Dnes (16.4.) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí 18.-te riadne zasadnutie členov mestskej rady (MsR). Prostredníctvom videokonferencie ho otvoril primátor Boris Hanuščak, ktorý zdôraznil, že mimoriadna situácia – momentálne panujúca na Slovensku i vo svete – si vyžaduje aj aplikovanie mimoriadnych prostriedkov komunikácie.


Zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa starajú o bezproblémový chod jednak samotného MsÚ, ale aj tých jeho zložiek, ktoré zabezpečujú výkon zákonom stanovených povinností fungovania mesta ako samosprávy, zabezpečujúcej ich realizáciu.

Vzhľadom na pracovné povinnosti členov MsR ako prvý bod bol prerokovaný Návrh zmien rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva (MsZ): novelizácia spočíva v jeho doplnení článkom, ktorý upravuje rokovanie komisií o možnosť prijímať rozhodnutia formou hlasovania per rollam. Zo strany jednotlivých komisií by nemalo ísť o pravidelné využívanie tejto formy hlasovania – táto by sa mala z ich strany využívať iba výnimočne, pre vážne a riadne zdôvodnené prípady a situácie.

V ďalšom priebehu MsR postupne prerokovala Návrh nakladania s majetkom mesta (jedná sa o ukončenie nájmu spoločnosťou Rompa, s.r.o. v priestoroch Hnedého priemyselného parku a schválenie nového nájmu za nezmenených podmienok v tých istých priestoroch pre spoločnosť  Tlačiareň Bardejov, s.r.o.), Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (ide o zmenu obchodného názvu spoločnosti, ktorá má priestory v prenájme), ale aj ďalšie materiály, ktoré by mali byť predmetom schvaľovania najbližšieho zasadnutia MsZ.

Zdroj: bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…