

 

Tešíme sa na Vás

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…