Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 – tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.


V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, …) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 – sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok – § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,02 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste, konáre a pod.),

– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 06.11.2019. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

Záberový rajón: ulica, obytný blok – miesto uloženia kontajnera

I. s í d l i s k o  O B R A N C O V  M I E R U

– 16.9.2019 –

Komenského – parkovisko pri K2

Ťačevská – parkovisko pri K5

– 17.9.2019 –

Komenského – parkovisko pri D4

Komenského – parkovisko pri MŠ

– 18.9.2019 –

Komenského – parkovisko pri A8

Komenského – parkovisko pri A10

– 19.9.2019 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku B

Bezručova – parkovisko pri bloku D6

– 20.9.2019 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku K10

Sázavského – parkovisko pri bloku I2

– 23.9.2019 –

Wolkerova – parkovisko pri bloku G2

Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

– 24.9.2019 –

Moyzesova – parkovisko pri bloku E4

Gorkého – parkovisko pri tržnici AB

– 25.9.2019 –

Gorkého – parkovisko pri bloku A1

Jiráskova – parkovisko pri Gymnáziu

– 26.9.2019 –

Partizánska – parkovisko pri bloku H1

Partizánska – parkovisko pri bloku B4

– 27.9.2019 –

Partizánska – parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o  Z A  R A J O M

– 27.9.2019 –

Fučíkova – parkovisko pri hotely Artin

– 30.9.2019 –

Přerovská – pri Evanjelickom cintoríne

Dlhý rad – parkovisko pri bloku A1

– 1.10.2019 –

Dlhý rad – parkovisko pri bloku B2

Slovenská – parkovisko pri kotolni

– 07 -2.10.2019 –

Nový sad – parkovisko

III. s í d i s k o  D R U Ž B A

– 2.10.2019 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A3

– 3.10.2019 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku C2

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A5

– 4.10.2019 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku B2

J. Bottu – mestská komunikácia

– 7.10.2019 –

Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova – parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o  V I N B A R G

– 8.10.2019 –

J. Grešáka – parkovisko pri bloku B15

L. Svobodu – parkovisko pri VII. ZŠ

– 9.10.2019 –

L. Svobodu – parkovisko pri bloku B4

L. Novomeského – parkovisko pri bloku B1

– 10.10.2019 –

J. Švermu – parkovisko pri kotolni

A. Svianteka – parkovisko pri bloku A3

V. R O D I N N É D O M Y  Bardejov – I B V

– 11.10.2019 –

Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ

sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké

– 14.10.2019 –

Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé

Gróner – pred železničným priecestím

– 15.10.2019 –

Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM

Pod Lipkou – voľná plocha pri moste

– 16.10.2019 –

Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde

Stöcklova – parkovisko

– 17.10.2019 –

Hviezdoslavova – parkovisko

Kukorelliho ul.- 2 x (voľná plocha na konci ulice + odbočka ku Guľovi)

– 18.10.2019 –

Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku

Ľ.Štúra – na konci ulice

– 21.10.2019 –

Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci

Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75

– 22.10.2019 –

Pri Štepnici – pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

– 23.10.2019 –

Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV – pri zastávke MHD

– 24.10.2019 –

Poštárka / sídlisko – ľavá strana

Poštárka / sídlisko – pravá strana

– 25.10.2019 –

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI. B A R D E J O V S K Á  N O V Á  V E S

– 25.10.2019 –

Nová ul. – voľná plocha pri MSK

– 28.10.2019 –

Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská – parkovisko

– 29.10.2019 –

Pri štadióne – na mestskej komunikácií

Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á  L Ú K A

– 30.10.2019 –

Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku

Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody

– 4.11.2019 –

Kamenec – pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É  K Ú P E L E

– 4.11.2019 –

Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch

IX. M I H A Ľ O V

– 5.11.2019 –

Mihaľov – pri cintoríne

Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Zdroj: Bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …