Zápis dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

bez osobnej prítomnosti detí a rodičov v termíne

od 3.mája 2021 do 31. mája 2021.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast spolu s údajom o povinnom očkovaní.

Zápis prebieha podaním žiadosti:

 1. poštou – zákonný zástupca vyplní žiadosť zverejnenú na webovej stránke mesta Bardejov TU, ktorú odošle poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
 2. elektronicky – zákonný zástupca vyplní žiadosť zverejnenú na webovej stránke mesta Bardejov TU, ktorú odošle v scan podobe na e-mailovú adresu materskej školy.
 3. Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľ materskej školy najneskôr do 15. júna 2021.

Do materskej školy budú prednostne prijaté:

 • deti, ktoré k  augustu 2021 dovŕšili päť rokov a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie od 1. septembra 2021 povinné,
 • deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť a jeho zákonný zástupca požiadal o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti, ktoré majú trvalý/prechodný pobyt v meste Bardejov,
 • deti, ktoré majú v materskej škole už umiestneného súrodenca,
 • deti od troch do šiestich rokov veku a ak to podmienky materskej školy dovoľujú, tak aj deti mladšie ako tri roky.

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

 1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
 3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia TU.

 

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov:

MŠ, Komenského 24, Bardejov,

MŠ, Komenského 47, Bardejov,

MŠ, Gorkého 13, Bardejov,

MŠ, Nový Sad 24, Bardejov

MŠ, Nábrežná 2, Bardejov,

MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov,

MŠ, Lipová 37, BNV, Bardejov,

ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod Vinbargom 1, Bardejov

ZŠ s MŠ – predprimárne vzdelávanie, Pod papierňou 16A, Bardejov

 

Bližšie informácie o zápise detí do MŠ pre šk. rok 2021/2022 budú zverejnené jednotlivými materskými školami.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…