Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova č. 3751 – email: info@ekobardas.sk, tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:
a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.
b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),
– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, listie, konáre a pod.),
– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).
 
V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, …) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 – sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok – § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,02 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.
 
P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 23.05.2022. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.
 
Orientačné miesto uloženia kontajnera: ulica – obytný blok:
 
I. s í d l i s k o O B R A N C O V M I E R U
 
– 28.03.2022 –
Komenského 21 – parkovisko pri K2
Ťačevská 25 – parkovisko pri K5
 
– 29.03.2022 –
Komenského 34 – parkovisko pri D4
Komenského 25 – parkovisko pri MŠ
 
– 30.03.2022 –
Komenského 12 – parkovisko pri A8
Komenského 8 – parkovisko pri A10
 
– 31.03.2022 –
Ťačevská 29 – parkovisko pri bloku B
Bezručova 24 – parkovisko pri bloku D6
 
– 01.04.2022 –
Ťačevská 5 – parkovisko pri bloku K10
Sázavského 12 – parkovisko pri bloku I2
 
– 04.04.2022 –
Wolkerova 6 – parkovisko pri bloku G2
Gorlická 14 – malé parkovisko pri OD AB
 
– 05.04.2022 –
Moyzesova 11 – parkovisko pri bloku E4
Gorkého – parkovisko pri tržnici AB
 
– 06.04.2022 –
Gorkého 7 – parkovisko pri bloku A1
Jirásková 7 – parkovisko pri Gymnáziu
 
– 07.04.2022 –
Partizánska 21 – parkovisko pri bloku H1
Partizánska 5 – parkovisko pri bloku B4
 
– 08.04.2022 –
Partizánska 17 – parkovisko pri bloku B6
II. s í d l i s k o Z A R A J O M
 
– 08.04.2022 –
Fučíkova 26 – parkovisko pri hotely Artin
 
– 11.04.2022 –
Přerovská 9 – pri Evanjelickom cintoríne
Dlhý rad 1 – parkovisko pri bloku A1
 
– 12.04.2022 –
Dlhý rad 18 – parkovisko pri bloku B2
Slovenská 7 – parkovisko pri kotolni 07
 
– 13.04.2022 –
Nový sad 10 – parkovisko
 
III. s í d i s k o D R U Ž B A
 
– 13.04.2022 –
Pod Papierňou 51 – parkovisko pri bloku A3
 
– 14.04.2022 –
Pod Papierňou 57 – parkovisko pri bloku C2
Pod Papierňou 40 – parkovisko pri bloku A5
 
– 19.04.2022 –
Pod Papierňou 63 – parkovisko pri bloku B2
J. Bottu 2 – mestská komunikácia
 
– 20.04.2022 –
Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom
Družstevná 30 – mestská komunikácia
 
IV. s í d l i s k o V I N B A R G
 
– 21.04.2022 –
J. Grešáka 18 – parkovisko pri bloku B15
L. Svobodu 16 – parkovisko pri VII. ZŠ
 
– 22.04.2022 –
L. Svobodu 3 – parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského 9 – parkovisko pri bloku B1
 
– 25.04.2022 –
J. Švermu 7 – parkovisko pri kotolni
A. Svianteka 9 – parkovisko pri bloku A3
V. R O D I N N É D O M Y Bardejov – I B V
 
– 26.04.2022 –
Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ
sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké
– 27.04.2022 –
Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé
Gróner – pred železničným priecestím
 
– 28.04.2022 –
Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM
Pod Lipkou – voľná plocha pri moste
 
– 29.04.2022 –
Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde
Stöcklova – parkovisko
 
– 02.05.2022 –
Hviezdoslavova – parkovisko
Kukorelliho ul.- voľná plocha na konci ulice
 
– 03.05.2022 –
Kukorelliho ul.- odbočka k MUDr. Guľovi
Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku
 
– 04.05.2022 –
Ľ.Štúra – na konci ulice
Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci
 
– 05.05.2022 –
Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75
Pri Štepnici – pri rodinných domoch
 
– 06.05.2022 –
Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve
Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode
 
– 09.05.2022 –
Poštárka / IBV – pri zastávke MHD
Poštárka / sídlisko – ľavá strana
 
– 10.05.2022 –
Poštárka / sídlisko – pravá strana
Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD
 
VI. B A R D E J O V S K Á N O V Á V E S
 
– 11.05.2022 –
Nová ul. – voľná plocha pri MSK
Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku
 
– 12.05.2022 –
Pri štadióne – na mestskej komunikácií
Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke
 
VII. D L H Á L Ú K A
 
– 16.05.2022 –
Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku
 
– 17.05.2022 –
Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody
Kamenec – pri moste
 
– 18.05.2022 –
Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku
 
VIII. B A R D E J O V S K É K Ú P E L E
 
– 18.05.2022 –
Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch
 
IX. M I H A Ľ O V
 
– 19.05.2022 –
Mihaľov 1 – mestská komunikácia (voľná plocha)
Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)
Zdroj: Mesto Bardejov
Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…