Bardejovská samospráva si zaknihovala ďalší prenikavý úspech: bol jej schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) v sume takmer 630 tisíc eur na projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry na ul. Pod Vinbargom.


Začiatkom týždňa sa na pracovnom stretnutí zišli na mestskom úrade všetci zainteresovaní, aby projekt detailne rozobrali a stanovili postup prác.

Cieľom projektu je realizovať  dve samostatné stavebné časti, každá s vlastnou realizačnou projektovou dokumentáciou a s vlastným stavebným povolením resp. ohlásením stavby:
1. „Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove – časť D“, ktorá je členená na 4 časti, z ktorých časti „A“, „B“ a „C“ sú už zrealizované, ostávajúca nezrealizovaná časť „D“ na ul. Pod Vinbargom je predmetom tohto projektu. V rámci stavby sa zrealizuje:
– nový cyklochodník o dĺžke 260 m, vedený v dotyku s areálom priľahlej základnej školy ZŠ a MŠ Pod Vinbargom (s bezbariérovou úpravou stavby), vrátane vyvolaných investícií, chodník pre peších a verejné osvetlenie s nasvietením dvoch priechodov pre chodcov,
– doplnková cyklistická infraštruktúra v rozsahu 5 ks prístreškov pre cyklistov umiestnených v areály školy, v každom z nich s obojstranným stojanom na bicykle s kapacitou 22 bicyklov (celková kapacita 110 bicyklov),
– sadové úpravy v bezprostrednom okolí stavby realizované  vysadením 30 listnatých drevín a 150 popínavých drevín.


2. „Stavebná úprava cyklopruhov na Vinbargu v Bardejove“ vedená od kruhovej križovatky Pod Vinbargom po obidvoch stranách miestnej komunikácie až po koniec sídliska Vinbarg a rovnako od kruhovej križovatky Pod Vinbargom po obidvoch stranách až po križovatku pred OD Lidl. Cyklopruhy sú v súčasnosti vyznačené farebným náterom na pôvodnom asfaltovom kryte vozovky v rámci vodorovného dopravného značenia. Farebný náter dopravného značenia nie je trvalým materiálovým riešením a je potrebné ho neustále obnovovať.

Stavebná úprava spočíva v odfrézovaní vrchnej vrstvy asfaltu v mieste cyklopruhov v šírke cca 1,5 – 1,6 m a hrúbke 50 mm a následnej pokládke nového asfaltu zelenej farby, čím sa dosiahne jasná identifikáciu cyklopruhov (zamedzenie zneužívania na odstavovanie a parkovanie automobilov, zvýšenie bezpečnosti cyklistov, rozšírenie siete cyklistických komunikácii v meste so zeleným asfaltovým krytom). Celková dĺžka pruhov je 1 200 m po obidvoch stranách komunikácie.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…