Na oficiálnej FB stránke Mesta Bardejov bola 23. februára t.r. prezentovaná vízia pretvorenia priestoru medzi športovou halou Mier a židovským suburbiom na kvalitatívne novú lokalitu pod názvom (zatiaľ) Námestie času.


   26.-teho februára na FB stránke Cech architektov Bardejova bolo zverejnené ( a následne aj elektronickou poštou na adresu primátora zaslané) Stanovisko Cechu k predstavenej štúdii, v ktorom jeho autori (dovedna 11 podpísaných) vyjadrili svoje pripomienky.

   Po ich starostlivom posúdení, ako aj po konzultáciách s autormi návrhu riešenia si dovoľujeme formulovať k nim svoje výhrady.

   Prezentované riešenie Námestia času je súčasťou urbanisticko -architektonického  riešenia z  r. 2011,  ktoré  zahŕňa priestor pred hotelom Šariš (v súčasnosti už zrealizovaný), revitalizáciu a úpravu Námestia SNP, priestor pred mestskou športovou halou, priestor okolo bývalej kotolne na Štefánikovej  ulici a priestor medzi športovou halou a židovským suburbiom.

   Nie je možné súhlasiť s tvrdením zástupcov Cechu architektov, že prezentované riešenie nespĺňa súčasné nároky na dobré riešenia verejných priestorov a nezohľadňuje prebiehajúce klimatické zmeny a trendy zelenej a ekologickej architektúry.  Práve naopak, navrhované riešenie vychádza z požiadaviek na kvalitný  verejný priestor v meste a reaguje na požiadavky života v meste. V prvom rade prirodzene nadväzuje na kvalitný a rokmi overený a osvedčený priestor Promenádneho parku, ktorý je v súčasnosti jedným z najkvalitnejších verejných priestorov v meste. Podobne kvalitne a bezkolízne funguje už zrealizovaná časť pred hotelom Šariš. Jednotlivé časti riešeného územia sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, sú bezkolízne a bezbariérovo poprepájané.

   Námestie SNP (pamätník) je v štúdii (a v jej doplnení) revitalizované a plošne redukované na súčasné potreby a podmienky a je prirodzene napojené aj na zrealizovanú časť pred hotelom Šariš.

   Priestor pred mestskou športovou halou je navrhnutý ako verejná univerzálna multifunkčná  plocha  slúžiaca na rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Prekrytá plocha pred vstupom do haly je riešená tak, aby mohla slúžiť aj ako javisko (stage) v prípade organizácie koncertov, vystúpení, verejných zhromaždení a pod. Pod plochou je navrhnuté podzemné parkovisko s kapacitou cca 68 miest s vjazdom z ulice Dlhý rad.

   Z južnej strany plochy a podzemného parkoviska je navrhnutý nový objekt služieb s prevádzkami ako kaviareň, cukráreň, verejné WC a pod. Námestie času s parkoviskom je situované na najnižšej úrovni riešeného územia v priestore medzi židovským suburbiom, Pamätníkom holokaustu, a objektom mestskej športovej haly  na ploche dnes existujúceho parkoviska a cestnej komunikácie, ktorá už stratila svoje opodstatnenie.

   Námestie času je peším, bezbariérovým chodníkom, ktorý je vedený cez Promenádny park, je teda priamo prepojené s Radničným námestím, čo spĺňa aj požiadavku UNESCO na prepojenie priestoru pred Židovským suburbiom a Radničným námestím.

   Všetky plochy Námestia času a priľahlého parkoviska sú riešené ako vodozádržné plochy, bez rozdielu, či sa jedná o zatrávnené, alebo dláždené plochy. Takéto riešenie je  plne v súlade so súčasnými požiadavkami a nárokmi na ekologické riešenia verejných priestorov. Podstatná časť plochy parkoviska je navrhnutá so špeciálnych certifikovaných zatrávňovacích roštov s takmer úplne zatrávnenou plochou, ktoré spĺňajú podmienky čistenia pretečenej vody podľa technickej normy TNV 75 90 11, a sú certifikované spoločnosťou TUV a testované na ochranu životného prostredia.

   Existujúce asfaltové a dláždené asfaltové plochy budú odstránené a oproti existujúcemu stavu  podstatne pribudne aj podiel zelených zatrávnených plôch a stromov napr. oproti pôvodnej výmere cca 940 m2 a 9 ks stromov je v navrhovanom stave plocha zelene cca 1500 m2 a 18 ks stromov. Presné výmery sú v priloženej tabuľke. 

