Aj keď  juhozápadný obchvat výrazným spôsobom znížil intenzitu tranzitnej dopravy na území mesta, neustály nárast počtu motorových vozidiel naďalej spôsobuje zvyšovanie jej hustoty  najmä na úsekoch a križovatkách, ktoré boli pôvodne projektované na podstatne nižšiu záťaž. Jednou  z takýchto lokalít je aj  územie v okolí športovej haly, židovského suburbia, po križovatku „pri Hypernove“. 


V nej sa  nachádza i stredisko Hasičského a záchranného zboru,  základná škola, pedagogicko-psychologická poradňa  s osobitými nárokmi na dopravnú obsluhu, čo vyvoláva ďalšie požiadavky na riešenie dopravnej situácie v tejto časti mesta. Problematickou je najmä situácia v ranných špičkách, ale i v priebehu dňa, kedy je problematické najmä odbočovanie a radenie sa na hlavnú cestu, čo poznajú z vlastnej skúsenosti najmä vodiči pravidelne jazdiaci v tejto lokalite.

Samospráva mesta preto pristúpila k spracovaniu komplexnej  štúdie riešenia tejto zóny s názvom Nám. SNP – Nám. Času. Investičný zámer predpokladá  v budúcnosti vytvorenie pešej zóny v nástupnom priestore do areálu suburbia, ktoré je spojené so zrušením 2 križovatiek. Toto riešenie si vyžaduje zvýšenie priepustnosti ostávajúcich križovatiek, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí dopravná obsluha dotknutého územia.

Prvým krokom pri riešení  tohto kritického úseku  je rekonštrukcia súčasnej  križovatky „pri Hypernove“ prostredníctvom  vybudovania novej malej okružnej  križovatky s dopravným napojením všetkých okolitých komunikácií. Križovatka ulíc Štefánikovej, T. Ševčenku a Mlynská je v súčasnosti usporiadaná ako neriadená priesečná križovatka s jedným samostatným pruhom pre ľavé odbočenie z ulice Štefánikovej na ul. Mlynskú. Súčasná organizácia dopravy a stavebné usporiadanie križovatky sú však  kapacitne nepostačujúce.

Prebudovaním – rekonštrukciou križovatky a zvýšením jej priepustnosti sa odstráni nepriaznivá dopravno-bezpečnostná situácia v tejto lokalite. Tým dôjde k zlepšeniu plynulosti dopravy, zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a zlepšeniu životného prostredia v dotknutom území.  Prestavba križovatky obsahuje zabezpečenie podmienok pre vedenie MHD, osvetlenie, podmienky prechodu peších a cyklistov a ďalšie nevyhnutné prvky. Nepochybným prínosom bude i estetizácia celej lokality, ktorá je súčasťou širšieho centra mesta.  Znížená rýchlosť v priestore križovatky spolu s lepšou plynulosťou zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Dostavbou chodníkov a vyznačením prechodov sa podstatne zlepší pohyb a bezpečnosť peších v tomto priestore .

Ide o mimoriadne náročný projekt, ktorého financovanie je zabezpečené kombinovane i prostredníctvom príspevku samosprávneho kraja. Zo stavebného hľadiska bude nevyhnutné realizovať i prekládku sietí technickej infraštruktúry a tak  si samotná realizácia vyžiada i viaceré významné obmedzenia. Tie sa dotknú predovšetkým obyvateľov okolitých obytných blokov, ale i samotných vodičov a peších. O nevyhnutnej zmene organizácie dopravy vás budeme či už zmenou značenia v okolí samotnej stavby, ale aj prostredníctvom médií vždy aktuálne informovať podľa toho, ako budú prebiehať samotné stavebné práce.

Chceme vás preto poprosiť o veľkú dávku pochopenia a trpezlivosti nakoľko dôjde k výraznému zníženiu komfortu pre vodičov i peších v tejto lokalite. Ale tak ako to bolo už pri realizácii mnohých iných rozsiahlych investičných akcií na území mesta, výsledok aj za cenu týchto nevyhnutných kompromisov,  vždy priniesol pozitívny prínos z hľadiska budúcnosti. Za predchádzajúcu trpezlivosť a toleranciu sa vám chceme aj touto cestou poďakovať a pevne veríme, že tomu tak bude aj pri realizácii tejto stavby. Urobíme všetko preto, aby bol samotný priebeh stavebných prác nastavený tak, aby sa nám podarilo tieto nevyhnutné dopady, čo najviac eliminovať.

Ing. Mikuláš Serečun

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…