Základná škola Bartolomeja Krpelca prejde vďaka úspešnému projektu rozsiahlou rekonštrukciou. Jeho súčasťou je aj rozsiahla výsadba drevín a zelene v rôznych lokalitách. 


Mesto Bardejov bolo úspešné pri získaní grantu v rámci projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“ (Climate change mitigation and adaption in the town of Bardejov), na základe projektu spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – kód
ACC01, číslo ACC01P01. Hodnota projektu je 1 473 580 eur. Ide o najkomplexnejší projekt, vzhľadom k rozsahu aktivít, ktoré samospráva doposiaľ realizovala.

Jeho základom je rekonštrukcia dvoch pavilónov ZŠ Bartolomeja Krpelca. Pôjde o výmenu okien, komplexné zateplenie budov, výmenu elektroinštalácie, či svietidiel, ktoré zásadným spôsobom prispejú k zníženiu energetických prevádzkových nákladov, vrátane zníženia produkcií CO2, ktoré sú základným cieľom projektu.

Celková hodnota týchto stavebných úprav predstavuje sumu 1 029 538 eur.

Ďalšou aktivitou je rozsiahla výsadba drevín a zelene v rôznych lokalitách: na Komenského ulici, na ul. Pod Vinbargom, ale aj vybudovanie náučnej záhrady v areáli ZŠ Bartolomeja Krpelca, výsadba drevín na ul. Pod Vinbargom, na ul. Kutuzovovej, budovanie prírodných prvkov na zvýšenie vlhkosti, zvýšenie vlahy a podporu rozširovania včelstiev, motýľov a hmyzu, prostredníctvom vytvorenia kvitnúcej lúky na ul. Kutuzovova, zavedenie systému zachytávania a plošného Zachytávania zrážkovej vody zo striech ZŠ Bartolomeja Krpelca do povrchových nádob na jej druhotné využitie.

Projekt počíta aj s výsadbou prírodných prvkov na zníženie teploty vzduchu tienením na ochladzovanie vzduchu na verejných priestranstvách v areáli mestského kúpaliska, na ul. Toplianska, ul. Dlhý rad. Ďalšou zásadnou aktivitou projektu je nákup hygienizačného kontajnera, 105 kusov 660 litrových a 110 kusov 240 litrových nádob na zhromažďovanie BIO odpadu k obytným domom na území mesta. Nemenej dôležitou súčasťou je vypracovanie Akčného plánu na znižovanie emisií CO2, o ktorého podrobnostiach, rovnako ako o ďalších aktivitách budeme v najbližších týždňoch informovať. Partnerom celého projektu je naše partnerské nórske mesto Molde.

Bližšie informácie sú uvedené na stránske www. bardejov.sk, s odklikom na podstránku Nórske fondy.

Mgr. René Semanišin
vedúci odboru školstva a kultúry
Mestský úrad Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…