19.1.2018 – V deň osláv 73.výročia oslobodenia Bardejova v 2.sv.vojne sa v obradnej sieni mesta uskutočnilo slávnostné odovzdanie Ceny primátora mesta za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov. Primátor MUDr. Boris Hanuščak odvovzdal toto ocenenie pri tejto príležitosti týmto jednotlivcom a inštzitúciám:

Mgr. Silvia Fecsková – pedagogička, výskumníčka, dramaturgička a najmä propagátorka hudobného života v meste získala Cenu primátora mesta za neustálu činnosť pri propagácii osobnosti Bardejova a Bardejovského okresu, za propagáciu hudobného života mesta, publikačnú činnosť, prípravu výstav, náučných cyklov a za neustálu prípravu mladých talentov na ďalšie štúdium. Nezanedbateľné je spoluautorstvo a realizácia všetkých podujatí v rámci Roka Jozefa Grešáka, čím bardejovského rodáka predstavila nielen Bardejovčanom, ale aj obyvateľom Slovenska.

RNDr. Eva Kurnátová, PhD. – dostal Cenu primátora mesta ako výraz poďakovania, úcta a uznania za dlhoročnú pedagogickú činnosť, odbornú erudovanosť, za úspechy a obnove Spojenej školy na Štefánikovej ul. v Bardejove. Jej skúsenosti, odborný profil a morálne vlastnosti vytvárajú súzvuk, ktorý vyvoláva prirodzený rešpekt a uznanie nielen u kolegov, študentov, ale aj rodičov.

PhDr. Vasiľ Gula, CSc.
Bývalý stredoškolský učiteľ, pedagóg, neskôr predseda Okresného národného výboru v Bardejove získal Cenu primátora mesta:
– za dlhoročnú odbornú a riadiacu činnosť, budovanie a rozvoj školstva v Bardejove a jeho okrese,
– za zodpovedné a korektné vystupovanie, kreativitu, humánne a etické hodnoty,
– za významné výsledky a činy vo verejnoprospešnej oblasti, za koncepčnosť a úspešné presadzovanie rozvoja stratégie mesta koncom 20. a začiatkom 21. storočia.

Ing. Ján Motyka
Dostal Cenu primátora pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
– za vysokú úroveň odbornej a profesionálnej služby najskôr v oblasti poľnohospodárstva, neskôr stavebníctva,
– za nezištnú a obetavú prácu, ktorá prispela k rozvoju nielen Bardejova, ale aj jeho okolia,
– za dlhoročnú všestrannú angažovanosť a prácu v samosprávnych organoch mesta, kde svojím korektným, odborným a ľudským prístupom hájil záujmy nielen Bardejova, ale predovšetkým občana.

MUDr. Miroslav Leško
lekár – anesteziológ, dlhoročný primár Anesteziologicko-resustitačného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Bardejove, jeden zo zakladateľov modernej resustitácie a anesteziológie v okrese Bardejov. Uznávaný odborník a špecialista. Cenu primátora získava pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za vysokokvalifikovanú zdravotnú starostlivosť s ohľadom na všetko prospešné a humánne v prospech človeka, za vytvorenie výborne fungujúceho odborného pracoviska a ľudský a empatický prístup k pacientom a kolegom.

 
Ing. Ľubomír Skaloš
V poradí 98. otec mesta, primátor mesta Bardejov v rokoch 1990 -1999. Pracovitosť, múdrosť, prirodzená inteligencia, veľkorysosť, náročný nielen na iných, ale predovšetkým sám na seba. Starostlivosť a láska k rodnému mestu prispeli k pokračovaniu jeho všestranného rozvoja. Bardejov – PERLA HORNÉHO ŠARIŠA, sa stal symbolom krásy a malebnosti. Sofistikované a jedinečné skĺbenie histórie a súčasnosti a neustála starostlivosť o dedičstvo našich umných a zručných predkov, ktorí nám zanechali nádherné skvosty – boli dôvodom na to, aby v roku 2000 bol Bardejov zapísaný do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva, čím sa môže pochváliť len málo primátorov, len málo miest na celom svete.

Mgr. Vladimír Novák – od februára 2012 do decembra 2017 riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., závod Bardejov.
Cenu primátora mesta dostal
– za aktívny prístup a veľmi dobrú spoluprácu pri rozširovaní, úpravách a rekonštrukciách vodovodných a kanalizačných prác a zariadení v meste Bardejov a jeho častiach
– za profesionalitu s bohatými skúsenosťami vo vodohospodárstve a veľkú snahu závodu dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníka. A ešte dodáme, že za je ho pôsobenia bola takmer celá lokalita odkanalizovaná.

MUDr. Alžbeta Molčanová – stomatologička, bývalá vedúca Odboru zdravotníctva, ktorá organizovala prácu a pričinila sa o rozvoj zdravotníctva v našom okrese. Pani Molčanová dostala Cenu primátora mesta Bardejov
-za celoživotnú neúnavnú činnosť v oblasti medicíny. Spokojnosť pacientov, profesionalita, využívanie najnovších technológií a pomôcok. Najlepšie možné riešenia ju zaradili medzi uznávaných a vyhľadávaných odborníkov.

