Bardejovská samospráva aj napriek vážnej, celospoločenskej hygienicko-epidemiologickej situácii ohľadom šírenia COVID-19 nezľavila zo svojich ambícií pretvárať mesto na dôstojné a prívetívé miesto pre život. V uplynulých dňoch v zásade ukončila dva projekty prestavby, či rekonštrukcie dvoch medziblokových priestorov na sídlisku Vinbarg a Obrancov mieru, pred finišom je rekonštrukcia tzv. Mokrolužského mosta, na ktorom pribudla cyklolávka i nové zábradlie.


Revitalizácia sídliska Vinbarg:

Revitalizácia sídliska Vinbarg bola zameraná na vodozádržné opatrenia, v rámci ktorých sa vybudovali nové mlatové chodníky, asfaltové chodníky a povrchy sú prevedené konštrukčne tak, aby v čo najväčšej miere dažďová voda vsakovala do vodopriepustných vrstiev priamo pod chodníkmi. Vybudovala sa dažďová záhrada, na záchyt vody sa vysadilo viac ako 300 kusov stromov, okrasných a ovocných kríkov – medzi nimi jablone, hrušky, maliny, ríbezle, josta, rakytník medovka, mäta, ruže a ďalšie druhy. Ostatné plochy sú zatrávnené. Súčasťou sú aj kvetinové záhony. Vytvorili sa nové detské ihriská, na existujúce detské ihrisko v medziblokovom priestore L. Svobodu bol položený športový povrch,  postavila sa nová tenisová a lezecká stena, či nová oddychová kója.  Zrealizovala sa príprava pre kamerový systém mestskej polície, nové verejné osvetlenie a doplnená bola aj drobná architektúra (lavičky, odpadkové koše…)

Revitalizácia sídliska Obrancov mieru:

Revitalizácia bola zameraná na vodozádržné opatrenia, v rámci ktorých sa vybudovali nové vodopriepustné chodníky, asfaltový povrch na existujúcich ihriskách sa nahradil vodopriepustným  materiálom.  Hlavný dôraz bol  kladený na medziblokový priestor pre obchodným centrom „AB“ – vybudovala sa tu nová fontána s podsvietením,  do ktorej je zaústený umelý potok, ktorý je určený na to, aby počas prevádzky sa v ňom bolo možné prechádzať. Celý komplex slúžil hlavne na zmiernenie letných horúčav. Súčasťou je i drobná architektúra, verejné osvetlenie a nový altánok, ktorý slúži ako tieniaci prvok.  Doplnili sa aj detské hracie prvky a preliezky.  Súčasťou je aj nová výsadba stromov (zhruba 40 kusov), kríky  a zatrávnenie celej plochy.

Oba projekty revitalizácie vnútroblokov na týchto dvoch sídliskách Bardejova boli realizované z mimorozpočtových zdrojov, pretože samospráva bola v oboch prípadoch úspešná pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), pričom každý z projektov má hodnotu 800 tisíc eúr.

Rekonštrukcia Mokrolužského mosta:

Úvodná etapa rekonštrukcie mosta je ukončená: v rámci nej sa ukotvila nosná oceľová konštrukcia cyklolávky. Samotné rekonštrukčné práce boli zamerané na statické zabezpečenie polovice mosta, izoláciu a položenie asfaltových vrstiev polovičného profilu mosta. Súčasťou bolo aj verejné osvetlenie. Rekonštrukcia prebehla v súlade so stanoveným harmonogramom prác a v súčasnosti sa realizujú práce súvisiace s projektom „Cyklochodník Toplianska ulica Bardejov“, a sú  osadzované zábradlia.

Stavebné náklady na rekonštrukciu boli vo výške 214 386,12 €

Treba zdôrazniť, že tieto realizované projekty sú len malou časťou premyslených investičných aktivít: mimoriadna úspešnosť pri získavaní mimorozpočtových zdrojov svedčí o kvalite predkladaných žiadostí o NFP, o koncepčnosti úsilí samosprávy a jasnej vízii ďalšieho rozvoja Bardejova.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…