Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 – tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.


Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

  1. a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
  2. b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste, konáre a pod.),

drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, …) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 – sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok – § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,02 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 14.5.2020. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

Záberový rajón: ulica, obytný blok – miesto uloženia kontajnera

I.  s í d l i s k o O B R A N C O V   M I E R U

– 16.3.2020 –

Komenského – parkovisko pri K2

Ťačevská – parkovisko pri K5

– 17.3.2020 –

Komenského – parkovisko pri D4

Komenského – parkovisko pri MŠ

– 18.3.2020 –

Komenského – parkovisko pri A8

Komenského – parkovisko pri A10

– 19.3.2020 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku B
Bezručova – parkovisko pri bloku D6

– 20.3.2020 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku K10

Sázavského – parkovisko pri bloku I2
– 23.3.2020 –

Wolkerova – parkovisko pri bloku G2
Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

– 34.3.2020 –

Moyzesova – parkovisko pri bloku E4
Gorkého – parkovisko pri tržnici AB

– 25.3.2020 –

Gorkého – parkovisko pri bloku A1

Jirásková – parkovisko pri Gymnáziu

– 26.3.2020 –

Partizánska – parkovisko pri bloku H1
Partizánska – parkovisko pri bloku B4

– 27.3.2020 –

Partizánska – parkovisko pri bloku B6

II.  s í d l i s k o Z A   R A J O M
– 27.3.2020 –

Fučíkova – parkovisko pri hotely Artin

– 30.3.2020 –

Přerovská – pri Evanjelickom cintoríne

Dlhý rad – parkovisko pri bloku A1

– 31.3.2020 –

Dlhý rad – parkovisko pri bloku B2

Slovenská – parkovisko pri kotolni 07

-1.4.2020 –

Nový sad – parkovisko

III.  s í d i s k o  D R U Ž B A
– 1.4.2020 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A3

– 2.4.2020 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku C2

Pod Papierňou  – parkovisko pri bloku A5

– 3.4.2020 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku B2
J. Bottu, – mestská komunikácia

– 6.4.2020 –

Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova – parkovisko pred objektom Cactus

IV.  s í d l i s k o V I N B A R G
– 7.4.2020 –

J. Grešáka – parkovisko pri bloku B15

L. Svobodu – parkovisko pri VII. ZŠ

– 8.4.2020 –

L. Svobodu – parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského – parkovisko pri bloku B1

– 14.4.2020 –

J. Švermu – parkovisko pri kotolni
A. Svianteka – parkovisko pri bloku A3

V.  R O D I N N É D O M Y   Bardejov – I B V

– 15.4.2020 –

Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ

sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké

– 16.4.2020 –

Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé

Gróner  – pred železničným priecestím

– 17.4.2020 –

Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM

Pod Lipkou – voľná plocha pri moste

– 22.4.2020 –

Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde

Stöcklova – parkovisko

– 21.4.2020 –

Hviezdoslavova – parkovisko
Kukorelliho ul.- 2 x (voľná plocha na konci ulice + odbočka ku Guľovi)

– 22.4.2020 –

Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku
Ľ.Štúra – na konci ulice

– 23.4.2020 –

Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci

Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75
– 24.4.2020 –

Pri Štepnici – pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

– 27.4.2020 –

Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV – pri zastávke MHD
– 28.4.2020 –

Poštárka / sídlisko – ľavá strana

Poštárka / sídlisko – pravá strana

– 29.4.2020 –

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI.  B A R D E J O V S K Á N O V Á   V E S

– 29.4.2020 –

Nová ul. – voľná plocha pri MSK

– 4.5.2020 –

Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská – parkovisko

– 5.5.2020 –

Pri štadióne – na mestskej komunikácií

Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

VII.  D L H Á   L Ú K A
– 6.5.2020 –

Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku
Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody

– 11.5.2020 –

Kamenec – pri moste

VIII.  B A R D E J O V S K É   K Ú P E L E

– 11.5.2020 –

Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch

IX.  M I H A Ľ O V

 – 12.5.2020 –

Mihaľov – pri cintoríne

Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…