MUDr. Ján Hollý – lekár s dlhoročnou praxou – prvý privátny stomatológ v Bardejove, spoluzakladateľ Slovenskej komory zubných lekárov v Trnave, spoluzakladateľ a niekoľkoročný predseda regionálnej komory zubných lekárov v Bardejove. Cenu primátora dostáva za výborné referencie, vysokú profesionalitu a spokojnosť pacientov, za výchovu ďalšej generácie stomatológov.
Na pána Hollého ešte prezradíme, že jeho veľkou láskou je aj fotenie – fotografia. V súčasnosti je predsedom fotoklubu BARDAF -najúspešnejšieho fotoklubu v Prešovskom kraji, ktorého činnosť je známa a uznávaná ďaleko za hranicami Slovenska.

Kúpeľno – lečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele Svoju prevádzku začal v roku 1978. Dnes poskytuje ubytovacie, stravovacie i liečebné služby na vysokej úrovni. Priamo v budove sa nachádza liečebné oddelenie komplexne vybavené zdravotníckou technológiou vodoliečby, elektroliečby, teploliečby, inhalačnej liečby, svetloliečby, lynfodrenážnej liečby. Liečia sa tu onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva, poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, choroby dýchacích ciest, obličiek a močových ciest a choroby z povolania.
Pre svoju profesionalitu, odbornosť a empatický prístup ku klientovi sú úspešným a veľmi často vyhľadávaným zariadením. Cenu prevzal MUDr. Martin Tarcala, riaditeľ zariadenia

In memoriam bolo udelené ocenenie ocenenie

Ing. Jozefovi Kuchtovi, PhD. – Odišiel od nás v plnom rozkvete, nečakane a bez rozlúčky. Manžel, otec, kolega, verejný činiteľ -poslanec – človek, ktorý miloval život, ľudí, prácu, hudbu, prírodu a všetko navôkol.
Cena primátora mesta Bardejov mu bola udelená ako výraz úprimného poďakovania, úcty a uznania za nezmazateľnú, vysokokvalifikovanú a odbornú prácu a poctivý prístup k nej, za výborné manažérske schopnosti, ktoré vykonával na rôznych stupňoch riadenia v oblasti životného prostredia, za humánne a etické hodnoty, ktoré presadzoval nielen ako poslanec MsZ a VÚC, ale najmä ako človek.Cenu prevzal syn Ing. Lukáš Kuchta

MUDr. Ján Gurský– lekár a kňaz dostál Cenu primátora – in memoriam
-za celoživotnú neúnavnú prácu, humánny a empatický prístup k pacientovi,
-za zveľaďovanie duchovných aktivít, ekumenický postoj a prístup k ostatným cirkvám v Bardejove, ochotu vzájomne spolupracovať a dobre spolunažívať,
-za cieľavedomý a konštruktívny prístup ku všetkým zložkám občianskeho života v meste, čím prispieval k vytváraniu pokojnej a zdravej atmosféry v meste Bardejov. Cenu prevzal syn zosnulého MUDr. Ján Gurský

Mária Holevová – členka II. ZO SZPB v Bardejove – aktívna účastníčka odboja v 2. sv. vojne získava Cenu primátora mesta Bardejov za aktívnu účasť pri oslobodzovaní mesta a okresu v 2 sv. vojne. Jej odbojová púť začala v partizánskej skupine Čapajev – Šukajev v okolí Giraltoviec a neskôr v Čergovskom pohorí. Svojimi veliteľmi Čapajevom a Kučečkom bola poverovaná dôležitými úlohami – boli to informácie o pohybe nemeckých vojsk, organizovanie zbierok potravín, liekov a šatstva pre partizánov. Pani Mária Holevová je za svoju odbojovú činnosť držiteľkou viacerých vyznamenaní – Medaily k 25. výročiu oslobodenia republiky, k 50. a 60. výročiu SNP a oslobodenia republiky, Medaily M.R. Štefánika III. stupňa. Cenu prevzala jej dcéra Oľga Kataniková

 
František Šarišský dostal Cenu primátora za bohatú verejnoprospešnú prácu v SZPB, kde sa od r. 1978 podieľal na jeho činnosti najskôr ako radový člen, neskôr ako funkcionár a za aktívnu účasť pri oslobodzovaní mesta Bardejov a jeho okresu v 2. sv. vojne. Za svoju odbojovú činnosť bol ocenený medailou k 25. výročiu oslobodenia republiky, k 50. a 60. výročiu SNP a oslobodenia republiky.
Pán Šarišský žiaľ sa zo zdravotných dôvodov podujatia nezúčastnil. Cenu prevzal jeho syn Miroslav Šarišský.

