Štvrtkové (10.9.2020) zasadnutie mestskej rady v Bardejove (MsR) sa kvôli zachovaniu a rešpektovaniu odporúčaní štátnych organizácií, ako aj vzhľadom na vývoj pandémickej situácie v súvislosti s COVID-19 uskutočnilo v priestoroch veľkej zasadačky, ktorá predsa len ponúka iné, vyhovujúcejšie priestorové podmienky, než zasadačka mestskej rady. Táto nutnosť vyplynula aj z množstva prerokovávaných materiálov: pozvánka obsahovala takmer dvadsiatku bodov, pričom len Návrh nakladania s majetkom mesta obsahoval vyše tridsať strán predkladaného textu.


Členovia MsR sa im postupne venovali: po Návrhu  nakladania s mestským majetkom prerokovali a odporučili na prerokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta a pomerne rozsiahlu Správu o plnení mestského rozpočtu a zriadených rozpočtových organizácií  za prvý polrok tohto roka: ako ju lakonicky zhrnul vedúci odboru ekonomiky Mestského úradu Ing. Marcel Karol „…aj napriek nepriaznivej situácii v súvislosti s pandémiou, vďaka včas prijatým úsporným opatreniam a zodpovednému prístupu sme prvý polrok zvládli a zvládneme aj ten druhý“.  Obdobné hodnotenie zaznelo aj v prípade polročného hospodárenia v piatich mestských obchodných spoločnostiach a dvoch príspevkových mestských organizáciách: aj tu sa pod pozitívne plnenie podpísali prijaté a striktne dodržiavané úsporné opatrenia.

Rada v ďalšom o.i. prerokovala aj dva investičné zámery: alternatívny zámer výstavby nájomných bytov a zámer rekonštrukcie mestskej športovej haly. V prvom i druhom prípade bolo prijatie akýchkoľvek záverov ( po vzájomnom konsenze všetkých členov MsR a vedenia) odsunuté na neskôr. V prípade nájomných bytov aj kvôli očakávanému výraznejšiemu zapojeniu sa štátu do riešenia tejto problematiky a určeniu jasnejších pravidiel, v druhom kvôli samotnej rozsiahlosti investície, ktorá zahŕňa aj nutnosť zabezpečenia financovania v priebehu nielen tohto, ale aj budúceho roka (tvorba rozpočtu na budúci rok).

Drvivá väčšina dnes prerokovaných materiálov bola odporúčaná na schválenie mestským zastupiteľstvom (MsZ), ktoré by sa predbežne malo konať 1. októbra tohto roka.        

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…