   Celkové množstvo zadržanej zrážkovej vody z riešenej plochy za rok bude cca 2 455 m3/rok. Navrhnuté riešenie spevnených a parkovacích plôch umožňuje spätný odpar vsiaknutej dažďovej vody, čo spolu s celkovým navrhovaným riešením výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu nielen mikroklímy na námestí, ale aj k celkovej ochrane životného prostredia. 

   Súčasťou riešenia Námestia času je aj náznaková rekonštrukcia mlynského náhonu formou fontány s mlynským kolesom s informáciou o pôvodnej zástavbe a vodnom mlyne v tomto priestore, ktorá bude spracovaná a stvárnená ako výtvarné dielo.

   Zavádzajúce je aj tvrdenie o prehrievaní priestranstva – opak je pravdou. 

V navrhovanom riešení sú všetky existujúce vodonepriepustné asfaltové a betónové plochy odstránené a nahradené vodopriepustnými dláždenými, alebo zatrávnenými plochami – podrobne popísané  v predchádzajúcom odstavci a presné špecifikácie sú v priloženej tabuľke.

   Športová hala  je dnes v meste najväčším krytým priestorom umožňujúcim organizovanie masových športových a kultúrno-spoločenských podujatí.  

Pripravovaná rekonštrukcia športovej haly má z tejto pre mesto významnej budovy urobiť dôstojnú stavbu zodpovedajúcu súčasnej dobe. Má za cieľ zlepšenie stavu tejto stavby ako po stavebno-technickej, tak aj výtvarnej stránke. Fasáda nechce konkurovať okoliu, ale chce dať jasne a sebavedomo najavo význam, ktorý má táto budova pre mesto.

   Priestor pred športovou halou a Námestie času – aj keď na seba nadväzujú – sú dva funkčne odlišné priestory. Zatiaľ čo priestor pred športovou halou má multifunkčný charakter s množstvom aktivít, pri Námestí času sa jedná o komorný priestor s iným duchovným rozmerom. Aby bol  tento priestor chránený pred ruchom z masových podujatí pred športovou halou, je v  návrhu využitá prirodzená bariéra spôsobená výškovým rozdielom medzi týmito priestormi.

   Teleso mlynského kolesa s príslušnou informáciou bude predmetom výtvarno-umeleckého stvárnenia formou umeleckého diela.

   Uvedená urbanisticko – architektonická štúdia celého územia bola spracovaná v roku 2011 a bola niekoľkokrát prezentovaná verejnosti: či už fyzicky na paneloch ( na Bardejovskom jarmoku v r.2012), v Bardejovskej televízii, alebo na webovej stránke mesta, kde je od jej vzniku až doteraz stále zverejnená. 

   Postupne boli jej niektoré časti aktualizované a čiastočne modifikované podľa aktuálnych potrieb mesta a dopracované do vyšších štádií prípravných a projektových dokumentácii. Je treba zdôrazniť, že v priebehu takmer  10-tich rokov sa potvrdzuje aktuálnosť  princípov a zásad navrhovaného riešenia a jeho otvorenosť pre akceptáciu nových požiadaviek vyplývajúcich  z meniacich sa podmienok  (čo zároveň aj potvrdzuje nadčasovosť daného riešenia).

   Zástupcovia mesta už niekoľkokrát v priebehu minulých období zadali objednávku vyzvaným kolektívom, alebo jednotlivcom na spracovanie  architektonických, alebo urbanisticko-architektonických štúdií a koncepcií problematických resp. významných lokalít v meste v snahe hľadať vhodné riešenia. Príkladom môže slúžiť revitalizácia nábrežia Tople, priestor bývalých kasárni, objekt bývalej kotolne na Štefánikovej, ulica kpt. Nálepku a pod.

 

TABUĽKA:

NÁMESTIE ČASU ‐ bilancia plôch

(pôvodný a navrhovaný stav)

 

                                                                                        súčasný stav /m2/   navrhovaný stav podľa projektu /m2/

zeleň ‐ zatrávnené plochy                                                          941                                        1124

zeleň ‐ stromy                                                                                 9                                             18

zelené plochy parkoviska‐ zatrávňovacie tvárnice                    0                                            407

spevnené plochy ‐ asfalt /chodníky + cesta/                          2247                                           0

spevnené plochy ‐ betónová zámková dlažba                          673                                           0                   

/chodníky + parkoviská/                                                            

spevnené plochy ‐ betónová dlažba                                             0                                           2255

so vsakovaním dažďovej vody /chodníky                              

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…