Mesto Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751 – tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatka v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.


Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

* Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

* Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, listie, konáre a pod.),

– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, …) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 – sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok – § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,02 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 30.10.2020. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie. Záberový rajón: ulica, obytný blok – miesto uloženia kontajnera

I. s í d l i s k o O B R A N C O V  M I E R U

– 28.9.2020 –

Komenského – parkovisko pri K2

Ťačevská – parkovisko pri K5

Komenského – parkovisko pri D4

– 29.9.2020 –

Komenského – parkovisko pri MŠ

Komenského – parkovisko pri A8

Komenského – parkovisko pri A10

– 30.9.2020 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku B

Bezručova – parkovisko pri bloku D6

Ťačevská – parkovisko pri bloku K10

– 1.10.2020 –

Sázavského – parkovisko pri bloku I2

Wolkerova – parkovisko pri bloku G2

Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

– 2.10.2020 –

Moyzesova – parkovisko pri bloku E4

Gorkého – parkovisko pri tržnici AB

Gorkého – parkovisko pri bloku A1

– 5.10.2020 –

Jirásková – parkovisko pri Gymnáziu

Partizánska – parkovisko pri bloku H1

Partizánska – parkovisko pri bloku B4

– 6.10.2020 –

Partizánska – parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o Z A R A J O M

– 6.10.2020 –

Fučíkova – parkovisko pri hotele Artin

Přerovská – pri Evanjelickom cintoríne

– 7.10.2020 –

Dlhý rad – parkovisko pri bloku A1

Dlhý rad – parkovisko pri bloku B2

Slovenská – parkovisko pri kotolni

– 07 -8.10.2020 –

Nový sad – parkovisko

III. s í d i s k o D R U Ž B A

– 8.10.2020 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A3

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku C2

– 9.10.2020 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A5

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku B2

J. Bottu, – mestská komunikácia

– 12.10.2020 –

Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova – parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o V I N B A R G

– 12.10.2020 –

J. Grešáka – parkovisko pri bloku B15

– 13.10.2020 –

L. Svobodu – parkovisko pri VII. ZŠ

L. Svobodu – parkovisko pri bloku B4

L. Novomeského – parkovisko pri bloku B1

– 14.10.2020 –

J. Švermu – parkovisko pri kotolni

A. Svianteka – parkovisko pri bloku A3

V. R O D I N N É  D O M Y  Bardejov – I B V

– 14.10.2020 –

Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ

– 15.10.2020 –

sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké

Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé

Gróner – pred železničným priecestím

– 16.10.2020 –

Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM

Pod Lipkou – voľná plocha pri moste

Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde

– 19.10.2020 –

Stöcklova – parkovisko

Hviezdoslavova – parkovisko

Kukorelliho ul.- 2 x (voľná plocha na konci ulice + odbočka ku Guľovi)

– 20.10.2020 –

Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku

Ľ.Štúra – na konci ulice

Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci

– 21.10.2020 –

Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75

Pri Štepnici – pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

– 22.10.2020 –

Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV – pri zastávke MHD

Poštárka / sídlisko – ľavá strana

– 23.10.2020 –

Poštárka / sídlisko – pravá strana

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI. B A R D E J O V S K Á N O V Á V E S

– 23.10.2020 –

Nová ul. – voľná plocha pri MSK

– 26.10.2020 –

Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská – parkovisko

Pri štadióne – na mestskej komunikácií

– 27.10.2020 –

Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á L Ú K A

– 27.10.2020 –

Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku

Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody

– 28.10.2020 –

Kamenec – pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É K Ú P E L E

– 28.10.2020 –

Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch

IX. M I H A Ľ O V

– 29.10.2020 –

Mihaľov – pri cintoríne

Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…