Vo štvrtok dopoludnia sa formou videokonferencie konalo ďalšie (v poradí XXVI.-te) rokovanie mestskej rady (MsR), na ktorej bolo prerokovaných vyše desiatky bodov. Členovia rady postupne prerokovali návrh nakladania s majetkom mesta a návrh nájmu nehnuteľného mestského majetku, a venovali sa aj plneniu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za uplynulé tri štvrťroky 2020.


Ako sa konštatuje v dôvodovej správe, celkov príjmy bežného rozpočtu mesta boli oproti predchádzajúcemu roku o 2% vyššie, ale oproti minulým rokom samospráva zaznamenala medziročný pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb do mestského rozpočtu o 2,48%.

Suma výdavkov bežného rozpočtu mesta, ktorá prevyšuje 18,5 milióna eúr podľa správy svedčí o tom, že dosiahnuté čerpanie bolo ovplyvnené opatreniami, ktoré samospráva prijímala najmä v prvom polroku a boli zamerané na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. MsR sa v ďalšom taktiež zaoberala dvomi zmenami mestskej územno-plánovacej dokumentácie, návrhami všeobecne záväzných nariadení mesta o príspevkoch v školách a školských zariadeniach, a o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta.

Prerokovala aj tri žiadosti o nenávratný finančný príspevok v úhrnnej sume necelých 700 tisíc eúr.

Takmer všetky prerokovávané materiály  budú súčasťou mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré by sa malo formou videokonferencie konať presne o týždeň, 26. novembra so začiatkom o deviatej hodine ráno.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…