Vo štvrtok dopoludnia sa formou videokonferencie konalo ďalšie (v poradí XXVI.-te) rokovanie mestskej rady (MsR), na ktorej bolo prerokovaných vyše desiatky bodov. Členovia rady postupne prerokovali návrh nakladania s majetkom mesta a návrh nájmu nehnuteľného mestského majetku, a venovali sa aj plneniu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za uplynulé tri štvrťroky 2020.


Ako sa konštatuje v dôvodovej správe, celkov príjmy bežného rozpočtu mesta boli oproti predchádzajúcemu roku o 2% vyššie, ale oproti minulým rokom samospráva zaznamenala medziročný pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb do mestského rozpočtu o 2,48%.

Suma výdavkov bežného rozpočtu mesta, ktorá prevyšuje 18,5 milióna eúr podľa správy svedčí o tom, že dosiahnuté čerpanie bolo ovplyvnené opatreniami, ktoré samospráva prijímala najmä v prvom polroku a boli zamerané na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. MsR sa v ďalšom taktiež zaoberala dvomi zmenami mestskej územno-plánovacej dokumentácie, návrhami všeobecne záväzných nariadení mesta o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, a o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta.

Prerokovala aj tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok v úhrnnej sume necelých 700 tisíc eúr.

Takmer všetky prerokovávané materiály  budú súčasťou mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré by sa malo formou videokonferencie konať presne o týždeň, 26. novembra so začiatkom o deviatej hodine ráno.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…