Samospráva Bardejova už niekoľkokrát deklarovala svoj záujem intenzívne pretvárať nielen historické jadro mesta, ale aj jeho sídliská.


Dnes vám predstavujeme víziu, ako by mohlo sídlisko Vinbarg – respektíve jeho časť – vyzerať po realizácii II. etapy jeho revitalizácie. Dúfame, že vás návrh zaujme… Celý projekt zverejňujeme so súhlasom autora.

Regenerácia priestorov sídelných štruktúr – Vinbarg Bardejov

– analýza širšieho záujmového územia a jeho súvzťažnosti k riešenému celku

– analýza zámerov samosprávy a potrieb obyvateľov v riešenom území

– prieskum verejnej mienky

– spracovanie štúdie širšieho záujmového územia a vyhodnotenie možností

– zostavenie vhodného teamu pre tvorbu projektu

– ekostabilizačná koncepcia riešenia, vodozádržné opatrenia, výsadba, sociálne aspekty

– zosúladenie riešenia s možnosťou zapojenia projektu do IROP

– návrh optimálneho riešenia pre lokalitu

Viac o projekte : http://www.zpr.sk/?p=1046&fbclid=IwAR3ckHdjCmwKXCiQ5dXRnIPYOi_jQpa814LyLSdYZOC5sWE8r0G6flRJ1JI&lang=sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad sa dostáva do finálnej fázy

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad a s ním súvisiace stavebné akt…