V súvislosti s avizovaným spustením asistovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 dávame do vašej pozornosti nasledujúce Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR p. Alexandra Balleka.


Podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“)
1. začínam
dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona,
2. určujem
podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona územnú pôsobnosť dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania na celé územie Slovenskej republiky,
3. určujem
podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona dátum začatia dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania na pondelok 3. mája 2021,
4. určujem
podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona spôsoby poskytovania služby asistovaného sčítavania podľa § 8 ods. 4 zákona povinnej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona:
a) v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami:
• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
• vstup do priestoru kontaktného miesta umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor FFP2; povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby v interiéri,

 
• obmedziť počet osôb v jednom okamihu v miestnosti (jeden obyvateľ na 15 m2 plochy),
• pri vchode do miestnosti aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
• dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m,
• často vetrať kontaktné miesto, v ktorom sa bude realizovať asistované sčítanie,
• pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch a kľučiek dezinfekčnými prípravkami s virucídnym účinkom;
b) v zariadení podľa § 12 ods. 3 zákona s pomocou stacionárneho asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami:
• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
• v zariadení postupujú asistenti sčítania podľa dohody s povinnou osobou podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona; obmedziť kontakt s inými osobami zariadenia a dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim v zariadení a opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva; alebo
c) na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami:
• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

 
• na miesto vstupuje asistent sčítania podľa dohody s povinnou osobou podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
• povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby na mieste; vyzvať všetky prítomné osoby, aby si prekryli horné dýchacie cesty, ak tak neurobili,
• pred každým vstupom na miesto je asistent sčítania povinný vykonať dezinfekciu rúk s dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
• pred realizáciou návštevy miesta sa asistent sčítania musí informovať, či povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona, nemá nariadené karanténne opatrenia; v opačnom prípade vykonať službu asistovaného sčítania na mieste až po ukončení karantény povinnej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
• dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m,
• vetrať miestnosť, v ktorej sa bude vykonávať služba asistovaného sčítania na mieste,
• povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona po odchode asistenta sčítania z miesta dezinfikuje kľučky a dotykové plochy, ktorých sa dotýkal, a účinne vyvetrá priestor a vydezinfikuje si ruky.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…