Základná škola Bartolomeja Krpelca prejde vďaka úspešnému projektu rozsiahlou rekonštrukciou. Jeho súčasťou je aj rozsiahla výsadba drevín a zelene v rôznych lokalitách. 


Mesto Bardejov bolo úspešné pri získaní grantu v rámci projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“ (Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov), na základe projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – kód
ACC01, číslo ACC01P01. Hodnota projektu je 1 473 580 eur. Ide o najkomplexnejší projekt, vzhľadom k rozsahu aktivít, ktoré samospráva doposiaľ realizovala.

Jeho základom je rekonštrukcia dvoch pavilónov ZŠ Bartolomeja Krpelca. Pôjde o výmenu okien, komplexné zateplenie budov, výmenu elektroinštalácie, či svietidiel, ktoré zásadným spôsobom prispejú k zníženiu energetických prevádzkových nákladov, vrátane zníženia produkcií CO2, ktoré sú základným cieľom projektu.

Celková hodnota týchto stavebných úprav predstavuje sumu 1 029 538 eur.

Ďalšou aktivitou je rozsiahla výsadba drevín a zelene v rôznych lokalitách: na Komenského ulici, na ul. Pod Vinbargom, ale aj vybudovanie náučnej záhrady v areáli ZŠ Bartolomeja Krpelca, výsadba drevín na ul. Pod Vinbargom, na ul. Kutuzovovej, budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti, zvýšenie vlahy a podporu rozširovania včelstiev, motýľov a hmyzu, prostredníctvom vytvorenia kvitnúcej lúky na ul. Kutuzovova, zavedenie systému zachytávania a plošného Zachytávania zrážkovej vody zo striech ZŠ Bartolomeja Krpelca do povrchových nádob na jej druhotné využitie.

Projekt počíta aj s výsadbou prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením na ochladzovanie vzduchu na verejných priestranstvách v areáli mestského kúpaliska, na ul. Toplianska, ul. Dlhý rad. Ďalšou zásadnou aktivitou projektu je nákup hygienizačného kontajnera, 105 kusov 660 litrových a 110 kusov 240 litrových nádob na zhromažďovanie BIO odpadu k obytným domom na území mesta. Nemenej dôležitou súčasťou je vypracovanie Akčného plánu na znižovanie emisií CO2, o ktorého podrobnostiach, rovnako ako o ďalších aktivitách budeme v najbližších týždňoch informovať. Partnerom celého projektu je naše partnerské nórske mesto Molde.

Bližšie informácie sú uvedené na stránske www. bardejov.sk, s odklikom na podstránku Nórske fondy.

Mgr. René Semanišin
vedúci odboru školstva a kultúry
Mestský úrad Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…