Domov Články Samospráva Novoročný príhovor primátora mesta

Novoročný príhovor primátora mesta

16 .
Komentáre vypnuté na Novoročný príhovor primátora mesta
1,848

Vážené dámy a páni,

milí Bardejovčania,

začiatok nového kalendárneho roka v sebe ukrýva osobité a nenapodobniteľné čaro. Je to obdobie vyslovovania prianí, želaní a predsavzatí. Priateľskej atmosféry a súdržnosti . Naše mysle ovláda pozitívna energia a všade okolo nás vládnu optimizmus a nádej . Stanovujeme si nové ciele a méty, ktoré chceme počas nasledujúceho obdobia dosiahnuť. Želám  všetkým Vám, Vašim rodinám, blízkym a známym, aby sa Vám počas roku 2020 splnili všetky priania, aby bol lepší a úspešnejší ako ten predchádzajúci. Prajem Vám predovšetkým pevné zdravie, šťastie a úspechy. Ale chcem vysloviť i jedno osobitné želanie , aby atmosféra solidárnosti, súdržnosti a tolerantnosti, ktorá nás v prvých hodinách nového roku  sprevádza  vydržala v našich mysliach a srdciach čo najdlhšie.

Pred nami je rok 2020,  o ktorom  vieme, že bude náročný najmä z dôvodu očakávaní súvisiacich s globálnym  vývojom ekonomiky. Ale to sú veci, na ktoré musíme byť zodpovedne pripravení. A práve zodpovednosť bude zohrávať dôležitú úlohu aj pri parlamentných voľbách, ktoré nás čakajú v posledný februárový deň, kedy budeme rozhodovať o ďalšom smerovaní Slovenska. Rok 2020 však so sebou prináša aj ďalšie významné výročia, ktorých pripomenutie bude pevne verím obohatením života v našom meste. Stále tvrdím : Ak chceme rozvíjať odkaz minulosti, tvoriť novú budúcnosť nášho mesta, musíme dôkladne poznať a ctiť si našu históriu. Symbolika významných výročí Bardejova v tomto roku sa nesie v kontexte čísla 2. Rok 2020 primáša so sebou 20. výročie zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, taktiež si pripomenieme 200. výročie narodenia významného hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera. Významným  momentom pre nás bude aj 75. výročie oslobodenia nášho mesta a 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny, víťazstva nad fašizmom, ktorého význam a hodnoty uznáva celý pokrokový svet.

Symbolika čísla dva so sebou prináša intuíciu, ktorej predpokladom sú skúsenosti. Rovnováhu,  cit, diplomaciu, spoluprácu, schopnosť vcítiť sa do druhých. Dvojka je tiež  nositeľom  ohľaduplnosti, spoločenskosti, sociálneho  cítenia, snahy o súlad, harmóniu, či prispôsobivosť. Na to všetko v samospráve , rovnako v meste, predpoklady máme a pevne verím, že sa nám to spoločne podarí pretaviť do pokračovania dynamického rozvoja nášho mesta.

Začiatok nového kalendárneho roka je vždy vhodnou príležitosťou na to, aby sme zhodnotili rok minulý a zároveň si stanovili ciele, ktoré chceme v tom novom spoločne naplniť. Uplynulý rok 2019 môžeme pokojne označiť za jeden z najúspešnejších z pohľadu výšky i rozsahu investícii v novodobej histórii samosprávy mesta. Rozhodujúcu úlohu pri tom zohrala podpora vlády Slovenskej republiky, v rámci plnenia Akčného plánu rozvoja okresu, počas jej výjazdových zasadnutí v Bardejove. Najmä vďaka tejto podpore sa nám podarilo realizovať projektové zámery, ktoré zásadným spôsobom prispeli k ďalšiemu zvyšovaniu kvality života v našom meste. Mám na mysli predovšetkým výstavbu oddychovo-relaxačnej zóny v okolí rieky Topľa, ktorej súčasťou je aj moderné detské ihrisko a detské dopravné ihrisko. Pokračovali sme v zlepšovaní pracovných podmienok v areáli Hnedého priemyselného parku, na ZŠ Komenského sme zrealizovali výstavbu tartanovej atletickej dráhy. Vďaka poskytnutiu bezúročného úveru sme tesne pred dokončením Krytej plavárne, ktorá je súčasťou Základnej školy na Vinbargu. Vďaka príspevku zo štátneho rozpočtu sa nám podarilo zásadným spôsobom zrekonštruovať severovýchodný barbakán s vodnou priekopou, kde pribudli atraktívne vodné prvky. Trúfam si povedať, že ide o ďalšiu novú dominantu nášho mesta. Významnou rekonštrukciou prešla podstatná časť fasády Hrubej bašty. Výstavbou novej kruhovej križovatky pri bývalej Hypernove sme vyriešili otázku plynulosti a bezpečnosti cestnej dopravy na tomto v minulosti veľmi problematickom mieste, ale prispeli sme aj k celkovej estetizácii tejto časti mesta. Výstavbou cyklochodníka na Mníchovský potok, ktorý bol realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce s našimi poľskými partnermi, sme naďalej pokračovali v rozširovaní siete cyklochodníkov na území mesta. Vďaka úspešnému pokračovaniu pri čerpaní eurofondov sme zrekonštruovali Materskú školu  na Komenského ulici 24, časť budovy Okresného úradu, Základnú umeleckú školu Michala Vileca. V súčasnosti prebieha revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru i na Vinbargu, čo prispeje k estetizácii i zlepšeniu funkčnosti verejných priestranstiev v oboch spomínaných lokalitách mesta. Ďalšie rozšírenie  možností na aktívny oddych prinesie i nové multifunkčné ihrisko na Bardejovskej Zábave. V oblasti ochrany a zlepšovania kvality  životného prostredia sme realizovali  projekt zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, pristúpili sme k rozsiahlej výsadbe okrasných drevín vo všetkých častiach mesta. Celková výška investícii do ďalšieho zlepšovania kvality života v Bardejove za rok 2019 tak predstavuje celkovú výšku 10 miliónov 340 tisíc eur, pričom rozhodujúcu časť, takmer 80 % tvorili externé zdroje. Mimoriadne chcem oceniť výstavbu novej výrobnej haly spoločnosti Kamax, ktorá už v priebehu tohto roka prinesie ďalšie zvyšovanie pracovných príležitostí v našom meste. Rovnako oceňujem významné rozširovanie výrobných kapacít spoločností Charvát strojárne a V+S  Welding, čo je taktiež výsledkom plnenia Akčného plánu rozvoja okresu. A takto by sme mohli pokračovať vo výpočte ďalších aktivít.

Máme za sebou mimoriadne úspešný jarmok, inováciou prešli ďalšie tradičné kultúrne podujatia, ale pribudli aj nové. Celkovo tak môžeme rok 2019 zhodnotiť ako mimoriadne úspešný.

Vývoj v práve začínajúcom roku bude v mnohom závisieť od toho, do akej miery sa naplnia prognózy týkajúce sa zníženia celkového ekonomického rastu svetovej ekonomiky. Našim zámerom je však realizovať ďalšie projekty, ktoré budú pokračovaním systematického zvyšovania kvality života v Bardejove. Už teraz máme schválený príspevok vlády na zásadnú modernizáciu športovej haly, z ktorej chceme urobiť moderný, polyfunkčný priestor, ktorý bude slúžiť na organizovanie športových, ale aj kultúrnych a spoločenských podujatí. Ďalším našim cieľom bude skompletizovanie všetkých funkčných prvkov v oddychovej zóne pri Topli, naďalej chceme pokračovať v rekonštrukcii školských objektov, revitalizácii sídlisk.

Vážení spoluobčania,

vo svojom novoročnom vystúpení som chcel zrekapitulovať rok predchádzajúci a  naznačiť naše najdôležitejšie  zámery do nasledujúceho obdobia. Chcem Vás ubezpečiť, že urobíme všetko preto, aby  tých pozitívnych správ, napriek istým obavám,  bolo čo najviac. V tomto smere nám bude oporou Vaša podpora, porozumenie, ale aj názory, ktoré sú inšpiráciou pre prípravu ďalších projektov modernizácie nášho mesta.

Vážení spoluobčania,

na prahu nového roku Vám želám, aby ste boli obklopení iba  šľachetnými a žičlivými ľuďmi. Aby Vám každému slúžilo zdravie, stálo pri  Vás šťastie, sprevádzali Vás  radosť a úspechy. Bardejovu želám rozvoj, múdrosť,  trpezlivosť, spolupatričnosť a solidárnosť.

Nech sa darí Vám a Vašim rodinám, aby práve začínajúci rok znamenal pre Vás splnenie všetkých prianí a túžob, ale najmä aby ste na jeho konci mohli konštatovať spokojnosť a úspech.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…