Revitalizácia sídliska Vinbarg, na ktorú samospráva získala vyše 630 tisíc z externých zdrojov pomaly finišuje a tak sa na mieste bol pozrieť aj primátor mesta MUDr.Boris Hanuščak, v rámci pravidelných kontrol realizovaných investícií.


Projekt revitalizácie sídliska má v sebe zahrnutých množstvo „zelených“ riešení, ktoré majú za úlohu spríjemniť život v tejto časti mesta reagujúc aktívne na zmeny klímy.

Projekt rieši úpravy verejných priestorov:
– úprava a doplnenie vzrastlej stromovej a kríkovej zelene – riešené záhradným architektom
– odstránenie znehodnotených, poškodených alebo nefunkčných prvkov mobiliáru
– doplnenie novej drobnej parkovej architektúry – komunitný altánok
– doplnenie parkového mobiliáru – sedacie prvky, koše,osvetlenie, stojany na bicykle a pod.
– doplnenie a úprava jestvujúcich ihrísk a športovísk pre deti a obyvateľov sídliska
– úpravy peších ťahov a ich povrchov – vodopriepustné prevedenie
– úpravy spádovania a vytvorenie dažďových záhrad pre zachytenie zrážkových vôd
– spomalenie odtoku dažďových vôd vytvorením štrkotrávnikov a dažďových jám
– komplexná urbanisticko-architektonická úprava riešených zón za účelom zvýšenia úžitkovej a estetickej kvality riešených častí
– vodozádržné vsakovacie opatrenia vo forme tzv. prirodzených prírodných riešení: suchých retenčných nádrží, dažďových záhrad, zasakovacích pásov, zberných kotlov – dažďových jám, úpravou terénu a pod. Pre podporu zadržiavania a vsakovania vody na pozemkoch je podporne navrhnutá aj výsadba
– výrazná zmena odtokových pomerov v riešenom území a podpora nasycovania spodných vôd
V návrhu riešenia sú z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 implementované hlavne prvky :
– mestské prvky drobnej architektúry
– zavedenie osobitného manažmentu dažďovej vody
– zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad
– regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Viac o projekte sa dočítate tu:
https://ibardejov.sk/revitalizacia-sidliska-vinbarg-v-sulad…/

Samospráva plánuje v rámci očakávaných grantových výziev predložiť projekt revitalizácie zostávajúcej časti Sídliska Vinbarg a my dúfame, že bude opäť úspešná 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…