V uplynulých dňoch rozvírila hladinu verejného záujmu jedným z webových portálov zverejnená informácia o „búraní“ parkanového múru v Pamiatkovej rezervácii (PR) v Bardejove.


Keďže samospráva Bardejova pristupuje k rekonštrukcii historických pamiatok cieľavedome, je si vedomá náročnosti celého procesu zapájania zrekonštruovaného fortifikačného systému do bežného života a snaží sa správať zodpovedne na margo uvedeného prípadu chceme poznamenať nasledovné:

  • zrekonštruovaný múr je ešte stále staveniskom a vzťahujú sa naň podmienky ako na (zatiaľ) neodovzdané dielo.
  • V čase prípravy projektu stavby a povoľovacích konaní nebol potrebný geologický prieskum. Uvedený úsek (ako aj celá stavba) boli realizované v zmysle platnej projektovej dokumentácie a v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Prešov. Aj na uvedenom úseku sa realizoval archeologický výskum, ktorým bol odhalený pôvodný parkanový múr. Na pôvodný múr – v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov a usmernením odborného pracovníka KPÚ Prešov – sa nadmurovala nová konštrukcia parkanového múru, na ktorom sa v týchto intenciách pokračovalo v jeho obnove. Po jeho výstavbe a optickej kontrole sa vykazovali nepresnosti múra v zvislosti. Z toho dôvodu zhotoviteľ stavby zabezpečil zameranie odborným geodetom ešte v októbri 2021. Následne bolo toto zameranie realizované každý mesiac – a nevykazovalo zmenu stavu. Až koncom februára 2022 zameranie potvrdilo zvislú výchylku parkanového múru cca 16 cm.
  • Po porade s projektantom stavby bola dohodnutá asanácia tejto časti múru až po pôvodné hradobné opevnenie, na ktorom bol tento múr postavený. Po asanácii a začistení pôvodného múru projektant určí ďalší postup prác na zabezpečenie statiky múru.
  • Samospráva Bardejova tak iniciatívne, vychádzajúc z pocitu maximálnej zodpovednosti pristúpila k riešeniu okamžitej sanácie, aby predišla budúcim prípadným škodám.
  • Zhotoviteľom diela je spoločnosť CUKSTAV s.r.o, Bardejov, uvedené práce bude hradiť zhotoviteľ. Vybudovanie tohto múru stálo cca 39 tisíc EURO.

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…