V súvislosti s avizovaným spustením asistovaného sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 dávame do vašej pozornosti nasledujúce Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR p. Alexandra Balleka.


Podľa § 5a ods. 2 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z. z. (ďalej len „zákon“)
1. začínam
dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona,
2. určujem
podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona územnú pôsobnosť dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania na celé územie Slovenskej republiky,
3. určujem
podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona dátum začatia dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania na pondelok 3. mája 2021,
4. určujem
podľa § 5a ods. 4 písm. a) zákona spôsoby poskytovania služby asistovaného sčítavania podľa § 8 ods. 4 zákona povinnej osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona:
a) v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo bez pomoci stacionárneho asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami:
• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
• vstup do priestoru kontaktného miesta umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor FFP2; povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby v interiéri,

 
• obmedziť počet osôb v jednom okamihu v miestnosti (jeden obyvateľ na 15 m2 plochy),
• pri vchode do miestnosti aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
• dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m,
• často vetrať kontaktné miesto, v ktorom sa bude realizovať asistované sčítanie,
• pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch a kľučiek dezinfekčnými prípravkami s virucídnym účinkom;
b) v zariadení podľa § 12 ods. 3 zákona s pomocou stacionárneho asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami:
• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
• v zariadení postupujú asistenti sčítania podľa dohody s povinnou osobou podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona; obmedziť kontakt s inými osobami zariadenia a dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim v zariadení a opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva; alebo
c) na mieste, kde sa zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania v trvaní do nedele 13. júna 2021 s týmito opatreniami:
• osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
• pred realizáciou asistovaného sčítania obec poučí asistenta sčítania o dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení,
• asistent sčítania musí disponovať potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
• asistent sčítania, ktorý bude v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, je vylúčený z procesu asistovaného sčítania a je mu nariadená karanténa v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 97/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

 
• na miesto vstupuje asistent sčítania podľa dohody s povinnou osobou podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
• povinné je prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 – povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre všetky osoby na mieste; vyzvať všetky prítomné osoby, aby si prekryli horné dýchacie cesty, ak tak neurobili,
• pred každým vstupom na miesto je asistent sčítania povinný vykonať dezinfekciu rúk s dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
• pred realizáciou návštevy miesta sa asistent sčítania musí informovať, či povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona, nemá nariadené karanténne opatrenia; v opačnom prípade vykonať službu asistovaného sčítania na mieste až po ukončení karantény povinnej osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona,
• dodržiavať bezpečnú dištančnú vzdialenosť 2 m,
• vetrať miestnosť, v ktorej sa bude vykonávať služba asistovaného sčítania na mieste,
• povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona po odchode asistenta sčítania z miesta dezinfikuje kľučky a dotykové plochy, ktorých sa dotýkal, a účinne vyvetrá priestor a vydezinfikuje si ruky.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…