Vo štvrtok 26. augusta t.r. sa formou videokonferencie konalo XXIII.-tie, mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru. V jeho úvode sa prezentovalo 21 z 25-tich zvolených poslancov a predsedajúci, primátor mesta Boris Hanuščak tak mohol konštatovať jeho uznášaniaschopnosť.


Jediným prerokovávaným bodom bol Návrh na schválenie financovania projektu „Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v materskej škole Bardejovská Nová Ves“.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR totiž vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorá je zameraná na zlepšenie infraštruktúry starostlivosti o dieťa do veku 6 rokov,  na riešenie nedostatku miest v materských školách a vplyvu povinnej predškolskej výchovy. Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu MŠ minimálne o 10 miest za predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadosti.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú stanovené nasledovné:
– max: vo výške 8 950,00 € s DPH na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre jedno dieťa
– max: vo výške 2 900,00 € s DPH na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre jedno dieťa. Túto podmienku je možné uplatniť, len ak súčasťou vytvárania nových kapacít MŠ sú aj intervencie stavebného charakteru v rámci existujúcich priestorov MŠ, ktoré vyplývajú z potreby rozširovania kapacít MŠ, alebo je súčasťou projektu adaptácia existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania.

Predmetom žiadosti o NFP je realizácia nasledujúcich aktivít:
prístavba materskej školy (MŠ) je navrhovaná za účelom rozšírenia kapacity a skvalitnenia predškolskej výchovy. Navrhuje sa rozšírenie o jednu triedu s maximálnou kapacitou 25 detí s príslušným zázemím. Stavba je navrhnutá ako jednopodlažná budova, bez podpivničenia, s vegetačnou zelenou strechou. Budova je obdĺžnikového tvaru so zadným vystúpením, zapusteným vstupom a vystupujúcimi tieniacimi prvkami. Komunikačne je prepojená s existujúcim objektom MŠ. Objekt bude komunikačne prepojený s existujúcou budovou – navrhuje sa úroveň podlahy prístavby v rovnakej výške ako úroveň podlahy v existujúcom objekte z dôvodu bezbariérového prístupu.

Budova prístavby materskej školy je navrhnutá pre deti predškolského veku, počet tried – 1. Počet žiakov na jednu triedu – 25 žiakov. Objekt je jednopodlažný. Na prízemí na severnej strane sa bude nachádzať zázemie – sklad a priestor pre upratovačku, priestor chodby, ktorý slúži ako šatňa pre deti. Na tento komunikačný priestor nadväzujú priestory hygieny pre deti /umývadlá, WC a sprcha/. Tento priestor bude prístupný ako z chodby, tak aj z priestoru triedy. Na južnej strane je situovaná miestnosť triedy. Trieda sa skladá z priestoru herne a priestoru spálne, tento priestor sa dá plynulo predeliť alebo spojiť podľa potreby skladacou stenou. Na priestor triedy je napojená miestnosť na výdaj strany.

Prístavba je navrhnutá bezbariérovo. Zastavaná plocha bude 257,65 m2 a úžitková podlahová plocha bude 210,44 m2
Rozpočet žiadosti:
– celkové oprávnené náklady: 223 750,00 EUR /25 detí x 8 950EUR/
– požadovaná výška NFP: 212 562,50 EUR
– spolufinancovanie: 11 187,50 EUR

Keďže uzávierka 1. hodnotiaceho kola je 30.8.2021, bolo potrebné zvolať mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) – poslanci následným hlasovaním tento projekt schválili.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…