Domov Články Samospráva Nezabudnite na miestne dane a poplatky!

Nezabudnite na miestne dane a poplatky!

12 .
Komentáre vypnuté na Nezabudnite na miestne dane a poplatky!
1,125

Úvod roka je z pohľadu občana tradične spojený aj s povinnosťami voči správcovi miestnych daní a poplatkov, preto Vám pripomíname, na čo by ste v tomto často hektickom novoročnom období rozhodne nemali zabudnúť.


Daň z nehnuteľností

Mesiac január je v zmysle platnej legislatívy obdobím na podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností. Na túto skutočnosť by nemali zabudnúť občania, u ktorých došlo v priebehu roka 2021 k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku dane z nehnuteľností,

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí do 31. januára 2022 podať každý, komu v priebehu uplynulého roka  nejakým spôsobom (napr. kúpou, darom, dedením) vznikol alebo zanikol vlastnícky vzťah k nehnuteľnému majetku (t. j. pozemku, stavbe alebo bytu), alebo u neho nastali zmeny majúce vplyv na výšku dane, ako napríklad zmena (preklasifikovanie) druhu pozemku, zmena výmery pozemku, nadobudnutie právoplatnosti vydaného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné v rámci celej Slovenskej republiky. Daňovník si v daňovom priznaní daňovú povinnosť sám nevypočítava, je len povinný uviesť v ňom všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu si tlačivo daňového priznania môžete stiahnuť priamo na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/

Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu je vhodné daňovníkom spolu s daňovým priznaním predložiť aj kópiu právoplatného rozhodnutie správy katastra z ktorého je zrejme, kedy bol povolený vklad v katastri, prípadne kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, osvedčenia o dedičstve  a pod.

Je potrebné pripomenúť, že pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To znamená, že zmeny, ku ktorým dôjde  v priebehu roka 2022 sa vo vzťahu k dani z nehnuteľnosti prejavia až v roku 2023. Jedinými dvoma výnimkami zo zákona sú vznik, resp. zánik vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ich vydražením a v rámci dedičského konania, kedy sa vypočíta alikvotná časť dane tak pre nového, ako aj pôvodného majiteľa nehnuteľnosti. V týchto dvoch prípadoch je daňovník povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovém povinnosti (t. j. od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve a od schválenia príklepu súdom pri dražbách podľa Exekučného poriadku, resp. udelenia príklepu pri dobrovoľných dražbách).

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu doporučujeme aby ste na komunikáciu so správcom dane využívali hlavne telefón (054/4862 193, 054/4862 194) a elektronické prostriedky (e-mailová adresa: dane@bardejov.sk). Vyplnené daňové priznania môžu občania poslať aj poštou na adresu správcu dane: Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

Poplatok za komunálne odpady

Mesiac január je taktiež obdobím na splnenie oznamovacej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady pre tých občanov, ktorí sa k uvedenému dátumu vedia preukázať dokladmi oprávňujúcimi ich k uplatneniu si úľavy na uvedenom poplatku na rok 2022. Týka sa to najmä osôb, ktoré študujú formou denného štúdia mimo územia mesta Bardejov a osôb, ktoré sa zdržiavajú mimo miesta svojho trvalého pobytu viac ako 90 dní v  zdaňovacom období z dôvodu výkonu zamestnania, vrátane práce vykonávanej turnusovým spôsobom. V týchto prípadoch sa základná sadzba poplatku (t. j. 30,00 € na osobu a rok) vynásobí koeficientom 0,3.

Dokladmi odôvodňujúcimi použitie príslušného koeficientu sú napr. potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva a pod. Pri predkladaní uvedených dokladov je dôležité, aby sa jednalo o aktuálne doklady týkajúce sa príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. roku 2022.

Výraznou zmenou oproti minulým rokom je zrušenie povinnosti predkladať potvrdenie o návšteve školy pre všetkých študentov študujúcich v rámci Slovenskej republiky. Poslednou novelou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach v nadväznosti na ustanovenia zákona proti byrokracii už nie je dokladom preukazujúcim status žiaka alebo študenta potvrdenie o návšteve školy. Ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, nárok na zníženie poplatku si takýto poplatník uplatní vyplnením tlačiva (žiadosti o zníženie poplatku), ktoré si môžete stiahnuť priamo na stránke mesta: (http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/zakladne-dokumenty-msu/tlaciva-ziadosti-a-dokumenty).

Na základe údajov uvedených v žiadosti správca poplatku overí status žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému umožňujúcemu mu prístup do centrálneho registra študentov a do centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov. Žiaci alebo študenti študujúci v zahraničí sú na splnenie podmienky na zníženie poplatku povinní predložiť správcovi poplatku potvrdenie štúdiu tak ako doteraz.

Len predložením uvedených dokladov v termíne do 31. januára získa občan garanciu, že úľava na poplatku mu bude zohľadnená už v prvotných rozhodnutiach o vyrubení poplatku, ktoré budú poplatníkom expedované v prvej fáze, t. j. v priebehu mesiacov marec a apríl.

Tí poplatníci, ktorí doručia príslušné doklady po určenej lehote, t. j. po 31. januári, budú okrem predloženia samotných dokladov povinní vypísať predpísané tlačivo (žiadosť) o zmene poplatku a následne im bude dodatočným rozhodnutím upravená výška poplatku.

Podobne ako v prípade dane z nehnuteľností doporučujeme občanom, aby vzhľadom na súčasnú situáciu využívali na komunikáciu so správcom hlavne elektronické prostriedky (e-mailová adresa: poplatky@bardejov.sk), prípadne telefón (054/4862 196), kde Vám budú poskytnuté všetky relevantné informácie.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…