 
Okresné stavebné bytové družstvo, Bardejov

Hlavnou náplňou Okresného stavebného bytového družstva v Bardejove je správa bytov, kurenárske práce, zasklievanie a revízna činnosť.
Pomáhajú obciam a mestám znížiť náklady, investorom nájsť dodávateľov, zadávateľom informovať o projektoch, subdodávateľom oslovovať odberateľov alebo dodávateľom nájsť zákazníkom. Menovaná inštitúcia, ktorá pôsobí na trhu niekoľko desaťročí získala Cenu primátora mesta za
– výstavbu, obnovu a modernizáciu obytných domov a bytov
– za informačný marketingový zdroj v stavebníctve a pomoc firmám a ľuďom plniť ich budovateľské sny stavať a dosahovať svoje ciele.
Cenu prevzal JUDr. Ján Lenárt, predseda predstavenstva

Erika Dubňanská – študentka 4. ročníka odboru technické lýceum so zameraním na strojárstvo získava Cenu primátora mesta za skvelú reprezentáciu školy a mesta Bardejov. Pod odborným vedením Ing. Petra Simka s prácou Vibračná brúska obsadila 2. miesto na prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD. Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s.r.o. pre študentov stredných odborných škôl. V doterajšej 16-ročnej histórii súťaže je Erika Dubňanská jedinou študentkou, ktorá sa umiestnila na víťazných priečkach.

Filip Gomboš – študent 3. ročníka Gymnázia L. Stöckela v Bardejove dostáva Cenu primátora mesta Bardejov za šírenie a propagáciu dobrého mena nielen menovanej školy, ale aj samotného mesta Bardejov, a to doma na Slovensku aj ďaleko za jeho hranicami. Ako účastník biologickej olympiády – obsadil 2. miesto v krajskom kole; 3.miesto v celoslovenskom kole a 1. miesto v súťaži Prešovského a Košického kraja. Ako jediný účastník zastupoval Slovensko a rodný Bardejov na medzinárodnej prehliadke študentských vedeckých prác MILSET ESI v brazílskom meste Fotraleza, kde sa úspešne prezentoval.

Pani Anna Cidilková
Aktívna seniorka, predsedníčka Klubu dôchodcov v Bardejove, bývalá pedagogička, milovníčka folklóru a ľudového umenia vôbec – pani Anna Cidilková dostáva Cenu primátora mesta za nezištnú a obetavú prácu v prospech rozvoja Klubu dôchodcov v Bardejove, za úspešnú, korektnú a kreatívnu prácu so seniormi a pre seniórov, za dlhoročný rozvoj, šírenie a propagáciu miestnej a regionálnej kultúry, tradičného folklóru a kultúrneho dedičstva nie len v meste Bardejov, ale aj jeho okolí.

Pán Andrej Filip – dostáva Cenu primátora mesta pri príležitosti životného jubilea 85 rokov ako výraz ocenenia za vrúcny a emotívny vzťah k mestu, za úspešnú, iniciatívnu a záslužnú prácu v Klube dôchodcov v Bardejove, za významný podiel k zvýšeniu záujmu členskej klubovej základne seniorov o spoločenské dianie v meste, kde ako jeden zo zakladateľov speváckej skupiny Sami sebe prispieva k skvalitneniu života generácie tretieho veku.

EKOMIDO, s.r.o Bardejov za propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Bardejov doma a v zahraničí. Všestranne zameraná firma, ktorá sa zaoberá rozsiahlou činnosťou. Hlavným zameraním je stavebná činnosť, služby spojené s personálnou agentúrou, predaj nehnuteľnosti a prenájom lešenia. Ďalšou oblasťou je predaj automobilov a vedenie autoškoly.
Vďaka kvalitnému vedeniu spoločnosti, vysokej technickej profesionalite a schopnosti realizovať požiadavky klienta v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite patrí k vyhľadávaným firmám nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pri svojej činnosti využíva moderné technológie a pružne reaguje na slovenský trh.
Nie je jej cudzie ani dianie v meste. Sponzoringom podporuje mnohé kultúrno-spoločenské podujatia. Cenu prevzal štatutár spoločnosti Ing. Jozef Roháľ.

TORNO, s.r.o.- Citroën, Bardejov Firma ponúka trieskové obrábanie, zámočnícke práce, zváračské práce, obrábanie CNC, hutný materiál, prípravu tovaru, inžiniersku činnosť, výrobu hydraulických tlmičov, článkov reťazí, výrobu tlakových nádob.  TORNO, s.r.o.- Citroën, Bardejov patrí medzi vyhľadávané predajne a servis automobilov a ľahkých motorových vozidiel. Vysoko profesionálny tím odborníkov, spokojnosť spotrebiteľa a starostlivosť nielen o klienta, ale aj zamestnanca radí túto spoločnosť medzi popredné spoločnosti. Svoje aktivity prejavuje aj na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach mesta a okresu, pričom sú veľmi ústretoví aj čo sa týka sponzoringu.
Cenu prevzal štatutár spoločnosti pán Ing. Ivo Belejčák

Za všetkých ocenených sa poďakovala na koniec RNDr. Kurnátová, PhD.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…