Domov Články Samospráva Nové spôsoby vymáhania daňových nedoplatkov

Nové spôsoby vymáhania daňových nedoplatkov

9 .
Komentáre vypnuté na Nové spôsoby vymáhania daňových nedoplatkov
534

Vymáhanie daňových nedoplatkov patrí dlhodobo medzi jedny z hlavných zákonom stanovených povinnosti Mesta Bardejov. Dôvodom je skutočnosť, že v daňových nedoplatkoch sú viazané značné finančné prostriedky, ktoré sú životne dôležité na zabezpečenie riadneho fungovania samosprávy a v neposlednom rade je to aj určitý morálny záväzok voči všetkým občanom, ktorí si poctivo plnia svoje daňové povinnosti voči mestu. V snahe v maximálnej možnej miere zefektívniť proces vymáhania daňových nedoplatkov sa mesto snaží využívať všetky legislatívne možnosti, ako aj dostupné technické prostriedky.


Novela daňového poriadku účinná od 1.1.2020 priniesla obciam a mestám mimoriadne efektívny nástroj v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov. Od tohto dátumu totiž obce a mesta môžu pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či daňový dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade neuhradenia vymáhaného nedoplatku v určenej lehote vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak dlžník nezaplatí v stanovenej lehote, správca dane daňový exekučný príkaz doručí príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný. Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku správca dane bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší.

Tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tej skupiny dlžníkov, u ktorej je príjem priamo podmienený držbou vodičského preukazu – napríklad u vodičov z povolania. To, že príjem dlžníka je priamo podmienený držbou vodičského preukazu, je povinný preukázať dlžník sám a to napr. v odvolacom konaní. Naopak, u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu z a do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže.

Ďalším z nástrojov, ktorý môže výrazným spôsobom napomôcť k rýchlejšiemu a hospodárnejšiemu vedeniu daňových exekúcii je systém elektronickej komunikácie s bankami, ktorý Mesto Bardejov využíva od 1.1.2022. Tento systém umožní správcovi dane po zaslaní elektronického formulára, ktorého vyplnenie trvá 1 až 2 minúty, zistiť stav bankových účtov daňových dlžníkov vo všetkých bankách vykonávajúcich činnosť na území Slovenskej republiky. Banky odpovedajú zvyčajne od 30 minút do niekoľkých hodín informáciou, či vedú účet dlžníka a ak áno, aká je disponibilná čiastka, ktorú môže správca dane exekvovať. V prípade priaznivej odpovede od banky správca dane elektronickým príkazom na začatie exekúcie blokuje finančné prostriedky na účte dlžníka, ktoré (v prípade neuhradenia dlžnej sumy v lehote stanovenej v daňovej exekučnej výzve) môže po doručení exekučného príkazu sťahovať na účet mesta. Doba realizácie jednotlivých zadaných úkonov pri týchto elektronických daňových exekúciách sa oproti tradičným formám pohybuje od desiatok minút po niekoľko hodín, čo mimoriadne zefektívňuje vymáhanie daňových nedoplatkov. Keďže sa týmto znížia aj náklady na exekúcie, mesto môže vymáhať aj nižšie nedoplatky bez porušenia zásady hospodárnosti vedenia exekučného konania.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti odporúčame daňovníkom, ktorí si v minulosti nevyzdvihli doručené zásielky od mesta, či už na pošte, alebo vo svojich elektronických schránkach, skontrolovali, či nemajú pozdĺžnosti voči mestu na miestnych daniach a poplatkoch a vyhli sa tak možnej exekúcii. Zároveň vyzývame všetkých daňových dlžníkov, aby aktívne komunikovali a spolupracovali so správcom dane pri hľadaní riešení na likvidáciu, resp. postupné znižovanie daňových nedoplatkov. Mesto Bardejov bude naďalej vyvíjať maximálne úsilie, aby tí občania, ktorí poctivo platia miestne dane nedoplácali na tých, ktorí sa ich plateniu z akýchkoľvek príčin vyhýbajú.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…