Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s.,  vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.


Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:

– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá, farby, oleje, riedidlá a pod.),

– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste, konáre a pod.),

– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a Manuálu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov pre veľkoobjemový odpad, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a jednotlivé vyseparované zložky komunálnych odpadov (papier, sklo, PET fľaše, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, …) je vyhradený primeraný priestor s technickým vybavením na stálom mieste počas celého roka v zbernom dvore na ul. Štefánikovej č. 3751 – sídlo spol. EKOBARD, a.s. (tel. č. 0910 809 868, 0910 809 869).

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí (osobitný) miestny poplatok – § 80 ods. 5 zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba tohto poplatku za drobný stavebný odpad je 0,02 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Poplatok sa platí na základe vážneho preberacieho lístka od správcu zberného dvora, ktorý je potrebné zaplatiť priamo na zbernom dvore.

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu t.j. od 6.5.2019. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

Záberový rajón: ulica, obytný blok – miesto uloženia kontajnera

I. s í d l i s k o  O B R A N C O V  M I E R U

– 11.3.2019 –

Komenského – parkovisko pri K2

Ťačevská – parkovisko pri K5

– 12.3.2019 –

Komenského – parkovisko pri D4

Komenského – parkovisko pri MŠ

– 13.3.2019 –

Komenského – parkovisko pri A8

Komenského – parkovisko pri A10

– 14.3.2019 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku B

Bezručova – parkovisko pri bloku D6

– 15.3.2019 –

Ťačevská – parkovisko pri bloku K10

Sázavského – parkovisko pri bloku I2

– 18.3.2019 –

Wolkerova – parkovisko pri bloku G2

Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

– 19.3.2019 –

Moyzesova – parkovisko pri bloku E4

Gorkého – parkovisko pri tržnici AB

– 20.3.2019 –

Gorkého – parkovisko pri bloku A1

Jirásková – parkovisko pri Gymnáziu

– 21.3.2019 –

Partizánska – parkovisko pri bloku H1

Partizánska – parkovisko pri bloku B4

– 22.3.2019 –

Partizánska – parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o  Z A  R A J O M

– 25.3.2019 –

Fučíkova – parkovisko pri hotely Artin

– 26.3.2019 –

Přerovská – pri Evanjelickom cintoríne

Dlhý rad – parkovisko pri bloku A1

– 27.3.2019 –

Dlhý rad – parkovisko pri bloku B2

Slovenská – parkovisko pri kotolni

– 07 -28.3.2019 –

Nový sad – parkovisko

III. s í d i s k o  D R U Ž B A

– 28.3.2019 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A3

– 29.3.2019 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku C2

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A5

– 1.4.2019 –

Pod Papierňou – parkovisko pri bloku B2

J. Bottu, – mestská komunikácia

– 2.4.2019 –

Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom

Štefánikova – parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o  V I N B A R G

– 3.4.2019 –

J. Grešáka – parkovisko pri bloku B15

L. Svobodu – parkovisko pri VII. ZŠ

– 4.4.2019 –

L. Svobodu – parkovisko pri bloku B4

L. Novomeského – parkovisko pri bloku B1

– 5.4.2019 –

J. Švermu – parkovisko pri kotolni

A. Svianteka – parkovisko pri bloku A3

V. R O D I N N É  D O M Y  Bardejov – I B V

– 8.4.2019 –

Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ

sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké

– 9.4.2019 –

Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé

Gróner – pred železničným priecestím

– 10.4.2019 –

Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM

Pod Lipkou – voľná plocha pri moste

– 11.4.2019 –

Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde

Stöcklova – parkovisko

– 12.4.2019 –

Hviezdoslavova – parkovisko

Kukorelliho ul.- voľná plocha na konci ulice

– 15.4.2019 –

Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku

Ľ.Štúra – na konci ulice

– 16.4.2019 –

Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci

Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75

– 17.4.2019 –

Pri Štepnici – pri rodinných domoch

Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

– 23.4.2019 –

Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode

Poštárka / IBV – pri zastávke MHD

– 24.4.2019 –

Poštárka / sídlisko – ľavá strana

Poštárka / sídlisko – pravá strana

– 25.4.2019 –

Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI. B A R D E J O V S K Á  N O V Á  V E S

– 25.4.2019 –

Nová ul. – voľná plocha pri MSK

– 26.4.2019 –

Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku

Giraltovská – parkovisko

– 29.4.2019 –

Pri štadióne – na mestskej komunikácií

Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á  L Ú K A

– 30.4.2019 –

Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku

Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody

– 2.5.2019 –

Kamenec – pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É  K Ú P E L E

– 2.5.2019 –

Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch

IX. M I H A Ľ O V

– 3.5.2019 –

Mihaľov – pri cintoríne

Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

Zdroj: Bardejov.sk

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …