18.1.2019 – V deň osláv 74.výročia oslobodenia Bardejova v 2.sv.vojne sa v obradnej sieni mesta uskutočnilo slávnostné odovzdanie Ceny primátora mesta za zásluhy o rozvoj mesta Bardejov.


Primátor MUDr. Boris Hanuščak odovzdal toto ocenenie pri tejto príležitosti týmto jednotlivcom a inštitúciám:
Ivica Clémentová –  získala Cenu primátora mesta

 • za šírenie, uchovávanie a propagáciu duchovnej piesne,
 • za rozhodujúci podiel na vzniku úspešného festivalu duchovnej piesne – Viera – Nádej – Láska, ktorého profesionálna úroveň každoročne narastá,
 • za nadväzovanie a udržiavanie medzinárodných vzťahov medzi jednotlivými speváckymi zbormi,
 • za dôstojnú reprezentáciu mesta Bardejov a šírenie jeho dobrého mena nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami.

Robert Czech – cenu primátora mesta Bardejov dostal za rozhodujúci podiel na vzniku, utvorení a hlavne udržaní družobných vzťahov so záhradkármi v Bardejove. Za zabezpečovanie projektov z eurofondov nielen pre poľských ale aj slovenských záhradkárov, za účasť a organizovanie mnohých záhradkárskych cezhraničných výstav.

Ján Čipčovský – cena primátora mesta bola pánovi Jánovi Čipčovskému udelená za dlhoročnú a aktívnu prácu v Slovenskom zväze záhradkárov, okresný výbor Bardejov, za aktívny podiel na vytvorení genofondového sadu starých odrôd jabloní a hrušiek a vytvorenie pevnej platformy pre vzdelávanie, výchovu a tréning mladej generácie záhradkárov v novopostavenej budove Domu záhradkárov na Vinbargu.

Ferdinand Holeva – dostal Cenu primátora mesta Bardejov

 • za aktívny podiel na rozvoji a zveľaďovaní nášho mesta a okresu v oblasti výstavby,
 • za veľký prínos pri obnove pamiatok v historickom centre Bardejova,
 • za kvalitne odvedenú prácu pri rekonštrukcii starobylej Radnice v rokoch 1981-1984.

Michal Chovanec –  dostal Cenu primátora mesta

 • za osobný význam pre rozvoj spoločnosti,
 • za úspešnú vedeckú činnosť,
 • za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku,
 • za šírenie dobrého mena mesta Bardejov doma i v zahraničí.

Edita Koščová –  dostala Cenu primátora mesta za celoživotnú pedagogickú činnosť a výborné vzdelávacie  výsledky, za šírenie umeleckého slova, za zodpovedné a korektné vystupovanie, kreativitu, morálne a etické hodnoty a humanizáciu v školstve, za výrazný podiel na zvyšovaní úrovne Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove a schopnosť pripraviť stovky študentov na štúdium na vysokých školách doma i v zahraničí.

Jozef Lukáč –  Za svoju odbojovú činnosť dostal rad vyznamenaní: medaila Za Pobiedu nad Germaniou, medaila k 25. výročiu oslobodenia republiky, k 50. a 60. výročiu SNP a oslobodenia republiky, medaila M.R. Štefánika II. stupňa, medaila MO SR k 65.  a 70. výročiu ukončenia II. sv. vojny a víťazstva nad fašizmom a nacizmom.

Jozef Michalka – získal Cenu primátora mesta Bardejov

 • za celoživotnú neúnavnú prácu v oblasti medicíny, kde ako obvodný lekár s empatickým prístupom a výbornými diagnostickými schopnosťami zabezpečoval a zabezpečuje odbornú a kvalifikovanú prácu a opateru ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, svojim pacientom,
 • za podiel na tvorbe funkčného systému zdravotníckych obvodov v okrese Bardejov.

Ján Mitaľ –  získal Cenu primátora mesta pri príležitosti svojho životného jubilea za obetavú prácu, v ktorej dominovala skromnosť a tvorivý potenciál, koncepčnosť a systémovosť v stratégii hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Bardejova, za zabezpečovanie potrebných investičných zdrojov pri budovaní dôležitých podnikov mesta.

Margita Polláková –  získala cenu primátora mesta za celoživotnú pedagogickú činnosť, za  inováciu a odborno-metodickú činnosť, za výchovu mladých športových talentov a rozvoj atletiky v meste Bardejov, za   šírenie duchovných a estetických hodnôt, kde ako výtvarníčka a autorka viacerých literárnych diel  propaguje najdôležitejší ľudský cit – lásku, či už k domovu, životu, dieťaťu a pod.

Vladimír Savčinský – dostal Cenu primátora mesta za:

 • za rozvoj a podiel na vysokej úrovni Gymnázia Leonarda Stőckela v Bardejove, stabilizáciu jeho výborných výsledkov, za inováciu a zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia školy najmä začiatkom 21 storočia,
 • za aktívny podiel na rozvoji a budovaní samosprávy v meste Bardejov,
 • za rozvoj fotoklubu BARDAF Bardejov, za rozvoj kultúry v oblasti fotografickej tvorby, kde sa mimoriadne úspešne zapísal do povedomia fotografickej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj ďaleko za jeho hranicami a ako druhý na Slovensku získal medzinárodný titul Excellence of FIAP-bronz.

Gabriel Semanišin – Cenu primátora získava za výnimočnú vedeckú a pedagogickú činnosť, za propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Bardejov.

Pavol Slezák –  dostal Cenu primátora mesta

 • za dlhoročnú riadiacu a kvalifikovanú prácu v oblasti zdravotnej hygieny a hygieny potravín,
 • za aktívnu účasť na transformácii Krajskej hygieny na Regionálny ústav verejného zdravotníctva, kde pôsobil ako jeho prvý riaditeľ.

Jozef Sliva –  riaditeľ Odboru dopravného inšpektorátu získal Cenu primátora mesta Bardejov

 • za dlhoročnú riadiacu a kvalifikovanú prácu v Odbore dopravného inšpektorátu v Bardejove,
 • za odbornú činnosť v oblasti prevencie dopravných nehôd v meste a okrese Bardejov,
 • za príkladné prezentácie postupov pri podávaní prvej pomoci ako jedného z najdôležitejších momentov pri dopravných nehodách a záchrane ľudského života.

Mária Vaňková –  získala Cenu primátora mesta Bardejov za technicko-materiálny rozvoj spoločnosti Bardterm, s.r.o v Bardejove, za dosiahnuté výsledky, za celkový prínos odbornosti a profesionality v tepelnom hospodárstve v našom meste a v neposlednom rade za osobnú aktívnu účasť pri prestavbe a celkovej  modernizácii krytej plavárne v Bardejove.

Radoslav Voľanský – študent 3. ročníka Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove, odbor technika a prevádzka dopravy dostáva Cenu primátora mesta za aktívnu a úspešnú reprezentáciu školy a mesta, keď na Školských majstrovstvách Slovenska získal 3. miesto v behu na 110 m cez prekážky, na Majstrovstvách Slovenskej republiky 1. miesto v behu na 110 m cez prekážky, v halových Majstrovstvách Slovenska 1. miesto  v behu na 60 m cez prekážky, na Majstrovstvách Európy v Maďarsku 1. miesto v skoku do výšky, v štafete na 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 5. miesto, kde bol vytvorený slovenský rekord.

Ľubomír Vyskoč – dostal Cenu primátora mesta Bardejov za dlhoročnú športovo-prospešnú prácu, za rozvoj a propagáciu športu, za trénerskú činnosť, spojenú s výchovou a starostlivosťou o detí a mládež, za organizáciu a podiel na mnohých športových a spoločenských podujatiach v meste a okrese Bardejov.

Spevácka skupina Sami sebe –  Primátor mesta Bardejov udelil speváckej skupine Sami Sebe pri Dennom centre Bardejov Cenu primátora mesta pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku folklórnej skupiny, za šírenie, propagáciu a udržiavanie bohatej spevácko – folklórnej tradície regiónu,  ako aj za celkový prínos, aktivizáciu a podiel na integrácii seniorov do občianskeho, spoločenského i kultúrneho života mesta.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…