Tento rok nebol jednoduchý pre nikoho z nás. Korona negatívne ovplyvnila chod celej spoločnosti. Obmedzila nás tak v pracovnom živote a bohužiaľ sa dotkla aj zdravia nás a našich blízkych.


V januári sme sa stihli tradične zúčastniť a reprezentovať mesto a región na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakia v Bratislave.

V týchto prvých týždňoch a mesiacoch roka sme sa tešili, ako sa nám darí úspešne napredovať v prípravách a realizácii podujatí v rámci osláv 20.výročia zápisu Bardejova na zoznam UNESCO, ale aj 200.výročia narodenia významného bardejovského rodáka – skladateľa Bélu Kélera.  A práve tieto podujatia vo februári boli naše posledné, ktoré prebiehali ešte v „bezkoronovom“ režime.

V rámci nasledujúcich mesiacov sme tak ako ostatné prevádzky išli do úsporného režimu a mali striedavo zatvorené.. Fungovali online a pripravovali projekty do budúcnosti. Ak nám to opatrenia dovolili, hneď sme spustili aspoň časť našich prevádzok.

Situácia sa začala vyvíjať pozitívne a my sme dúfali v postupný rozvoj turistickej sezóny. Ten síce oneskorene ale postupne nastal v júni. Aspoň počas letných mesiacov sme mohli potešiť hlavne najmladších obyvateľov mesta a návštevníkov podujatiami s našimi maskotmi v meste aj na sídliskách. Síce bez hromadných podujatí ale prostredníctvom množstva menších. Do hier a súťaží sa zapojilo niekoľko stoviek detí ale aj rodičov a starých rodičov.

Výstavy sme vysunuli do ulíc a podarilo sa nám umiestniť jednu aj vo veži baziliky.

Naďalej sme však dúfali v možnosti realizovať preložené veľké podujatia , ktoré boli pôvodne naplánované k realizácii na prvý polrok resp. koncom jesene. Keďže sa jednalo veľakrát o medzinárodné projekty pripravované s našimi partnermi nielen v Poľsku niekoľko mesiacov dopredu, intenzívne sme s nimi celý čas komunikovali a zároveň vyhodnocovali epidemiologickú situáciu nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

Bohužiaľ situácia sa zhoršila a tak ako jarmok, ani festivaly a koncerty sa nekonali. Rešpektovali sme opatrenia, lebo zdravie je to najdôležitejšie, čo máme.

Naše aktivity sme presmerovali do podzemia, kde sme vďaka získaným prostriedkom z grantu vlastnoručne aj s pomocou výtvarníkov v októbri dokončili Dračiu pivnicu.

Postupne sa nám podarilo aj trošku upratať Školskú baštu, ktorá nám bola v druhom polroku zverená do správy a urobiť aj ďalšie kroky smerujúce k vytvoreniu novej expozície v jej priestoroch  s cieľom jej sprístupnenia pre verejnosť.

Vďaka schváleným projektom našich partnerských organizácií v Poľsku, sa nám tiež podarilo uskutočniť niekoľko výstav u nás aj v zahraničí.

Podarilo sa nám vydať v rámci toho propagačné materiály a PR články a videá obsahujúce informácie o našom meste a okolitom regióne. A to všetko z externých zdrojov bez dopadu na náš rozpočet!

Tradičným vyvrcholením pracovného roka  a plánovaním toho budúceho sme niekoľko týždňov  pred sviatkami trávili prípravou rozpočtu našej organizácie. Nič nenaznačovalo, že okrem opatreniam kvôli korone, by mohlo byť niečo iné, čo by naznačovalo zmeny v organizácii a našich životoch. Časť roka sme pracovali v obmedzenom režime, čo sa odzrkadlilo automaticky na mzdách a odmenách. Všetky nevyčerpané zdroje samozrejme organizácia vráti na konci roka, aby ich mesto mohlo použiť v iných oblastiach mestského hospodárstva, ktoré to potrebujú.

