Na oficiálnej FB stránke Mesta Bardejov bola 23. februára t.r. prezentovaná vízia pretvorenia priestoru medzi športovou halou Mier a židovským suburbiom na kvalitatívne novú lokalitu pod názvom (zatiaľ) Námestie času.


   26.-teho februára na FB stránke Cech architektov Bardejova bolo zverejnené ( a následne aj elektronickou poštou na adresu primátora zaslané) Stanovisko Cechu k predstavenej štúdii, v ktorom jeho autori (dovedna 11 podpísaných) vyjadrili svoje pripomienky.

   Po ich starostlivom posúdení, ako aj po konzultáciách s autormi návrhu riešenia si dovoľujeme formulovať k nim svoje výhrady.

   Prezentované riešenie Námestia času je súčasťou urbanisticko -architektonického  riešenia z  r. 2011,  ktoré  zahŕňa priestor pred hotelom Šariš (v súčasnosti už zrealizovaný), revitalizáciu a úpravu Námestia SNP, priestor pred mestskou športovou halou, priestor okolo bývalej kotolne na Štefánikovej  ulici a priestor medzi športovou halou a židovským suburbiom.

   Nie je možné súhlasiť s tvrdením zástupcov Cechu architektov, že prezentované riešenie nespĺňa súčasné nároky na dobré riešenia verejných priestorov a nezohľadňuje prebiehajúce klimatické zmeny a trendy zelenej a ekologickej architektúry.  Práve naopak, navrhované riešenie vychádza z požiadaviek na kvalitný  verejný priestor v meste a reaguje na požiadavky života v meste. V prvom rade prirodzene nadväzuje na kvalitný a rokmi overený a osvedčený priestor Promenádneho parku, ktorý je v súčasnosti jedným z najkvalitnejších verejných priestorov v meste. Podobne kvalitne a bezkolízne funguje už zrealizovaná časť pred hotelom Šariš. Jednotlivé časti riešeného územia sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, sú bezkolízne a bezbariérovo poprepájané.

   Námestie SNP (pamätník) je v štúdii (a v jej doplnení) revitalizované a plošne redukované na súčasné potreby a podmienky a je prirodzene napojené aj na zrealizovanú časť pred hotelom Šariš.

   Priestor pred mestskou športovou halou je navrhnutý ako verejná univerzálna multifunkčná  plocha  slúžiaca na rôzne kultúrno-spoločenské a športové aktivity. Prekrytá plocha pred vstupom do haly je riešená tak, aby mohla slúžiť aj ako javisko (stage) v prípade organizácie koncertov, vystúpení, verejných zhromaždení a pod. Pod plochou je navrhnuté podzemné parkovisko s kapacitou cca 68 miest s vjazdom z ulice Dlhý rad.

   Z južnej strany plochy a podzemného parkoviska je navrhnutý nový objekt služieb s prevádzkami ako kaviareň, cukráreň, verejné WC a pod. Námestie času s parkoviskom je situované na najnižšej úrovni riešeného územia v priestore medzi židovským suburbiom, Pamätníkom holokaustu, a objektom mestskej športovej haly  na ploche dnes existujúceho parkoviska a cestnej komunikácie, ktorá už stratila svoje opodstatnenie.

   Námestie času je peším, bezbariérovým chodníkom, ktorý je vedený cez Promenádny park, je teda priamo prepojené s Radničným námestím, čo spĺňa aj požiadavku UNESCO na prepojenie priestoru pred Židovským suburbiom a Radničným námestím.

   Všetky plochy Námestia času a priľahlého parkoviska sú riešené ako vodozádržné plochy, bez rozdielu, či sa jedná o zatrávnené, alebo dláždené plochy. Takéto riešenie je  plne v súlade so súčasnými požiadavkami a nárokmi na ekologické riešenia verejných priestorov. Podstatná časť plochy parkoviska je navrhnutá so špeciálnych certifikovaných zatrávňovacích roštov s takmer úplne zatrávnenou plochou, ktoré spĺňajú podmienky čistenia pretečenej vody podľa technickej normy TNV 75 90 11, a sú certifikované spoločnosťou TUV a testované na ochranu životného prostredia.

   Existujúce asfaltové a dláždené asfaltové plochy budú odstránené a oproti existujúcemu stavu  podstatne pribudne aj podiel zelených zatrávnených plôch a stromov napr. oproti pôvodnej výmere cca 940 m2 a 9 ks stromov je v navrhovanom stave plocha zelene cca 1500 m2 a 18 ks stromov. Presné výmery sú v priloženej tabuľke. 

