Dnes dopoludnia sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí ôsme, tentokrát mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru.


Po úvodných procedurálnych otázkach poslanci jednomyseľne schválili Bianku Terjékovú a Viktóriu Kukľovú za nových členov – neposlancov dvoch komisií MsZ, namiesto predchádzajúcich členov, ktorí sa zo študijných dôvodov tohto členstva vzdali (Miriam Helena Hudáková a Tamara Valíčeková).

Ako prvý z radu návrhov na zmeny a doplnky Všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN), ktoré boli hlavnými bodmi 8. mimoriadneho zasadnutia poslanci prerokovali Návrh zmien a doplnkov VZN o určení náležitostí miestnych daní.

V zmysle tohto návrhu sa zvyšuje výška sadzby dane zo stavieb na bývanie (t. j. rodinné domy) a sadzba za byty z 0,242 €/m² na 0,300 €/m² a pre mestské časti Bardejovská Nová Ves a Dlhá Lúka z 0,225 €/m² na 0,290 €/m². Pre porovnanie – v Leviciach to v tomto roku bolo  0,307 €/m2, v  Čadci 0,315 €/m2, v Michalovciach 0,26 €/m2, Vranove nad Topľou 0,23 €/m2, Spišskej Novej Vsi 0,21 €/m2, Rožňave 0,23 €/m2 a v Levoči 0,22 €/m2.


Po pomerne rušnej rozprave k tomuto bodu poslanci najprv schválili pozmeňujúci návrh poslanca Mareka Hudáka, aby sa sadzba dane za ubytovanie zvýšila z navrhovaných 1,20 € na osobu a deň na 1,50 €, ale neschválili ponechanie dane zo stavieb na podnikanie na pôvodnej úrovni.    Pomerne živá diskusia sa rozprúdila aj okolo návrhu zmien a doplnkov VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanec Martin Šmilňák v rámci rozpravy predniesol návrh, aby sa sadzba poplatku pre fyzické osoby (občanov) upravila zo súčasného ročného poplatku pre osobu a rok z 27,01 € nie na 31,02 €, ale na rovných 30,00 €:  aj tento pozmeňujúci návrh pätnástimi hlasmi poslanci schválili, rovnako ako aj predkladaný návrh ako celok.

V nasledujúcom priebehu poslanci prakticky bez rozpravy schválili sedem návrhov VZN mesta, vrátane VZN o poskytovaní dotácií z mestského rozpočtu.

V závere rokovania poslanci schválili aj Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky k 31.12.2018.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Bardejovská samospráva získala nenávratný finančný príspevok na projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry na ul. Pod Vinbargom

Bardejovská samospráva si zaknihovala ďalší prenikavý úspech: bol jej schválený nenávratný…