V tomto predvianočnom týždni si po nás vystrelil tradične pán poslanec Pilip a vystrašil 7 ľudí tým, že od januára dostanú všetci výpovede. Jeho návrh zníženia rozpočtu o 75 percent by totiž ledva pokryl posledné platy pre zamestnancov a náklady vyplývajúce zo zmluvných vzťahov súvisiacich so správou majetku mesta, ktoré pod KTC patrí.

Sme veľmi vďační absolútnej väčšine poslancov MsZ v Bardejove za to, že tento nezmyselný a ničím nepodložený návrh pána poslanca Pilipa nepodporila. Ďakujem aj vedeniu mesta a kolegom z mestského úradu za podporu pri tomto bode ale aj po celý čas fungovania našej organizácie.

Je nám veľmi ľúto, že sa niekto snaží kvôli subjektívnym pocitom a osobným animozitám  kaziť dobré meno našej organizácie, ktorú spolu s mojimi zamestnancami a veľakrát aj dobrovoľníkmi a samozrejme aj partnerskými organizáciami budujeme už vyše 13 rokov. V uplynulých rokoch sa nám podarilo vďaka dlhoročným vzťahom  v zahraničí zorganizovať niekedy aj  20 výstav ročne a v rámci toho aj výstavu Bardejov-Svetové dedičstvo Unesco na troch miestach v Číne aj s koncertom Bélu Kélera a reprezentovali tam aj na viacerých veľtrhoch cestovného ruchu. Pravidelne reprezentujeme mesto aj na medzinárodnej výstave ITF v Bratislave, reprezentovali sme mesto a región výstavou v Bruseli.

Na tieto aktivity ale využívame hlavne externé zdroje či už v rámci medzinárodných projektov alebo využívajúc dobré vzťahy vytvorené počas 13 rokov fungovania našej organizácie na medzinárodnej úrovni.

Počas týchto výstav a medzinárodných projektov bolo uverejnených niekoľko desiatok článkov,  videoreportáží  v medzinárodných médiách a podarilo sa vydať aj niekoľko publikácií propagujúcich Bardejov a okolie. A to všetko bez dopadu na rozpočet mesta!

Veľa krát využívame na aktivity súkromné vozidlá ( keďže KTC nemá služobné auto)  a často sa tieto cesty dejú aj v rámci služobného voľna, keďže našu prácu vykonávame radi a berieme ako poslanie! Medzinárodné aktivity prerástli často aj do osobných priateľstiev.

Za naše aktivity sme boli ako organizácia aj riaditeľ osobne viackrát ocenení diplomami, čestnými uznaniami a ďakovnými listami od ľudí a inštitúcii doma aj v zahraničí. V roku 2016 sme získali ocenenie NAJ organizácia v cestovnom ruchu prešovského kraja.

Kultúrne a turistické centrum Bardejov to nie je len Poľsko-slovenský dom aj keď jeho správou sa organizácia zaoberá najdlhšie. Postupne však pribudli ďalšie aktivity, ktoré sme prevzali na príkaz nášho zriaďovateľa alebo vyplynuli z našich snáh o rozvoj cestovného ruchu ale aj kultúrneho života v meste.

Od roku 2014 KTC spravuje  turisticko–informačné kancelárie v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch. Naše mesto je významná turistická destinácia a tieto informačné body tvoria piliere poskytovania služieb pre návštevníkov. Po tom, čo ich fungovanie bolo dlhodobo finančne podhodnotené, sa nám v minulom roku podarilo aspoň čiastočne kompenzovať zvýšením rozpočtu každoročné zvyšovanie nákladov na ich prevádzku z objektívnych dôvodov. V rámci drobných spoločných aktivít sa nám darí spolufinancovať aj tradičné potulky a iné náučné aktivity zamerané na históriu nášho mesta.

KTC Bardejov od roku 2014 prevádzkuje Pamätník holokaustu a aktivity zamerané na informovanie o holokauste ako súčasť turistickej infraštruktúry ale aj rozšírenej výučby pre školy v meste

Pod gesciou máme za mesto spoluprácu a aktivity Mládežníckeho parlamentu, pre ktorý sa nám v tomto roku podarilo sprevádzkovať priestory klubovne, ktorú si zveľadili aj z vlastných a externých prostriedkov. Bohužiaľ tohtoročná situácia nám nedovoľovala v nej realizovať väčšinu naplánovaných aktivít.