   Celkové množstvo zadržanej zrážkovej vody z riešenej plochy za rok bude cca 2 455 m3/rok. Navrhnuté riešenie spevnených a parkovacích plôch umožňuje spätný odpar vsiaknutej dažďovej vody, čo spolu s celkovým navrhovaným riešením výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu nielen mikroklímy na námestí, ale aj k celkovej ochrane životného prostredia. 

   Súčasťou riešenia Námestia času je aj náznaková rekonštrukcia mlynského náhonu formou fontány s mlynským kolesom s informáciou o pôvodnej zástavbe a vodnom mlyne v tomto priestore, ktorá bude spracovaná a stvárnená ako výtvarné dielo.

   Zavádzajúce je aj tvrdenie o prehrievaní priestranstva – opak je pravdou. 

V navrhovanom riešení sú všetky existujúce vodonepriepustné asfaltové a betónové plochy odstránené a nahradené vodopriepustnými dláždenými, alebo zatrávnenými plochami – podrobne popísané  v predchádzajúcom odstavci a presné špecifikácie sú v priloženej tabuľke.

   Športová hala  je dnes v meste najväčším krytým priestorom umožňujúcim organizovanie masových športových a kultúrno-spoločenských podujatí.  

Pripravovaná rekonštrukcia športovej haly má z tejto pre mesto významnej budovy urobiť dôstojnú stavbu zodpovedajúcu súčasnej dobe. Má za cieľ zlepšenie stavu tejto stavby ako po stavebno-technickej, tak aj výtvarnej stránke. Fasáda nechce konkurovať okoliu, ale chce dať jasne a sebavedomo najavo význam, ktorý má táto budova pre mesto.

   Priestor pred športovou halou a Námestie času – aj keď na seba nadväzujú – sú dva funkčne odlišné priestory. Zatiaľ čo priestor pred športovou halou má multifunkčný charakter s množstvom aktivít, pri Námestí času sa jedná o komorný priestor s iným duchovným rozmerom. Aby bol  tento priestor chránený pred ruchom z masových podujatí pred športovou halou, je v  návrhu využitá prirodzená bariéra spôsobená výškovým rozdielom medzi týmito priestormi.

   Teleso mlynského kolesa s príslušnou informáciou bude predmetom výtvarno-umeleckého stvárnenia formou umeleckého diela.

   Uvedená urbanisticko – architektonická štúdia celého územia bola spracovaná v roku 2011 a bola niekoľkokrát prezentovaná verejnosti: či už fyzicky na paneloch ( na Bardejovskom jarmoku v r.2012), v Bardejovskej televízii, alebo na webovej stránke mesta, kde je od jej vzniku až doteraz stále zverejnená. 

   Postupne boli jej niektoré časti aktualizované a čiastočne modifikované podľa aktuálnych potrieb mesta a dopracované do vyšších štádií prípravných a projektových dokumentácii. Je treba zdôrazniť, že v priebehu takmer  10-tich rokov sa potvrdzuje aktuálnosť  princípov a zásad navrhovaného riešenia a jeho otvorenosť pre akceptáciu nových požiadaviek vyplývajúcich  z meniacich sa podmienok  (čo zároveň aj potvrdzuje nadčasovosť daného riešenia).

   Zástupcovia mesta už niekoľkokrát v priebehu minulých období zadali objednávku vyzvaným kolektívom, alebo jednotlivcom na spracovanie  architektonických, alebo urbanisticko-architektonických štúdií a koncepcií problematických resp. významných lokalít v meste v snahe hľadať vhodné riešenia. Príkladom môže slúžiť revitalizácia nábrežia Tople, priestor bývalých kasárni, objekt bývalej kotolne na Štefánikovej, ulica kpt. Nálepku a pod.

 

TABUĽKA:

NÁMESTIE ČASU ‐ bilancia plôch

(pôvodný a navrhovaný stav)

 

                                                                                        súčasný stav /m2/   navrhovaný stav podľa projektu /m2/

zeleň ‐ zatrávnené plochy                                                          941                                        1124

zeleň ‐ stromy                                                                                 9                                             18

zelené plochy parkoviska‐ zatrávňovacie tvárnice                    0                                            407

spevnené plochy ‐ asfalt /chodníky + cesta/                          2247                                           0

spevnené plochy ‐ betónová zámková dlažba                          673                                           0                   

/chodníky + parkoviská/                                                            

spevnené plochy ‐ betónová dlažba                                             0                                           2255

so vsakovaním dažďovej vody /chodníky                              

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici Krátky rad

Dnes doobeda sa konal takpovediac kontrolný deň na stavenisku priekopového múru na ulici K…