Dôležitou súčasťou našich aktivít tvoria Informačné a propagačné aktivity – webové stránky a sociálne siete informujúce o dianí v meste a propagujúce Bardejov a okolitý región ako turistickú destináciu.

Stránky na našich sociálnych sieťach mesačne navštevuje vyše 100 tisíc sledovateľov a informácie preberajú aj iné domáce a zahraničné médiá.

V roku 2019 nám bola pridelená do správy Školská bašta a to bez navýšenia nášho rozpočtu. S minimálnymi finančnými prostriedkami sa nám ju podarilo vypratať a odstrániť drobné závady, ktoré by spôsobovali znehodnocovanie majetku vplyvom počasia a holubov. Aktuálne pripravujeme projekty potrebné na to aby sme v nej mohli v roku 2021 vytvoriť expozíciu a sprístupniť ju pre obyvateľov a návštevníkov.

Okrem toho realizujeme aktivity prostredníctvom nášho členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu v Bardejove, ktorá významným spôsobom prispieva nielen k propagácii regiónu, ale hlavne rekonštruuje existujúcu a buduje novú turistickú infraštruktúru v meste a regióne.

Prevádzkujeme aj podnikateľskú činnosť v oblasti služieb – poskytujeme ubytovanie, prenajímame elektrobicykle a elektrokolobežky, organizujeme na kľúč medzinárodné konferencie a iné podujatia, čím získavame opäť dodatočné zdroje pre mesto. Zefektívňujeme aj našu činnosť tým, že časť nákladov na personál, ale aj energií je takto spolufinancovaná touto činnosťou.

Ako ste si určte všimli, o práci Kultúrno a turistického centra v Bardejove pravidelne  informujeme v najrôznejších médiách, ale aj v komisiách MsZ,  či  iných orgánoch mesta.

Rozpočet, aktivity ale aj spomínaný výkaz pracovných ciest sme prezentovali na komisii kultúrnej aj finančnej v minulom roku. Nebránim sa žiadnemu konštruktívnemu dialógu.

Naša organizácia je tu pre ľudí a my s nimi  sme v každodennom kontakte prvej línii.

Ak dostaneme od návštevníkov alebo občanov podnet na zlepšenie hociktorej oblasti života v meste, hneď ho posúvame ďalej kompetentným Bez akéhokoľvek zbytočného medializovania na facebooku.

Je nám ľúto, že aj napriek všetkej snahe a vynaloženému úsiliu na prezentáciu našej činnosti sme stali terčom útokov pána poslanca Pilipa, ktorého naša činnosť nezaujíma a pravdepodobne  sa jedná len o osobné animozity a vyrovnávanie si volebných účtov.

Veľmi sa nás ten jeho posledný predvianočný útok dotkol a  preto som považoval za potrebné na to reagovať, urobiť odpočet našej činnosti a  takto verejnosť, a ešte raz aj  poslancov nášho MsZ čo najpodrobnejšie oboznámiť nielen s faktami ale aj okolnosťami, s ktorými sa naše  KTC v svojej práci stretáva.

V prípade akýchkoľvek otázok som pripravený ich zodpovedať. Tak ako doteraz.

Veľmi pekne ďakujem za doterajšiu podporu všetkým našim fanúšikom, klientom, kolegom ale hlavne vedeniu mesta a väčšine poslancov.

Všetkým prajem do Nového roka nielen veľa úspechov, ale hlavne zdravia. Verím, že nový rok prinesie zlepšenie epidemiologickej situácie a budeme sa môcť stretávať osobne na kultúrno-spoločenských podujatiach v meste, ale aj mimo nášho regiónu.

S pozdravom

Ing.Marcel Tribus

riaditeľ Kultúrneho a turistického centra Bardejov

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…